Seminari

SRRFBiH seminar priznaje kao 7 (sedam) sati KPE certificiranih računovođa, ovlaštenih revizora i certificiranih računovodstvenih tehničara

PRAKTIČNE PRIMJENE NOVIH ZAKONA I PRAVILNIKA

U lipnju 2021. godine objavljen je novi Pravilnik o primjeni zakona o porezu na dohodak. Novi pravilnik je donio neke novine kod utvrđivanja poreza za pojedine vrste dohotka i novine vezane za način izvještavanja o obračunanom i plaćenom porezu na dohodak. Primjena novog pravilnika je u dijelu obračuna i plaćanja poreza bila obvezujuća danom stupanja na snagu pravilnika , a u dijelu izvještavanja obvezna primjena je početkom listopada 2021. godine. Ovih dana su objavljeni; Pravilnik o dinamici zamjene fiskalnih sustava u FBiH, koji je, kako mu sami naziv kaže, utvrdio dinamiku zamjene fiskalnih uređaja i Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima, koji je donio nova rješenja u obavljanju obrtničke djelatnosti. Cilj ovog seminara je da se polaznicima seminara prezentiraju; novi zakon i provedbeni propisi i pomogne u njihovoj primjeni.

Augustin Mišić dipl.oec., Mario Tolić, dipl.oec (Porezna uprava Livno); Danijel Miljko, IT.