GODIŠNJE POREZNE PRIJAVE ZA 2022. GODINU I PRIMJENA NOVIH PROPISA

Vrsta seminara:

Video seminar

GODIŠNJE POREZNE PRIJAVE ZA  2022. GODINU I PRIMJENA NOVIH PROPISA Ikonica vrijeme
Neograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godine
Mogućnost preuzimanja seminara

Cilj seminara:

Polaznicima seminara prenijeti znanja koja će im pomoći da pravilno sastave godišnje porezne prijave- prijavu poreza na dobit i godišnju prijavu poreza na dohodak i da poduzmu sve postupke koji prate podnošenje godišnjih poreznih i obavijesnih prijava. Pored navedenog cilj seminara je dati informacije i obrazloženja o novim propisima interesantnim za računovodstvenu profesiju.

DODATNE TEME

- Godišnja prijava poreza na dohodak za 2022.
- Kontrolni postupci porezne bilance za 2022. i podnošenje prijave poreza na dobit za 2022.godinu
- Porezni poticaji – uvjeti i način ostvarenja i ograničenja kod isplate dobiti
- Otklanjanje dvostrukog oporezivanja dobiti i transakcija ovisnih i povezanih osoba
- Novi pristup obračunu, naplati i isplati zatezne kamate temeljem neizravnih poreza
- Aktualne informacije za računovodstvenu profesiju


PROGRAM SEMINARA

I – GODIŠNJA PRIJAVA POREZA NA DOHODAK ZA 2022.GODINU – Augustin Mišić dipl.oec.
1. Godišnje prijava poreza na dohodak za 2022. godinu
- Tko je obvezan podnijeti godišnju prijavu poreza na dohodak?
- Koji prilozi se dostavljaju uz Godišnju prijavu poreza na dohodak i u kojoj formi?
- Uvjeti i dokumentacija potrebna za korištenje osobnog odbitka.
- U kojem slučaju i na koji način obveznik može ostvariti pravo na povrat poreza na dohodak?
- Prikaz primjera sastavljanja godišnje prijave poreza na dohodak.
II – KONTROLNI POSTUPCI SASTAVLJANJA POREZNE BILANCE za 2022. godinu – dr.sc. Željko Bošnjak
1. Polazne stavke u poreznoj bilanci
- Kako se utvrđuje „poslovni rezultat“ u poreznoj bilanci?
- Što se upisuje kao „financijski rezultat“ u poreznoj bilanci: gospodarskog društva, „djelomično izuzete osobe“, „podružnice“ / „poslovne jedinice“?
2. Utvrđivanje „trajno“ porezno nepriznatih rashoda
- Rashodi koji se ne mogu povezati s ostvarivanjem dobiti ili se ne mogu povezati s načelom „poslovanja pažnjom dobrog privrednika“ – što obuhvaća ova stavka uvećanja porezne osnovice?
- „Istanjena kapitalizacija“ – na koga se odnosi i kako se izračunava?
- Reprezentacija, donacije i sponzorstva – sličnosti i razlike poreznog tretmana.
- Drugi „trajno“ porezni nepriznati rashodi.
3. Obračun amortizacije i drugih rashoda po osnovi dugotrajne imovine za porezne svrhe i prikazivanje privremenih razlika
- Što je „dugotrajna imovina“ u propisima o oporezivanju dobiti?
- Koje su porezne posljedice za poreznog obveznika koji ne vrši obračun amortizacije za porezne svrhe?
- Porezni tretman amortizacije „imovine s pravom korištenja“ i ESCO projekata.
- Kakav je porezni tretman nerealiziranih gubitaka po osnovi dugotrajne financijske imovine?
4. Prikazivanje odbitnih privremenih razlika u poreznoj bilanci
- Nastanak i ukidanje privremenih razlika po osnovi vrijednosnog usklađenja zaliha.
- Otpisi i vrijednosna usklađenja potraživanja – „stvarni“ vs. „očekivani“ nerealizirani gubici.
- Utječe li odredba iz članka 30. st. (12) novog Pravilnika o kontnom okviru na iznos korekcije (u poreznoj bilanci) po osnovi rezerviranja za buduće rashode i obveze?
5.Kapitalni dobici i kapitalni gubici kao korektivne stavke u poreznoj bilanci
- Treba li se porezna osnovica korigirati za svaki kapitalni dobitak / gubitak prema definiciji iz zakona o porezu na dobit?
- Primjeri kapitalnih dobitaka i gubitaka kao korektivnih stavki porezne bilance.
6. Prikazivanje nastanka ili pokrića poreznih gubitaka
- Iskazivanje poreznog gubitka u poreznoj bilanci.
- Zašto je važno pravilno popuniti obrazac PG-809?
7. Što uraditi kad se kontrolnim postupcima utvrde iznosi tekućih i/ili odgođenih poreza koji se razlikuju od iznosa iskazanih u financijskim izvještajima?
III– POREZNI POTICAJI, IZMIJENJENA PRIJAVA I ISPLATA DIVIDENDE: RASPRAVA OTVORENIH PITANJA – Mario Tolić, dipl.oec.
1. Porezni poticaj za novouposlene djelatnike
- Ostvaruju li pravo poticaja samo obveznici koji su prijavili i platili doprinose za novouposlene ili to pravo imaju i oni koji su izvršili prijavu, a u tom trenutku nisu uplatili doprinose?
- Koji je krajnji rok do kada se moraju uplatiti doprinosi ako se želi koristiti poticaj za novouposlene?
- Ima li razlike ako je poslodavac u posljednjih 5 godina imao djelatnike prijavljene na određeno vrijeme i ugovor o djelu?
- Mogu li poticaj koristiti novouposleni djelatnici u PJ u RS/BD koji rade u poslovnim jedinicama obveznika i ima li razlike ako im je prebivalište u Federaciji u odnosu na RS/BD?
- Od kada i do kada će se obračunati kamate u slučaju korištenja poticaja kad se utvrdi neispunjenje uvjeta?
- Ako je s djelatnikom raskinut ugovor o radu nakon 17 mjeseci može li obveznik koristiti posljednjih pet mjeseci za poticaj ili ne?
2. Izmijenjena prijava poreza na dobit
- Je li izmijenjena prijava definirana u Zakonu o PUFBiH „lex specialis“ u odnosu na izmijenjenu prijavu u Zakonu o porezu na dobit?
- Ima li razlike kod podnošenja izmijenjene prijave poticaja za novouposlene u odnosu na ostale poticaje?
- Koliko puta porezni obveznici kod poticaja za novouposlene koji nemaju kontinuitet od 12 mjeseci mogu koristiti izmijenjenu prijavu/obavijest?
3. Isplata dividende u primjerima poreznih poticaja i vlastite projekcije očekivanih rezultata
- Od kojeg datuma počinje, a s kojim završava razdoblje kod investiranja u proizvodnu opremu ili stalna sredstva, kada obveznik ne smije isplatiti dividendu, ako želi ostvariti poticaj?
- Je li moguća isplata dividendi iz neraspoređene dobiti koja nije predmet oslobađanja poreza na dobit?
- Može li se isplatiti dividenda iz neraspoređene dobiti putem blagajne?
- Koje uvjete, odnosno ograničenja porezni obveznik mora ispuniti ako želi isplatiti dividendu?
- Može li se isplatiti dobit tijekom godine na temelju vlastite projekcije očekivanih rezultata? U kojem slučaju je odgovor DA, a kada NE?
- Kako će PUFBiH postupiti u navedenim situacijama?
IV- OTKLANJANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA DOBITI I TRANSAKCIJA OVISNIH I POVEZANIH OSOBA- Augustin Mišić, dipl.oec.
1.Otklanjanje dvostrukog oporezivanja dobiti
- Što znači i u kojem slučaju se koristi institut otklanjanja dvostrukog oporezivanja?
- Otklanjanje dvostrukog oporezivanja u slučaju kad rezident Federacije ostvaruje dobit iz poslovanja, putem podružnice u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu.
- Otklanjanje dvostrukog oporezivanja u slučaju kad rezident Federacije ostvaruje dobit iz poslovanja izvan teritorija Bosne i Hercegovine.
- Koje dokaze i u kakvoj formi treba osigurati obveznik da bi izbjegao dvostruko oporezivanje prihoda?
- Kakav značaj i na koji način se primjenjuju ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja?
2.Dodatne obveze ovisnih i povezanih osoba
- Koja je razlika između ovisnih i povezanih osoba?
- Što su ovisne osobe i koje su njihove dodatne obveze po pitanju konačnog utvrđivanja poreza na dobit?
- Što su povezane osobe i koje su njihove dodatne obveze po pitanju konačnog utvrđivanja poreza na dobit?
V- NOVI PRISTUP OBRAČUNU, NAPLATI I ISPLATI ZATEZNE KAMATE TEMELJEM NEIZRAVNIH POREZA- Dijana Kvesić, mag.ecc. -UNO šef odsjeka za poreze RC Mostar
1.OSNOVICA, OBRAČUN, NAPLATA I ISPLATA ZATEZNE KAMATE NA IZNOS DUGA PO OSNOVI PDV-a, TROŠARINE I CESTARINE
-Što je osnovica za obračun i naplatu zatezne kamate?
- Što je osnovica za obračun i isplatu zatezne kamate
- Tko ima pravo na obračun i isplatu zatezne kamate?
- Za koje razdoblje se vrši obračuna zatezne kamate?
- Što treba učiniti porezni obveznik da ostvari pravo na povrat zatezne kamate?
- Tko i u kojoj formi donosi rješenja o obračunu i isplati zatezne kamate?
2. OSNOVICA, OBRAČUN, NAPLATA I ISPLATA ZATEZNE KAMATE U CARINSKOM POSTUPKU
- Što čini osnovicu za obračun i naplatu zatezne kamate utvrđene u carinskom postupku?
- Na koji način se vrši obračun i naplata zatezne kamate na iznos carinskog duga?
- U kojim slučajevima se vrši obračun i isplata zatezne kamate?
- (Razdoblje obračuna zatezne kamate)
- (Razdoblje obračuna zatezne kamate)
- Nadležnost za donošenje rješenja o obračunu i isplati zatezne kamate)
3. OSNOVICA, OBRAČUN I ISPLATA ZATEZNE KAMATE IZ NADLEŽNOSTI ODSJEKA ZA POSLOVNE USLUGE
-Što čini osnovicu i na koji način se vrši obračun i isplata zatezne kamate iz nadležnosti odsjeka za poslovne usluge?
4. EVIDENTIRANJE I ISPLATA ODOBRENE ZATEZNE KAMATE
- Na koji način se evidentira naplata i isplata odobrene zatezne kamate temeljem neizravnih poreza?
- U kojim slučajevima i na koji način se provodi postupak storniranja zatezne kamate?
VI– AKTUALNE INFORMACIJE ZA RAČUNOVODSTVENU PROFESIJU- Augustin Mišić dipl.oec.
1. Informacije vezane za postupak oduzimanja licenci CR
- U kojim slučajevima se mogu oduzeti licence CR i na koji način?
2. Novi propisi
- Informacije o novim propisima

PREDAVAČI:

- Dijana Kvesić, mag.ecc. -UNO šef RC Mostar,
- Mario Tolić, dipl.oec. šef. Inspekcije KPUHB
-Dr.sc. Željko Bošnjak,
-Augustin Mišić dipl.oec.

Predavači:

Dijana Kvesić, mag.ecc. -UNO šef RC Mostar, - Mario Tolić, dipl.oec. šef. Inspekcije KPUHB - Dr.sc. Željko Bošnjak, - Augustin Mišić dipl.oec

UPLATE:

  • Naknada za seminar uplaćuje se na:
  • FIRCON d.o.o. Mostar, transakcijski računi:
  • 3381002201671975 – kod Unicredit Bank d.d. Mostar
  • 3060010000794933 – kod Addiko Bank d.d. Mostar

PRIJAVE I INFORMACIJE:

Naručite seminar


80,00 KM:
  • Video seminar
Naruči
pitanja i odgovori

Što je to korisnički profil?

Korisnički profil je zamišljen kao jednostavan prikaz naručenih seminara, izdanja, kao i Vaših KPE bodova koje ste ostvarili na našim seminarima, Također prikazuje Vaše osobne podatke koje ste naveli u prijavi, na osnovu kojih će se evidentirati video seminari i izdavati računi za sve usluge koje nudimo preko naše Web stranice.
KPE bodovi se evidentiraju isključivo onda kada račun za seminar bude uplaćen.

Šta su notifikacije?

Notifikacije prikazuju status narudžbi Vaših seminara i izdanja, prikazuju:
- Datum zaprimanja narudžbe za seimnar ili izdanje
- Status i datum slanja računa
- Status i datum evidencije KPE bodova

Moji seminari

Oni su prikaz svih seminara koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeni seminar:
- Naziv seminara označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni seminar i evidentirane KPE bodove.
- Naziv seminara označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje 48 sati nakon izvršene uplate.

Općenito o korisničkom profilu

Registracija korisničkog profila je neophodan korak za korisnike naših online usluga, bilo da se radi o video seminarima ili elektronskim izdanjima. Svi oni koji su se proijavili na jedan od naših video seminara u 2021. godini već imaju kreiran korisnički profil.  Svi registrirani korisnici će na e-mail dobiti korisničko ime i šifru koja je potrebna za pristup našim online uslugama.

Ako niste certificirani računovođa - broj licence nije neophodan za registraciju profila.

Što su moja izdanja?

Oni su prikaz svih izdanja koje ste naručili. Također možete vidjeti status računa za naručeno izdanje:
- Naziv izdanja označen ZELENOM BOJOM predstavlja plaćeni račun.
- Naziv izdanja označen NARANČASTOM BOJOM predstavlja račun koji je poslan, ali još nije plaćen.

Ako ste pretplatnik našeg elektronskog/tiskanog izdanja časopisa, molimo Vas da ponovno uradite narudžbu. Nakon toga ćemo izvršiti ažuriranje statusa narudžbe.

Ažuriranje stanja računa može trajati nadulje dva radna dana nakon izvršene uplate.