Kontaktirajte nas !

Kontakt informacije

Bleiburških žrtava, Mostar 88000
Bosna i Hercegovina
036/333-066
036/333-067

Revizija

Što je revizija financijskih izvještaja?

Revizija je postupak provjere i ocjene financijskih izvještaja te podataka i metoda koje se primjenjuju pri sastavljanju financijskih izvještaja, na temelju kojih se daje stručno i neovisno mišljenje o istinitosti i objektivnosti financijskog stanja, rezultata poslovanja i novčanih tokova pravne osobe, sukladno MRS / MSFI i drugim propisima u Federaciji BiH u cilju zaštite javnog interesa kod javnog prezentiranja financijskih izvještaja.

Tko podliježe obvezi revizije?

Obveznoj reviziji podliježu financijski izvještaji i konsolidirani financijski izvještaji pravnih osoba razvrstanih u velika i srednja društva, kao i društva čijim se papirima trguje ili se vrši priprema za njihovo emitiranje na organiziranom tržištu vrijednosnih papira. Pravne osobe u smislu ovog Zakona, razvrstavaju se na male, srednje i velike, ovisno o pokazateljima utvrđenim na dan sastavljanja financijskih izvještaja u poslovnoj godini, prema sljedećim kriterijima: visina prihoda, vrijednost imovine, prosječan broj zaposlenih u tijeku poslovne godine.

Tko, kada I na koji način vršI razvrstavanje?

Na dan sačinjavanja financijskih izvještaja za prethodnu poslovnu godinu pravne osobe dužne su samostalno izvršiti razvrstavanje sukladno navedenim kriterijima i tako dobivene podatke koristiti za narednu poslovnu godinu. Po pitanju obaveznosti revizije financijskih izvještaja kao relevantno uzima se razvrstavanje za onu poslovnu godinu za koju su financijski izvještaju sačinjeni. Prosječna vrijednost poslovne imovine izračunava se tako što se zbroji neto knjigovodstvena vrijednost poslovne imovine na početku i na kraju obračunskog razdoblja i podijeli s brojem dva, a prosječan broj zaposlenih tako što se ukupan zbroj zaposlenih krajem svakog mjeseca, uključujući i zaposlene izvan teritorija Federacije, podijeli s brojem mjeseci u obračunskom razdoblju.  Obavijest o razvrstavanju pravne osobe u mikro, malu, srednju ili veliku, izvršeno sukladno odredbama ovoga Zakona, pravna osoba dužna je, uz financijske izvještaje, dostaviti Financijsko informatičkoj agenciji Sarajevo (FIA)

Koje su posljedice neispunjenja obveza vezanih za reviziju?

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 KM do 50.000 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako ne izvrši reviziju financijskih izvještaja, ako ne preda na FIA. revizorsko izvješće, ako ne čuva revizorsko izvješće u rokovima i na način određen ovim Zakonom, ako ne izabere društvo za reviziju na način i u rokovima predviđenim Zakonom, ako subjekt od javnog interesa nije osnovao odbor za reviziju sukladno Zakonu. Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 3.000 KM kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Tko može obavljati poslove revizije?

 Društva za reviziju osnivaju se sukladno odredbama ovoga Zakona i zakona kojima se uređuju pitanja u vezi s osnivanjem, poslovanjem i prestankom poslovanja gospodarskih društava. Sve oblike revizije u Federaciji obavljaju društva za reviziju koja posjeduju važeću licenciju za obavljanje poslova revizije izdanu od Ministarstva.  Većinsko pravo glasa i većinski udjel u kapitalu u društvu za reviziju moraju imati isključivo ovlašteni revizori ili drugo društvo za reviziju u svojstvu osnivača.  Osnivač, odnosno vlasnik, kao i član organa upravljanja društva za reviziju u vezi sa stavko ovog članka, ne može biti pravna, odnosno fizička osoba, koja je osuđena pravomoćnom presudom za kazneno djelo u smislu propisa kojim se uređuje odgovornost pravnih, odnosno fizičkih osoba za kaznena djela ili protiv koje se vodi kazneni postupak.

Kako Zakon o računovodstvu i reviziji (Službene novine FBIH 15/21) razvrstava pravne osobe?

Pravne osobe, u smislu ovoga Zakona, razvrstavaju se na mikro, male, srednje i velike, ovisno o visini ukupnog prihoda, prosječnoj vrijednosti poslovne imovine i prosječnom broju zaposlenih tijekom poslovne godine, utvrđenih na dan sastavljanja financijskih izvještaja u poslovnoj godini.
-     U mikro pravne osobe razvrstavaju se one pravne osobe koje na dan sačinjavanja financijskih izvještaja ne prelaze granične vrijednosti najmanje dva od sljedećih kriterija: a) prosječna vrijednost poslovne imovine na kraju poslovne godine je do 350.000,00 KM; b) ukupan godišnji prihod je do 700.000,00 KM; c) prosječan broj zaposlenih u godini za koju se podnosi financijski izvještaj je do devet.
-     U male pravne osobe razvrstavaju se one pravne osobe koje na dan sačinjavanja financijskih izvještaja ne prelaze granične vrijednosti najmanje dva od sljedećih kriterija: a) prosječna vrijednost poslovne imovine na kraju poslovne godine je do 4.000.000,00 KM; b) ukupan godišnji prihod je do 8.000.000,00 KM; c) prosječan broj zaposlenih u godini za koju se podnosi financijski izvještaj je do 49.
-    U srednje pravne osobe razvrstavaju se one pravne osobe koje na dan sačinjavanja financijskih izvještaja prelaze dva kriterija iz stavka (4) ovoga članka, ali ne prelaze granične vrijednosti najmanje dva od sljedećih kriterija: a) prosječna vrijednost poslovne imovine na kraju poslovne godine je do 20.000.000,00 KM; b) ukupan godišnji prihod je do 40.000.000,00 KM; c) prosječan broj zaposlenih u godini za koju se podnosi financijski izvještaj je do 249. U srednje pravne osobe razvrstavaju se i one koje prelaze graničnu vrijednost jednog od kriterija iz stavka (7) ovoga članka.
-    U velike pravne osobe razvrstavaju se one pravne osobe koje na dan sastavljanja financijskih izvještaja prelaze granične vrijednosti najmanje dva od sljedećih kriterija: a) prosječna vrijednost poslovne imovine na kraju poslovne godine je 20.000.000,00 KM; b) ukupan godišnji prihod je 40.000.000,00 KM; c) prosječan broj zaposlenih u godini za koju se podnosi financijski izvještaj je 249.
Velikim pravnim osobama, neovisno o kriterijima iz st. (3), (4), (5), (6) i (7) smatraju se banke, mikrokreditna društva, društva za osiguranje i reosiguranje, leasing društva, društva za faktoring, društva za upravljanje investicijskim fondovima, društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, burze, brokersko-dilerska društva i druge financijske organizacije.

Koje kriterije mora ispuniti Društvo vezane za zaposlenje kvalificiranih osoba?

Društva za reviziju moraju imati u radnom odnosu na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom zaposlena najmanje:
 a) jednog ovlaštenog revizora sa važećom licencijom, ako obavljaju reviziju manje od 20 pravnih osoba čiji su ukupni prihodi, za svaku pravnu osobu, utvrđeni u posljednjem financijskom izvještaju u odnosu na datum ugovaranja usluga revizije do 10.000.000,00 KM
b) dva ovlaštena revizora sa važećom licencijom, ako obavljaju reviziju manje od 20 subjekata od javnog interesa, odnosno pravnih osoba čiji su ukupni prihodi, za svaku pravnu osobu, utvrđeni u posljednjem financijskom izvještaju u odnosu na datum ugovaranja usluga revizije, veći od 10.000.000,00 KM i
c) tri ovlaštena revizora sa važećom licencijom, ako obavljaju reviziju više od 20 subjekata od javnog interesa, odnosno pravnih osoba čiji su ukupni prihodi, za svaku pravnu osobu, utvrđeni u posljednjem financijskom izvještaju u odnosu na datum ugovaranja usluga revizije, veći od 10.000.000,00 KM.

Moraju li se Društva za reviziju osigurati od odgovornosti za štetu?

 Društva za reviziju dužna su se osigurati od odgovornosti za štetu koju bi gospodarskim društvima moglo počiniti neadekvatno izraženo revizorsko mišljenje. Osigurava se građanskopravna izvanugovorna odgovornost osiguranika, zbog propusta ili greške koje napravi prilikom obavljanja djelatnosti revizije na temelju zaključenog ugovora o obavljanju revizije, mišljenjem u izvješću revizije za štete koje prouzrokuje trećim osobama. Minimalna suma osiguranja iznosi 50.000,00 KM. Minimalna suma osiguranja iznosi 500.000,00 KM za štete koje bi revizorsko društvo moglo prouzrokovati obavljanjem usluga revizije banaka, leasing društava, investicijskih i mirovinskih fondova i društava za osiguranje. Osigurava se građansko-pravna izvanugovorna odgovornost osiguranika, zbog propusta ili greške koje napravi prilikom obavljanja djelatnosti revizije na temelju zaključenog ugovora o obavljanju revizije, mišljenjem u izvješću revizije za štete koje prouzrokuje trećim osobama. Precizne odredbe osiguranja od odgovornosti za štetu propisuje Revizorska Komora.