RASPRAVA POREZNIH I RAČUNOVODSTVENIH PITANJA

Predavači:

Augustin Mišić dipl.oec, Dr.sc. Ante Džidić i Dr.sc. Dragan Gabrić


Cilj:

Rasprava poreznih i računovodstvenih pitanja ima za cilj sustavno proučavanje i ispitivanje predmetnih pitanja koristeći legalni pravni temelj i trenutnu praksu porezne i sudske vlasti sa svrhom da polaznicima seminara pomogne u ostvarivanja prava i ispunjenju obveze propisanih zakonom.

RASPRAVA POREZNIH I RAČUNOVODSTVENIH PITANJA Ikonica vrijeme
Neograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godine
Mogućnost preuzimanja seminara

I - NOVO - PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA KVALIFICIRANIH OSOBA I REGISTARA PRAVNIH OSOBA I PODUZETNIKA KOJI PRUŽAJU KNJIGOVODSTVENE I RAČUNOVODSTVENE USLUGE

- Komentar pravilnika i preporuke za provedu.
- Rasprava aktualnih pitanja

II- OBRADA POREZNIH PRIJAVA I RAZREZ POREZA- PU, UNO- Augustin Mišić, dipl.oec.

-Postupanje porezne vlasti po podnijetim poreznim prijavama?
- Postupanje porezne vlasti u slučaju kad je porezna prijava nepotpuna ili nije podnijeta u roku?
- Izmijenjena porezna prijava: tko i na koji način je podnosi i kakve su posljedice izmijenjene porezne prijave?
- Što znači razrez poreza i koji se akt u slučaju razreza donosi?
- Može li se nakon razreza poreza vršiti dodatni razreza poreza?
- Kad nastupa zastara za razrez porezne obveze?
Prikaz slučajeva iz prakse u kojima je izvršen dodatni razrez porezne obveze nakon podnošenja porezne prijave:  poreza na dobit, porez na dohodak, PDV?

III-  IZABRANI PRIMJERI IZ SUDSKE PRAKSE NEIZRAVNIH POREZA- Dr.sc. Ante Džidić

- Isplata zateznih kamata u korist obveznika i period obračuna
- Ostvarivanje prava na naknadu troškova postupka
- Pravo odbitka PDV-a po osnovu avansa u građevinskoj djelatnosti
- Porezni tretman naknadnog umanjenja cijena usluga zakupa između povezanih osoba

IV- POREZNI TRETMAN USLUGA POSREDOVANJA- Dr.sc. Ante Džidić

- Porezni tretman usluga posredovanja kod prometa usluga
- Pravo na povrat ulaznog PDV-a nerezidenta po osnovu usluga posredovanja
- Važnost ugovorne terminologije i sadržaja  za klasifikaciju usluga
- Porezni tretman usluga posredovanja kod prometa dobara
- Što je valjan dokaz da je kupac registrirani porezni obveznik u svojoj poreznoj jurisdikciji?

V- RAČUNOVODSTVO OBRAČUNSKIH PLAĆANJA – PRIJEBOJI (KOMPENZACIJE) - Dr.sc. Dragan Gabrić

- Institucionalni okvir obračunskih plaćanja u BIH/FBIH?
- Kakav je porezni učinak obračunskih plaćanja prijeboja – kompenzacija?
- Mogu li se vršiti prijeboji međusobnih obveza (dugovanja) po različitim osnovama?
- Mogu li se vršiti prijeboji međusobnih potraživanja u unutarnjem i/ili inozemnom platnom prometu, ako jedna od strana (ili obje) imaju blokirane transakcijske račune?
- Da li se izvršeni prijeboji (kompenzacije) moraju evidentirati putem transakcijskih računa otvorenih kod ovlaštenih organizacija platnog prometa?
- Da li potrebno tražiti dozvolu nadležnog regulatornog tijela za zaključenje i realizaciju obračunskog plaćanja prijeboja (kompenzacije) u inozemnom platnom prometu?

VI- KONSOLIDACIJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA PREMA MSFI 10- Dr.sc. Dragan Gabrić

- Tko je prema Zakonu obvezan sastavljati i prezentirati konsolidirane financijske izvještaje?
- Kada raditi potpunu konsolidaciju?
- Izuzetci od konsolidacije?

VII- OBJAVLJIVANJE POVEZANIH OSOBA PREMA MRS-U 24- Dr.sc. Dragan Gabrić

- Tko se (ne) smatra povezanom osobom prema MRS-u 24?
- Koje transakcije su predmet objave?
- Objavljivanja primanja članova ključnog menadžmenta
- Primjer objavljivanja povezanih osoba kroz bilješke uz financijske izvještaje?

 VIII- PRIMJENA INSTITUTA SOLIDARNE ODGOVORNOSTI ZA POREZNE OBVEZE- PU, UNO- Augustin Mišić, dipl.oec

- Što znači solidarna odgovornost za poreznu obvezu i u kojim slučajevima se može pokrenuti institut solidarne odgovornosti?
- Je li vlasnik  odgovoran za izmirenje obveza društva ili obrta?
Prikaz slučajeva iz prakse kada se porezan vlast poziva na solidarnu odgovornost vlasnika društva i obrta:
- uskrata izdavanja uvjerenja i naplata porezne obveze iz imovine vlasnika.

IX-  RASPRAVA I ODGOVOR NA PITANJA VEZANA ZA TEME SEMINARA.

I – AKTUALNOSTI


Naši paketi

Izaberite plan za sebe


PREZENTACIJSKI MATERIJAL:

UPLATE:

  • Naknada za seminar uplaćuje se na:
  • FIRCON d.o.o. Mostar, transakcijski računi:
  • 3381002201671975 – kod Unicredit Bank d.d. Mostar
  • 3060010000794933 – kod Addiko Bank d.d. Mostar

PRIJAVE I INFORMACIJE:

Preporučeni paket

200 KM
  • Video materijal
  • Prezentacijski materijal
  • Knjiga „Profesionalno financijsko računovodstvo“ (Prof.dr.sc. Vinko Belak)
Prijavi se

Osnovni paket

80 KM
  • Video materijal
  • Prezentacijski materijal
Prijavi se
pitanja i odgovori