Seminari

SRRFBiH seminar priznaje kao 7 (sedam) sati KPE certificiranih računovođa, ovlaštenih revizora i certificiranih računovodstvenih tehničara

PRIMJENA NOVIH KONTNIH PLANOVA ZA PODUZEĆA I NEPROFITNE PRAVNE OSOBE

Za praktičnu primjenu propisanih kontnih okvira obveznici primjene trebaju donijeti opći akt sadržaj kojeg je „detaljan kontni plan“ koji mora biti usuglašen s propisanim okvirom. Društvo „Fircon“ d.o.o. Mostar je pripremilo detaljan analitički kontni plan za gospodarska društva i neprofitne organizacije s obrazloženjima pojedinih sintetičkih konta koja se pozivaju na aktualne MRS/MSFI. Cilj seminara je da kroz prezentaciju primjene nekih novih skupina konta i prikaze preknjižavanja na novi kontni plan pomogne polaznicima seminara implementirati novi kontni plan čija je obvezna primjena od 01.01.2022. godine.

Prof. dr. Vinko Belak; Doc. dr. Željko Bošnjak; Dr.sc. Dragan Gabrić, Augustin Mišić dipl.oec