Kontaktirajte nas !

Kontakt informacije

Bleiburških žrtava, Mostar 88000
Bosna i Hercegovina
036/333-066
036/333-067

Revizija

Što je revizija financijskih izvještaja?

Revizija je postupak provjere i ocjene financijskih izvještaja te podataka i metoda koje se primjenjuju pri sastavljanju financijskih izvještaja, na temelju kojih se daje stručno i neovisno mišljenje o istinitosti i objektivnosti financijskog stanja, rezultata poslovanja i novčanih tokova pravne osobe, sukladno MRS / MSFI i drugim propisima u Federaciji BiH u cilju zaštite javnog interesa kod javnog prezentiranja financijskih izvještaja.

Tko podliježe obvezi revizije?

Obveznoj reviziji podliježu financijski izvještaji i konsolidirani financijski izvještaji pravnih osoba razvrstanih u velika i srednja društva, kao i društva čijim se papirima trguje ili se vrši priprema za njihovo emitiranje na organiziranom tržištu vrijednosnih papira. Pravne osobe u smislu ovog Zakona, razvrstavaju se na male, srednje i velike, ovisno o pokazateljima utvrđenim na dan sastavljanja financijskih izvještaja u poslovnoj godini, prema sljedećim kriterijima: visina prihoda, vrijednost imovine, prosječan broj zaposlenih u tijeku poslovne godine.

Tko, kada I na koji način vršI razvrstavanje?

Na datum sastavljanja financijskih izvještaja, pravne osobe su dužne samostalno izvršiti razvrstavanje sukladno navedenim kriterijima i tako dobivene podatke koristiti za narednu poslovnu godinu. Novoosnovane pravne osobe razvrstavaju se na temelju podataka iz financijskih izvještaja za tekuću poslovnu godinu, razmjerno broju mjeseci poslovanja, a dobiveni podaci koriste se za tekuću i narednu poslovnu godinu. Prosječna vrijednost poslovne imovine izračunava se tako što se zbroji neto knjigovodstvena vrijednost poslovne imovine na početku i na kraju obračunskog razdoblja podijeli s brojem dva, a prosječan broj zaposlenih tako što se ukupan zbroj zaposlenih krajem svakog mjeseca, uključujući i zaposlene izvan teritorije Federacije, podijeli s brojem mjeseci u obračunskom razdoblju. Obavještenje o razvrstavanju pravne osobe u male, srednje ili velike, izvršeno sukladno odredbama Zakona, pravna osoba je dužna uz godišnje financijske izvještaje, dostaviti Ovlaštenoj instituciji (FIP ili AFIP).

Koje su posljedice neispunjenja obveza vezanih za reviziju?

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 KM do 15.000 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako: ne osigura reviziju svojih financijskih izvještaja i/ili ne revidira financijske izvještaje. Novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 3.000 KM kaznit će se za prekršaj iz prethodnog stavka ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi. Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 KM do 15.000 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba, ako: trajno ne čuva izvještaje o izvršenoj reviziji, Novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 3.000 KM kaznit će se za prekršaj iz prethodnog stavka ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Tko može obavljati poslove revizije?

Sve oblike revizije u Federaciji obavljaju gospodarska društva za reviziju koja posjeduju licenciju izdanu od Ministarstva. Društvo za reviziju može obavljati usluge revizije samo ako u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom ima uposlenog najmanje jednog ovlaštenog revizora s važećom licencijom. Društva za reviziju s uposlenim samo jednim ovlaštenim revizorom ne mogu obavljati reviziju financijskih izvještaja: dioničkih društava i društava s ograničenom odgovornošću čiji je godišnji prihod veći od 8.000.000 KM, po isteku jedne godine od početka primjene ovog zakona; gospodarskih društava i javnih dioničkih društava čiji vrijednosni papiri kotiraju na burzi; banaka, investicijskih fondova i društava, osiguravajućih društava, brokerskih društava; odnosno drugih pravnih osoba, koje obavljaju financijske usluge i za koje zakon koji uređuje obavljanje tih poslova određuje dodatni opseg revizije konsolidiranih izvještaja.

Kakve garancije društvo za reviziju treba osigurati za neadekvatno revizorsko mišljenje?

Društva za reviziju su dužna osigurati se od odgovornosti za štetu koju bi gospodarskim društvima moglo počiniti neadekvatno izraženo revizorsko mišljenje. Minimalna svota pokrića po štetnom događaju iznosi 50.000 KM. Minimalna svota pokrića po štetnom događaju koje bi revizorsko društvo moglo prouzročiti obavljanjem usluga revizije banaka, investicijskih fondova i društava za osiguranje iznosi 500.000 KM. Ispunjavamo sve Zakonom propisane uvjete za obavljanje revizije svih društava i institucija, spremni smo ponuditi usluge revizije svim društvima koja se odluče pokloniti nam povjerenje.