GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2020. GODINU

Predavači:

- Jasna Skalonjić, FIA, Rukovoditelj ekonomsko-financijskog sektora - Edin Kurtović, FIA Rukovoditelj sektora za IKT - Doc. Dr. Željko Bošnjak - Dr.sc. Dragan Gabrić - Augustin Mišić dipl.oec,- Fircon


Cilj:

Polaznicima seminara prezentirati postupak sastavljanja financijskih izvještaja za 2020. godinu s posebnim naglaskom na neka otvorena pitanja koja proizvode porezne učinke, ukazati na neusklađenost relevantnih propisa, različitih stavova mjerodavnih i pogrešne prakse.

GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2020. GODINU Ikonica vrijeme
Neograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godine
Mogućnost preuzimanja seminara

1.INFORMACIJE O SASTAVLJANJU I DOSTAVLJANJU GODIŠNJEG OBRAČUNA- Doc.dr.sc. Željko Bošnjak

- Obveznici, rokovi i obrasci financijskih izvještaja,
- Obračun i obrasci članarina i naknada,
- Popunjavanje i predaja ostalih obrazaca uz financijske izvještaje
- NOVO: dostavljanje financijskih izvještaja FIA elektronskim putem
(VIDEO PREZENTACIJA POSTUPKA POPUNJAVANJA, PREDAJE I KONTROLE OBRAZACA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA) ( Jasna Skalonjić, FIA, Rukovoditelj ekonomsko-financijskog sektora- Edin Kurtović, FIA Rukovoditelj sektora za IKT
NOVO:- statistički obrasci
-   popunjavanju istih s posebnim naglaskom na promjene koje su nastale u obrascu StatAneks za 2020. godinu

2. UTVRĐIVANJE GODIŠNJEG IZNOSA POREZA NA DOHODAK PO VRSTAMA DOHOTKA- Augustin Mišić, dipl.oec.

Osvrt na neke specifičnosti kod utvrđivanja godišnjeg iznosa dohotka ostvarenog od obavljanja:
-  nesamostalne djelatnosti
- samostalne,
- iznajmljivanje nekretnine.

3. OTVORENA PITANJA KLASIFICIRANJA I PRIZNAVANJA NEKIH VRSTA TROŠKOVA  I NJIHOVI POREZNI UČINCI- Augustin Mišić, dipl.oec.

KORIST UPOSLENIKA
- je li korist koju ostvari uposlenik od poslodavca opterećena dvostrukim poreznim teretom?
- je li se naknadno utvrđeni porez i doprinosi za koristi koje ostvari uposlenik evidentiraju u korist uposlenika ili….?
- kakva je trenutna praksa i što su donijele izmjene pravilnika o podnošenju poreznih prijava?
- postupanje porene vlasti u postupcima nadzora- analiza slučajeva
NAČELO PAŽNJE DOBROG GOSPODARSTVENIKA
- koliko košta nepoštivanje navedenog načela?
- kako postupa inspekcija PU FBiH u kontroli primjene ovog načela?

Šta donosi elektronski način podnošenja poreznih prijava poreznoj upravi; olakšanje ili konfuziju?

4. UTVRĐIVANJE SPECIFIČNIH VRSTA RASHODA I PRIHODA I NJIHOVO ISKAZIVANJE U BILANCI USPJEHA Doc. Dr. Željko Bošnjak


Rashodi amortizacije
- obračun amortizacije prema MSFI
- (ne)mogućnost promjene metode (i stopa) amortizacije na kraju godine
- porezni tretman rashoda amortizacije
Rashodi po osnovi rezerviranja, umanjenja vrijednosti imovine i dr.
Priznavanje prihoda prema MSFI 15 i drugim MSFI/MRS (ili MSFI za MSS)
- unaprijed ugovoreni ili očekivani popusti vs. naknadno odobreni popusti prema MSFI 15

5.ISKAZIVANJE POREZNIH UČINAKA PRIVREMENIH RAZLIKA U FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA- Doc. Dr. Željko Bošnjak

- (ne)priznavanje odgođenih poreznih sredstava po osnovi odbitnih privremenih razlika i prenesenih neiskorištenih poreznih gubitaka
 Odgođena porezna sredstva kao porezni učinci oporezivih privremenih razlika

6. ISPRAVLJANJE RAČUNOVODSTVENIH POGREŠAKA I ISKAZIVANJE NJIHOVIH UČINAKA U FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA- Doc. Dr. Željko Bošnjak

-Značajne vs. neznačajne pogreške
-Učinci ispravaka pogrešaka koji se iskazuju na teret / u korist akumulirane dobiti
-Porezni tretman učinaka ispravaka računovodstvenih pogrešaka

7.DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANCE- Doc. Dr. Željko Bošnjak

- Izvještavanje o nastalim usklađujućim i ne usklađujućim događajima nakon izvještajnog razdoblja prema MRS 10

8.KONCESIJE ZA NAJAMNINE U VEZI S COVID-OM 19 (izmjene i dopune msfi 16) Dr.sc. Dragan Gabrić

-Naknadno mjerenja promjena uvjeta najmova nastalih uslijed pandemije Covid-a 19
- Praktični primjeri naknadnih mjerenja promjena uvjeta najmova nastalih uslijed pandemije Covid-a 19
Razdoblje  primjene Amandmana na MSFI 16 Najmovi u vezi s Covid-om 19

9. RAČUNOVODSTVENI I POREZNI TRETMAN VRIJEDNOSNIH USKLAĐENJA POTRAŽIVANJA- Dr.sc. Dragan Gabrić

- Model očekivanih kreditnih gubitaka prema MSFI 9 i njegov utjecaj na praksu vrijednosnog usklađenja potraživanja
-Kako tretirati promjene koje proizlaze iz promjene matrica i/ili ostalih okolnosti mjerenja očekivanih kreditnih gubitaka kod potraživanja od kupaca?
-Kakav je porezni tretman vrijednosnog usklađenja potraživanja od prodaje prema Zakonu o porezu na dobit?

10. RAČUNOVODSTVENI TRETMAN FINANCIJSKIH OBVEZA I MOGUĆE POREZNE POSLJEDICE – slučaj „kratkoročne pozajmice“ Dr.sc. Dragan Gabrić

- Priznavanje i mjerenje financijskih obveza (po osnovu primljenih kredita / zajmova)
- Razlikovanje „tekuće/netekuće“ kod prezentiranja financijskih obveza
- Komentar poreznih rizika i posljedica kod iskazivanja primljenih kratkoročnih pozajmica

11.GODIŠNJI OBRAČUN UDRUGA I NEPROFITNIH ORGANIZACIJA Dr.sc. Dragan Gabrić

- Financijsko izvještavanje udruga i neprofitnih organizacija
- Utvrđivanje poreza na dobit kod udruga i neprofitnih organizacija
Naši paketi

Izaberite plan za sebe


UPLATE:

  • Naknada za seminar uplaćuje se na:
  • FIRCON d.o.o. Mostar, transakcijski računi:
  • 3381002201671975 – kod Unicredit Bank d.d. Mostar
  • 3060010000794933 – kod Addiko Bank d.d. Mostar

PRIJAVE I INFORMACIJE:

Preporučeni paket

200 KM
  • Video materijal
  • Prezentacijski materijal
  • Knjiga „Profesionalno financijsko računovodstvo“ (Prof.dr.sc. Vinko Belak)
Naruči

Osnovni paket

80 KM
  • Video materijal
  • Prezentacijski materijal
Naruči
pitanja i odgovori