Časopisa Financijski propisi i praksa broj: 7/23

Neograničen broj pregledaNeograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godineDostupna izdanja od 2012 god.
Mogućnost preuzimanja seminaraMogućnost preuzimanja časopisa

TRENDOVI I OSCILACIJE

Mr. sc. Mirjana Popović PROMJENA RADNE FILOZOFIJE

Nema dvojbe, još ima aktivnih djelatnika na trži štu radne snage koji pamte štošta, dobroga i lošeg, iz vremena koje smo zvali socijalizmom. Neki su ga čak, sasvim pogrešno, jer sustav u kojemu se živjelo nije imao baš nikakve veze sa Marxovim fan tazijama, nazivali pogrdno i komunizmom. Kako bilo, to je bilo vrijeme kada su, po prvi puta u povijesti, zaposlenici osvijestili da su oruđe i alat, pa kasnije i tvornice, koje su najprije bile državne, potom postale, makar samo u teoriji, njihove. Radničke. I koliko god se mnogo toga u životu razlikovalo od onoga što se govorilo, ideja mogućega suvlasničkog odnosa nad sredstvima za rad polako se ucijepila u ljudske spo znaje. I nije im bila niti neugodna niti strana.

RAČUNOVODSTVO – REVIZIJA

Prof.dr.sc. Vinko Belak RAČUNOVODSTVENI I POREZNI ASPEKTI POPUSTA U TRGOVINI I PROMJENE KOJE DONOSI MSFI 15

Popusti su najpopularnija stvar u trgovini. Oni su moćan alat za povećanje prodaje jer kupci stječu dojam da su uštedjeli novac (neovisno o tome je li stvarno tako). Popusti mogu potaknuti kupce na dodatne kupnje u budućnosti. Trgovina robe široke potroš nje skoro je nezamisliva bez kreiranja raznih vrsta popusta. Upravo različite vrste popusta koji se daju na računu, koji se daju naknadno za prodaju u teku ćoj godini, za prodaju u protekloj godini, za kupovinu određene količine robe i svi ostali modaliteti otvaraju pitanja kako treba postupiti u pogledu priznavanja pri hoda i u pogledu oporezivanja. U novom „Pravilniku o kontnom okviru ...“ propisano je da se svi popusti knjiže kao umanjenje prihoda na posebnom kontu. Međutim, to nije prikladno za neke modele popusta. Osim toga, MSFI 15 donosi model promjenjive naknade u okviru kojega se priznaju i očekivani popusti ovisni o nastanku ili izostanku budućih događaja. Pojavljuju se i razlike u propisima o popustima između punih MSFI-ja i MSFI-ja za MSS jer MSFI 15 priznaje unapri jed očekivane popuste u slučaju promjenjive naknade koja se u MSFI-ju za MSS ne spominje.


prof. dr. sc. Josipa Grbavac KONCEPT ODRŽIVOSTI U REVIZIJI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Zbog visokih profesionalnih zahtjeva neovisnosti, etike, stručnog usavršavanja i osiguranja kvalitete kojima podliježu, revizori i revizorska društva su prepoznati kao pružatelji usluge izražavanja uvjerenja na izvješće o održivosti. Direktiva o održivosti predviđa da se mišljenja revizora o izvještavanju o održivosti temelje na angažmanu s izražavanjem ograničenog uvjerenja (limited assurance). Za izražavanje uvjerenja za sada se razmatra primjena postojećeg standarda za angažmane s izražavanjem uvjerenja različite od revizija ili uvida, (Međunarodni standard za angažmane s izražavanjem uvjerenja 3000 (izmijenjen) Angažmani s izražavanjem uvjerenja različiti od revizija ili uvida u povijesne financijske informacije) sve dok Europska komisija (očekuje se 2028. godine) ne donese posebne standarde uvjerenja za ovo područje. Kako bi izbjegao rizik daljnje koncentracije revizorskog tržišta, a što može nepovoljno utjecati na neovisnost revizora i posljedično povećati naknade za reviziju i provjeru, ostavljena je državama članicama mogućnost akreditacije neovisnih pružatelja usluga provjere izvještaja o održivosti


Doc. dr. sc. Samir Sunulahpašić BILANČNE RADNJE PODUZEĆA U STEČAJU

Zbog visokih profesionalnih zahtjeva neovisnosti, etike, stručnog usavršavanja i osiguranja kvalitete kojima podliježu, revizori i revizorska društva su prepoznati kao pružatelji usluge izražavanja uvjerenja na izvješće o održivosti. Direktiva o održivosti predviđa da se mišljenja revizora o izvještavanju o održivosti temelje na angažmanu s izražavanjem ograničenog uvjerenja (limited assurance). Za izražavanje uvjerenja za sada se razmatra primjena postojećeg standarda za angažmane s izražavanjem uvjerenja različite od revizija ili uvida, (Međunarodni standard za angažmane s izražavanjem uvjerenja 3000 (izmijenjen) Angažmani s izražavanjem uvjerenja različiti od revizija ili uvida u povijesne financijske informacije) sve dok Europska komisija (očekuje se 2028. godine) ne donese posebne standarde uvjerenja za ovo područje. Kako bi izbjegao rizik daljnje koncentracije revizorskog tržišta, a što može nepovoljno utjecati na neovisnost revizora i posljedično povećati naknade za reviziju i provjeru, ostavljena je državama članicama mogućnost akreditacije neovisnih pružatelja usluga provjere izvještaja o održivosti

JAVNE FINANCIJE

dr. sc. Milica Vidović KAKO POTPISATI PDV PRIJAVU UPORABOM KVALIFICIRANE ELEKTRONSKE POTVRDE (prikaz instalacije neophodnih softvera i aktivacije kartica, savjeti za izbjegavanje pogrešaka)

U prošlom broju časopisa pisali smo o pravnim pretpostavkama i propisanim obvezama pore znih obveznika za podnošenje PDV i PDA prijava uz upotrebu kvalificirane elektronske potvrde koje su definirane Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Službeni glasnik BiH”, broj: 47/22 i 87/22) i Pravilnikom o izmjenama i dopu nama Pravilnika o primjeni Zakona o trošarinama u BiH („Službeni glasnik BiH”, broj: 85/22) te Korisničkom uputom za elektronsko poslovanje s UNO („Službeni glasnik BiH”, broj: 40/23).
Dr. sc. Ante Džidić METODE PROCJENE POREZNE OSNOVICE U OBLASTI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST

Porezna revizija podrazumijeva pregled poslovnih knjiga poreznih obveznika s ciljem provjere ispravnosti iskazane porezne obveze. Reviziju i kontrolu poreznih obveznika provode porezni organi korištenjem izravnih, ali i posrednih dokaza u obliku procjene porezne osnovice. U ovom radu je analizirana primjena neizravnih metoda procjene porezne osnovice u oblasti poreza na dodanu vrijednost u Bosni i Hercegovini. Cilj rada je izložiti metode koje se pretežito koriste u poreznom nadzoru, analizirati važeće propise koji određuju minimalne uvjete za primjenu ovih metoda te detektirati tekuće probleme u primjeni instituta procjene s ciljem prepoznavanja kritičnih elemenata koji zahtijevaju sustavna poboljšanja
doc. dr. sc. Mirza Čaušević DIREKTIVA PROTIV ZAKONITOG IZBJEGAVANJA POREZNE OBVEZE U EUROPSKOJ UNIJI

Članak započinje opisom Direktive Vijeća o utvrđivanju pravila protiv praksi izbjegavanja poreza kojima se izravno utječe na funkcioniranje unutarnjeg tržišta, a pruža i povijesni razvoj sve do najnovijih zakonodavnih prijedloga. Direktiva se temelji na šest točno pobrojanih mjera protiv izbjegavanja poreza. Mjere obuhvaćaju širok spektar pravila kojima se nastoji umanjiti izbjegavanje zakonitog izbjegavanja poreznih obveza. Direktiva donosi pravila o ograničavanju kamata, izlaznom oporezivanju, općem pravilu o suzbijanju zlouporabe, kontroliranim inozemnim društvima, izračunu prihoda kontroliranog inozemnog društva i hibridnim neusklađenostima. Hibridne neusklađenosti su posljednja mjera koja je naknadno izmjenama i dopunama proširila prvobitnu Direktivu. Izvorna verzija Direktive sadržavala je pravila o hibridnim neusklađenostima među državama članicama, a kasnija Direktiva je uključila i pravila o hibridnim neusklađenostima s trećim zemljama. Glavni cilj ove Direktive je povećati otpornost unutarnjeg tržišta u cjelini u odnosu na prekograničnu praksu izbjegavanja poreza, a zajedničko djelovanje svih zemalja Europske unije to dodatno olakšava. Autor se u radu osvrće na razloge i ciljeve donošenja prijedloga Direktive Vijeća o utvrđivanju pravila za sprječavanje zlouporabe fiktivnih subjekata u porezne svrhe i izmjeni Direktive 2011/16/ EU

OSTALE SRODNE OBLASTI

Nerma Rajkić, dipl. iur. ZABRANA KONKURENCIJE RADNIKA S POSLODAVCEM

Pitanje zabrane konkurencije radnika s poslodavcem je pojava koja se nametnula kao jedna od važnijih tema s kojom se u današnjem vremenu susreću poslodavci kada radnik između ostalog može i od kuće obavljati razne poslove. Klauzule koje se odnose na zabranu konkurencije mogu biti jako osjetljive i s pažnjom ih treba ugrađivati u ugovore kako ne bi proizvele negativan učinak, a u konačnici i odljev radne snage. Svjedoci smo da se i naše tržište danas susreće s odljevom radne snage i svako „gušenje“ radnika može kod njega izazvati razlog da poželi promijeniti poslodavca iako je poslodavac u njega uložio puno novca kako bi ga što bolje usavršio za posao koji obavlja.

ODGOVORI NA PITANJA

Tihana Bevanda, dipl. iur. PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI CARINE

Ernevaza Hrustanović, dipl. iur. PITANJA I ODGOVORI IZ RADNOG ODNOSA

VI STE PITALI – FIRCON ODGOVARA

NOVI PROPISI

Službene novine FBiH
Službeni glasnik BiH

GOSPODARSKA STATISTIKA

Robna razmjena s inozemstvom BiH
Vanjska trgovina
Turizam
Industrijska proizvodnja
Cijene
Zaposlenost i nezaposlenost
Plaće
Mirovine

POSLOVNE OBAVIJESTI

Svote naknada, potpora i nagrada koje se mogu isplatiti bez poreza
Osobni odbici prema članku 24. Zakona o porezu na dohodak
Naknade za službena putovanja za proračunske korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine
Stope i osnovice poreza na dohodak i doprinosa
Depozitni računi za prikupljanje javnih prihoda
Šifre općina
Prosječne plaće uposlenih
Indeks cijena u 2023. godini
Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda
Zatezne kamate na dužničko-vjerovničke odnose u FBiH i na javne prihode BiH i FBiH. 
Dnevne konformne kamate na zateznu kamatu za stopu od 10%
Nazivi i vrste javnih prihoda BiH i u FBiH
Međunarodni ugovori/sporazumi/ konvencije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i socijalnom osiguranju