Tehničke specifikacije prema zakonu o javnim nabavama: Sporna pitanja

Tehničke specifikacije prema zakonu o javnim nabavama: Sporna pitanja

Cijena: 65KM

Sadržaj knjige

1. UVOD

1.1. RELEVANTNI PROPISI

2. Tehničke specifikacije (pojam)

2.1. Pojam tehničkih specifikacija

2.2. Elementi pojma tehničkih specifikacija

2.3. Redoslijed prioriteta (članak 54. st. (2) ZJN

2.3.1. Pozivanje na obvezna bosanskohercegovačka tehnička pravila

2.3.2. Pozivanje na BH standarde kojima se preuzimaju europski standardi

2.3.3. Pozivanje na europska tehnička odobrenja

2.3.4. Pozivanje na zajedničke tehničke specifikacije

2.3.5. Pozivanje na međunarodne standarde

2.3.6. Pozivanje na druge tehničke referentne sustave koje su utemeljila europska tijela za standardizaciju

2.3.7. Pozivanje na bosanskohercegovačke standarde, bosanskohercegovačka tehnička odobrenja ili bosanskohercegovačke tehničke specifikacije koje se odnose na projektiranje, izračun i izvođenje radova te uporabu proizvoda.

3. Obveza dodavanja izraza „ili ekvivalent“ i načini dokazivanja ekvivalentnosti/

(dokazivanje na relaciji: BAS standard i druga pozivanja)→ ekvivalent/jednakovrijedan-stavak (3)

3.1. CE znak vs. EN (norma/ standard)

3.2. Slični dokumenti izdani od nadležnih institucija

3.3. Izvješće ovlaštenog tijela o provedenom testiranju

4. Opis u obliku izvedbenih ili funkcionalnih zahtjeva koji mogu uključivati ekološke elemente i elemente energetske učinkovitosti

4.1. Izvedbeni ili funkcionalni zahtjevi

4.1.1. Mogućnost uključivanja ekoloških elemenata i elemenata energetske učinkovitosti

4.1.2. Elementi energetske učinkovitosti

5. Opis u obliku izvedbenih ili funkcionalnih zahtjeva uz kombinaciju sa standardima

5.1. Izvedbeni ili funkcionalni zahtjevi uz dodatna obilježja

5.1. Posebni slučajevi zabrane odbijanja ponude – čl. 54. stavak (3) i stavak (4)

5.3. Ovlašteno tijelo - čl. 54. st. (5)

5.4. Odgovarajuća sredstva dokazivanja – čl. 54. stavak (6)

6. Pozivanje na ekološke oznake kvalitete (čl. 54. st. 7.)

6.1. Ekološka oznaka kvalitete kao pretpostavka da su ekološki zahtjevi ispunjeni (st. 8.)

7. Socijalna i ekološka pitanja u uvjetima ugovora - čl. 54. st. (11)

7.1. Socijalna pitanja u kontekstu uvjeta ugovora

7.2. Ekološka pitanja u kontekstu uvjeta ugovora

8. Zabrana pozivanja na određeni proizvod i izuzeci - čl. 54. st. (9) i (10)

8.1. Dopušteni izuzetak pozivanja na određeni proizvod

8.2. Zabrana upućivanja na podrijetlo

8.3. Zabrana upućivanja na poseban postupak

8.4. Zabrana upućivanja na patente i tipove

8.5. Obveza dodavanja izraza “ili ekvivalent“ i opis ekvivalentnosti

8.5.1. Kriteriji za ocjenu ekvivalentnosti

8.5.2. Teret i način dokazivanja jednakovrijednosti (ekvivalencije)

9. Dokazi o sukladnosti s tehničkom specifikacijom i načini i dokazivanja

Završna riječ


RIJEČ RECENZENTA

Sustav javnih nabava u Bosni i Hercegovini je uspostavljen prije (relativno) dužeg vremenskog razdoblja. Domaća teorijska literatura u ovoj oblasti je oskudna te se, u najvećem broju slučajeva, (sporna) pitanja iz ove oblasti svode na praktične upute ili komentare kojima nedostaje potrebna teorijsko-pravna osnova koja bi poslužila za zadovoljavajuće rješavanje takvih pitanja. Pripremanje tehničkih specifikacija postupaka javnih nabava, kako to praksa pokazuje, predstavlja najsloženiji i najzahtjevniji pripremni korak u provođenju postupka javnih nabavki (posebno onih u kojima su predmet nabavke robe). Pored toga, odredbe članka 54. Zakona o javnim nabavkama (Tehničke specifikacije) promatrane s materijalno-pravnog aspekta, spadaju među najkompleksnije odredbe Zakona, kako sadržajno tako i nomotehnički, a koje prouzrokuju različite dvojbe u pogledu njihovog značenja odnosno primjene, što često ima za posljedicu vođenje (nepotrebnih) žalbenih postupaka, odnosno neuspješno okončanje postupaka nabava.

S tim u vezi, bavljenje danom temom mr. sc. Stipe Petričevića u ovoj knjizi predstavlja značajan napor poduzet u svrhu elaboracije suštine i pravne prirode tehničkih specifikacija definiranih važećim Zakonom o javnim nabavama, koji će definitivno doprinijeti razjašnjenju mnogih spornih pitanja koja se pojavljuju u vezi s ovim institutom.

Riječ je o djelu koje nesumnjivo predstavlja originalan i značajan znanstveni doprinos sistematizaciji i izučavanju tehničkih specifikacija kao sastavnih dijelova tenderskih dokumentacija u postupcima javnih nabava, u kome autor kroz cjelokupan tekst pokazuje svoju originalnost, kako u

pogledu znalački korištenih metoda znanstvenog istraživanja, tako i u pogledu stila pisanja i načinaprezentacije obrađenog gradiva.

Tekst karakterizira objedinjena sintetička analiza razmatrane materije, te pregledna i konsekventna izlaganja elaboriranih instituta koja su omogućila autoru da izvede kvalitetne i pouzdane zaključke u odnosu na različite pojavne fenomene tehničkih specifikacija. Posebna kvaliteta se ogleda u vještini autora da analizom složenih i kompleksnih odredbi tehničkih specifikacija, za svaki razmatrani dio Zakona koji izaziva probleme u njegovoj primjeni, ponudi odgovarajuća rješenja, uz detaljnu argumentaciju njihove

utemeljenosti.

Tako autor postojeći sadržaj članka 54. Zakona o javnim nabavama podvrgava (kritičkoj) teorijsko-pravnoj analizi (de lege lata) ali istovremeno predlaže i nova rješenja kojima bi se postojeće nedorečenosti Zakona razriješile (de lege ferenda). Pri tome se u svojim izlaganjima i argumentaciji služi i relevantnim stavovima iz prakse Ureda za razmatranje žalbi BiH, Suda Bosne i Hercegovine i Europskog suda pravde (Suda Europske unije), te zahvaljujući navedenom, autor izbjegava uski, pozitivistički pristup koji generalno onemogućava potrebno zalaženje u suštinu predmeta izučavanja.

Suštinsko obilježje monografije, gledano s njezinog praktičnog aspekta, ogleda se u načinu na koji autor analizira i obrazlaže institute tehničkih specifikacija, čineći ih jednostavnijim i razumljivijim za ugovorne organe kojima će ova knjiga poslužiti kao dragocjen materijal prilikom pripreme tehničkih specifikacija odnosno tenderskih dokumentacija.

S druge strane, ovo djelo će istovremeno biti i od izuzetne koristi i ponuđačima jer će im omogućiti lakše i jednostavnije pripremanje njihovih ponuda, što će dovesti do povećanja stupnja njihove pravne sigurnosti i legitimnih očekivanja u postupcima javnih nabava.

Smatramo da će ova monografija, kao originalno djelo, izazvati dužnu pažnju akademske i stručne javnosti, koja će u domaćoj pravnoj literaturi nezaobilazno biti izučavana i citirana, pri čemu je autor ostavio i dovoljno prostora da potakne sve one koji su zainteresirani za razmatranu problematiku, da nastave davati daljnje doprinose analizi i elaboraciji pravnog okvira tehničkih specifikacija.

Pored toga, vjerujemo da će i sam zakonodavac biti inspiriran idejama ove zanimljive knjige na način da pristupi neophodnoj zakonodavnoj intervenciji kako bi se postojeća zakonska rješenja vezana za tehničke specifikacije unaprijedila i na taj način otklonile određene nedoumice u značenju i primjeni istih.

Stoga svim zainteresiranim subjektima toplo preporučujem ovaj nadasve originalan i kvalitetan tekst, koji će bez sumnje u značajnoj mjeri pozitivno utjecati na daljnje unaprjeđenje sustava javnih nabava u Bosni i Hercegovini.

dr. Slaviša Bjelogrlić