Seminari

SRRFBiH seminar priznaje kao 7 (sedam) sati KPE certificiranih računovođa, ovlaštenih revizora i certificiranih računovodstvenih tehničara

RASPRAVA POREZNIH I RAČUNOVODSTVENIH PITANJA

Rasprava poreznih i računovodstvenih pitanja ima za cilj sustavno proučavanje i ispitivanje predmetnih pitanja koristeći legalni pravni temelj i trenutnu praksu porezne i sudske vlasti sa svrhom da polaznicima seminara pomogne u ostvarivanja prava i ispunjenju obveze propisanih zakonom.

Augustin Mišić dipl.oec, Dr.sc. Ante Džidić i Dr.sc. Dragan Gabrić