Prosinac 2023

Vrsta seminara:

Video seminar

Prosinac 2023 Ikonica vrijeme
Neograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godine
Mogućnost preuzimanja seminara

Teme seminara:

PREDBILANČNE RADNJE I PRIPREME ZA PODNOŠENJE POREZNIH PRIJAVA ZA 2023. GODINU

NOVINE U SUSTAVU PDV


Cilj seminara:

Podsjetiti polaznike seminara na radnje i postupke koje trebaju poduzeti kako bi osigurali relevantne informacije za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja i godišnjih poreznih prijava te dati informacije o aktualnim promjenama propisa i njihovoj primjeni.

PROGRAM SEMINARA

I -POPIS IMOVINE I OBVEZA & RAČUNOVODSTVENI I POREZNI TRETMAN INVENTURNIH RAZLIKA I RASHODA – dr. sc. Željko Bošnjak
1.GODIŠNJI POPIS IMOVINE I OBVEZA
-Institucionalni okvir godišnjeg popisa imovine i obveza-Specifičnosti popisa kod pojedinih vrsta imovine i obveza
- Izvještaji komisija o obavljenom popisu i razmatranje i odlučivanje po izvještajima
2.RAČUNOVODSTVENI I POREZNI TRETMAN INVENTURNIH RAZLIKA, TE RASHODA I USKLAĐENJA NA ZALIHAMA
-Računovodstveni i porezni tretman manjkova i viškova
- Utvrđivanje i priznavanje rashoda po osnovi kala, rasipa, kvara i loma
- Otpis zaliha zbog proteka roka upotrebe, tehničkih, fizičkih i sličnih nedostataka
- Gubici (i dobici) od umanjenja (i poništenja umanjenja) vrijednosti zaliha
II- PRIPREMNE RADNJE ZA (KONAČAN) AMORTIZACIJE I REZERVIRANJA – dr. sc. Željko Bošnjak
1. (KONAČAN) OBRAČUN AMORTIZACIJE
-Utvrđivanje troška amortizacije prema MSFI-ijima i internim aktima subjekta
-Pitanja iz prakse u vezi s obračunom amortizacije u računovodstvu
-Utjecaj na računovodstvo i financijske izvještaje obračuna amortizacije za poreze koji se razlikuje od obračuna amortizacije u računovodstvu
2. PRIZNAVANJE I UKIDANJE REZERVIRANJA
- Priznavanje rezerviranja prema MSFI-ijima
- Ukidanje rezerviranja prema MSFI i kontnom okviru
- Priznavanje i ukidanje odgođene porezne imovine po osnovi rezerviranja
III- PROCJENJIVANJE I ISKAZIVANJE BILANČNIH POZICIJA – dr. sc. Dragan Gabrić
1. PROCJENA NADOKNADIVE VRIJEDNOSTI DUGOROČNE NEFINANCIJSKE IMOVINE (ZAHTJEVI IZ MSFI-IJA)
- Kada treba raditi procjenu nadoknadive vrijednosti imovine i koliko često?
- Metodološki pristupi procjeni nadoknadive vrijednosti
- Vrijednost u upotrebi imovine vs. fer vrijednost imovine
- Metode procjene vrijednosti u upotrebi i fer vrijednost
- Porezni aspekti ispravka umanjenja vrijednosti imovine
2. PROCJENA POTRAŽIVANJA OD KUPACA PREMA MSFI 9
- Modeli početnog i naknadnog priznavanja i mjerenja potraživanja od kupaca
- Pojednostavljeni model naknadnog vrednovanja potraživanja od kupaca
- Procjena očekivanih kreditnih gubitaka kod potraživanja od kupaca prema MSFI 9
- Analiza faza i koraka kod procjene očekivanih kreditnih gubitaka kod potraživanja od kupaca
- Porezni aspekti ispravka vrijednosti i otpisa potraživanja
IV-OSVRT NA OSNOVNE KONTROLNO ANALITIČKE POSTUPKE PO POJEDINIM POZICIJAMA BILANCE USPJEHA I BILANCE STANJA – dr. sc. Dragan Gabrić
- Kontrolno analitički postupci po pojedinim pozicijama bilance uspjeha
- Primjena „neto načela“ kod prezentiranja pojedinih stavki u bilanci uspjeha
- Kontrolno analitički postupci po pojedinim pozicijama bilance uspjeha
V- PRIPREME ZA PODNOŠENJE POREZNIH PRIJAVA ZA 2023.GODINU – Augustin Mišić, dipl.oec.
1. OPĆE INFORMACIJE VEZANE ZA POREZNE PRIJAVE
- Pravni okvir za podnošenje poreznih prijava
- Klasificiranje i specifičnosti podnošenja poreznih prijava
- Izmijenjena porezna prijava: razlozi, posljedice i postupak
- Prijave koje podnosi porezna uprava u ime poreznog obveznika: razlozi, posljedice i postupak
- Prijave koje se podnose tijekom godine: forma, značaj i posljedice pogrešnog podnošenja ili nepodnošenja,
- Prijave koje su sastavni dio godišnjih poreznih prijava: značaj, vrste, specifičnosti i posljedice pogrešnog podnošenja ili nepodnošenja.
2. PRIKAZ KONTROLNIH POSTUPAKA PRIJAVA POREZA PO ODBITKU I PREPORUKE U SLUČAJU UOČENIH POGREŠAKA:
1. Prijave poreza po odbitku na ostvareni dohodak:
(Obrasci: AUG-1031; ASD-1032; PDN-1033; PIP-1034; AMS-1035; APR 1036)
2. Prijave poreza po odbitku poreza na dobit:
(Obrasci: POD-815; POD-816; POD-817; POD-818; POD-819)
VI- NOVINE U SUSTAVU PDV- Diana Kvesić, dipl.oec. šef RC UNO Mostar
1. IZMJENE ZAKONA O PDV
- Kakve su posljedice promjene praga za registraciju u sustav PDV i na koga se odnose?
- Tko će i na koji način vršiti deregistraciju obveznika PDV koji neće ostvariti promet od 100.000,00KM?
- Hoće li biti javne objave deregistriranih obveznika?
2. IZMJENE PROVEDBENIH PROPISA O PDV
 – Uputstvo o odobravanju i izvršavanju povrata novčanih sredstava koji se evidentiraju u poreznom podsustavu elektronskim putem, izuzev povrata po PDV prijavi,
- Pravilnik o kontroli i ograničenoj provjeri neizravnih poreza u vezi sa zamjenskim/dopunskim prijava – veza ograničena provjera,
- Instrukcija o postupku obračuna, naplate i isplate zatezne kamate,
VI– RASPRAVA I ODGOVORI NA PITANJA VEZANA ZA TEME SEMINARA
Polaznici seminara mogu prije održavanja seminara dostaviti pisana pitanja na koja bi željeli dobiti odgovor ili mišljenje predavača. Pitanja se mogu odnositi samo na teme koje su sadržaj seminara.
VII – AKTUALNE INFORMACIJE ZA RAČUNOVODSTVENU PROFESIJU

Predavači:

dr. sc. Željko Bošnjak , dr. sc. Dragan Gabrić dipl. oec. Augustin Mišić, Diana Kvesić, dipl.oec. šef RC UNO Mostar

UPLATE:

  • Naknada za seminar uplaćuje se na:
  • FIRCON d.o.o. Mostar, transakcijski računi:
  • 3381002201671975 – kod Unicredit Bank d.d. Mostar
  • 3060010000794933 – kod Addiko Bank d.d. Mostar

PRIJAVE I INFORMACIJE:

Naručite seminar


80,00 KM:
  • Video seminar
Naruči
pitanja i odgovori

Što je to korisnički profil?

Korisnički profil je zamišljen kao jednostavan prikaz naručenih seminara, izdanja, kao i Vaših KPE bodova koje ste ostvarili na našim seminarima, Također prikazuje Vaše osobne podatke koje ste naveli u prijavi, na osnovu kojih će se evidentirati video seminari i izdavati računi za sve usluge koje nudimo preko naše Web stranice.
KPE bodovi se evidentiraju isključivo onda kada račun za seminar bude uplaćen.

Šta su notifikacije?

Notifikacije prikazuju status narudžbi Vaših seminara i izdanja, prikazuju:
- Datum zaprimanja narudžbe za seimnar ili izdanje
- Status i datum slanja računa
- Status i datum evidencije KPE bodova

Moji seminari

Oni su prikaz svih seminara koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeni seminar:
- Naziv seminara označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni seminar i evidentirane KPE bodove.
- Naziv seminara označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje 48 sati nakon izvršene uplate.

Općenito o korisničkom profilu

Registracija korisničkog profila je neophodan korak za korisnike naših online usluga, bilo da se radi o video seminarima ili elektronskim izdanjima. Svi oni koji su se proijavili na jedan od naših video seminara u 2021. godini već imaju kreiran korisnički profil.  Svi registrirani korisnici će na e-mail dobiti korisničko ime i šifru koja je potrebna za pristup našim online uslugama.

Ako niste certificirani računovođa - broj licence nije neophodan za registraciju profila.

Što su moja izdanja?

Oni su prikaz svih izdanja koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeno izdanje:
- Naziv izdanja označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni račun.
- Naziv izdanja označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ako ste pretplatnik našeg elektronskog/tiskanog izdanja časopisa, molimo Vas da ponovno uradite narudžbu. Nakon toga ćemo izvršiti ažuriranje statusa narudžbe.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje dva radna dana nakon izvršene uplate.