Časopisa Financijski propisi i praksa broj: 5/24

Neograničen broj pregledaNeograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godineDostupna izdanja od 2012 god.
Mogućnost preuzimanja seminaraMogućnost preuzimanja časopisa

TRENDOVI I OSCILACIJE

Mr. sc. Mirjana Popović SVI ZA NEČIM TRAGAJU
Žedan sanja vodu. Siromah dobitak na Lotu ili bar da mu plaća stigne na vrijeme. Osrednji nogometaš u svojoj mašti zabija ne jedan nego barem tri neobranjiva gola, a na drugoj strani, podjednako zaneseno, golman snatri o svojoj neprobojnoj obrani. Oduvijek su ljudi priželjkivali postići nedostižno, imati ono što nemaju te sanjarili o trenutku kada će biti nagrađeni za strpljivost. Pritom su najvruće želje najčešće bivale njihovom tajnom ili barem polutajnom. Nešto o čemu se ne govori glasno i bilo kome. Tada se, međutim, kao što to često biva kada su ljudske želje i potrebe u pitanju, na tržištu obično pojavi netko s obećanjem da će ih ostvariti. Budući da se mnogo priželjkivanoga može dosegnuti samo ukoliko čovjek ima dovoljno novca, nije čudo da su najveću pozornost izazivali oni koji su nudili brzu i laku zaradu. Ponekad je to bivao samo vješti majstor za skrivanje kuglica pod lončiće na vašaru, da bi se kasnije i glamuroznije materijalizirao u liku krupjea i obliku ruleta usađenog u stol od mahagonija.
RAČUNOVODSTVO – REVIZIJA

Dr. sc. Jozo Piljić OBRAČUN TROŠKOVA I UČINAKA KAO DIO POSLOVNOG RAČUNOVODSTVA
Troškovi se mogu odnositi na ukupnu količinu učinaka koja je proizvedena u određenom vremenskom razdoblju. U ovom slučaju radi se o ukupnim troškovima. Nasuprot tome, troškovi jednog proizvedenog učinka se označavaju kao jedinični troškovi ili troškovi po jedinici učinka. Ukupni troškovi jednog obračunskog razdoblja mogu se prilično jednostavno utvrditi, zbrajanjem svih troškova u promatranom razdoblju. Za njihovo utvrđivanje se mogu preuzeti iz financijskog knjigovodstva pozicije troškova, koje predstavljaju istovremeno rashode. Prilikom obračuna troškova za jedinicu učinka nastaju dodatni problemi koji se ogledaju u pripisivanju troškova. To se naročito odnosi na sagledavanje je li, i u kojem obujmu se troškovi otpisa sredstava pripisuju određenom učinku. Pitanje mogućnosti pripisivanja troškova određenom učinku ima najveći značaj prilikom razdvajanja pojedinačnih i općih troškova.

Mehmed Budić, bacc. oec. SUSTAV STANDARDNOG OBRAČUNA TROŠKOVA U FUNKCIJI DONOŠENJA MENADŽERSKIH ODLUKA
Cilj rada je ukazivanje na značaj troškova i njihovog obračuna, jer menadžeri na temelju dobivenih informacija o troškovima vrše kombiniranje s drugim ne troškovnim informacijama, uključujući osobno promatranje i mjerenje nefinancijskih rezultata. Menadžeri ove informacije koriste za upravljanje troškovima, planiranje i kontrolu, vrednovanja zaliha i donošenje ostalih važnih odluka u poslovanju poduzeća. Sustav obračuna po standardnim troškovima zasniva se na unaprijed određenim novčanim iznosima utroška svih vrijednosti u procesu proizvodnje. Ovi troškovi pokazuju koliko trebaju iznositi troškovi u danim proizvodno tehničkim uvjetima.

JAVNE FINANCIJE


Augustin Mišić, dipl. oec. MIŠLJENJA POREZNE UPRAVE O PRIMJENI POREZNIH PROPISA
U situaciji nejasnih propisa, mišljenja o primjeni propisa, koja daju kompetentni, bi trebala biti pomoć obveznicima primjene propisa da iste razumiju i provode na zakonit način. Kada su u pitanju porezni propisi FBiH nesporni autoritet, u tumačenju tih propisa, je porezna vlast ili Porezna uprava. Koliko i na koji način je Porezna uprava FBiH koristila ove ovlasti su pitanja koja su zanimljiva za raspravu ali ona neće biti predmet rasprave u ovom članku. U članku koji slijedi autor daje analizu sažetog razmišljanja o novom Pravilniku o mišljenjima Porezne uprave* koji se primjenjuje se od 1. lipnja 2024. godine.

Mr. Adnan Salkić DRŽAVNE MIROVINE U EUROPSKOJ UNIJI I DOKUP STAŽA ZA ODLAZAK U MIROVINU
Ako ste radili u nekoliko država članica, vjerojatno ste u svakoj od njih stekli prava na mirovinu. Morat ćete predati zahtjev mirovinskom tijelu u državi u kojoj živite ili u posljednjoj državi u kojoj ste radili. Ako nikada niste radili u državi u kojoj živite, vaša država domaćin proslijedit će vaš zahtjev posljednjoj državi u kojoj ste radili. Ta je država u tom slučaju nadležna za obradu vašeg zahtjeva i prikupljanje dokaza o uplaćenim doprinosima od svih država u kojima ste radili. U nekim bi vam državama mirovinsko tijelo trebalo poslati obrazac za zahtjev za mirovinu prije nego što dosegnete dob za umirovljenje u toj državi. Ako ne dobijete obrazac, provjerite pri mirovinskom tijelu hoće li vam ga automatski poslati. Informacije o ostvarivanju mirovine trebali biste zatražiti barem 6 mjeseci prije umirovljenja jer bi postupak dobivanja mirovina iz različitih država mogao biti dug.

OSTALE SRODNE DJELATNOSTI


Dr. Faruk Latifović KONCEPT DRUŠTVA POSEBNE NAMJENE I JAVNO – PRIVATNO PARTNERSTVO
Javno – privatno partnerstvo je poseban oblik kooperacije dva sektora. U temporalno ograničenom, zajedničkom projektu, obje strane ulažu materijalne i nematerijalne (umijeća i znanja) resurse. I što je najvažnije – gradi se nova infrastruktura, a održava, obnavlja i razvija postojeća infrastruktura. Pruža se javna usluga. Sve se postiže korištenjem upravljačkih, tehničkih, financijskih i inovativnih sposobnosti privatnog partnera, odnosno o njegovom trošku. Oba partnera se, u ovom ugovornom odnosu, opredjeljuju za projektno financiranje, odvajajući svoje tekuće poslove od projekta javno – privatnog partnerstva, a to se najbolje ostvaruje osnivanjem posebne/namjenske kompanije koja će provoditi projekt javno – privatnog partnerstva. U ovom radu se raspravlja o institutu društva posebne namjene.

Alan Vajda, mag. iur. MODALITETI RADA DIGITALNIH NOMADA - PLATFORMSKI RAD U REPUBLICI HRVATSKOJ I FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
Navedeni stručnim člankom autor obrađuje problematiku koja obuhvaća uvjete za rad i boravak digitalnih nomada putem digitalnih platformi u Republici Hrvatskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine što je regulirano Zakonom o strancima i propisima koji su na temelju njega doneseni.

Bernard Iljazović, dipl.iur. ZNAČAJ ORGANIZACIJSKE PROCJENE U POSLOVNIM ORGANIZACIJAMA
Svaka organizacija suočava se s brojnim izazovima koji se izravno ili neizravno odražavaju na njezino djelovanje. Iako na određene vanjske elemente u svojem okruženju ne može previše utjecati, s druge strane postoje i elementi na koje ima utjecaja, a koji se mogu uvelike odraziti na način njezina funkcioniranja, a samim time i daljnjeg opstanka i razvoja. Prije svega tu bi se radilo o unutarnjim, odnosno internim elementima organizacije. U slučaju kada određeni interni elementi organizacije ne funkcioniraju kako treba, tada je vrijeme za njihovo preispitivanje, odnosno analiziranje s ciljem detektiranja mogućih uzroka, a što u krajnjoj liniji može rezultirati i provođenjem poznate SWOT analize. Interni elementi organizacije uključuju nekoliko elemenata, odnosno: strategiju, strukturu, sustave, zaposlenike, stil upravljanja i kulturu. Ti elementi zajednički određuju trenutni interni kapacitet organizacije za postizanje radnih rezultata.

Dr . sc. Asja Gojačić UPRAVLJANJE TALENTIMA U SUVREMENIM ORGANIZACIJAMA
Organizacije se u svrhu osiguranja konkurentske prednosti moraju nositi s jednim od najvećih izazova postavljenim pred upravljanje ljudskim potencijalima – upravljanjem talentima. Osnovna težnja i izazov svake suvremene organizacije je da prave ljude s pravim vještinama postavi na pravo mjesto. Od ključnog je značaja da talent predstavlja potencijal koji traži angažman da bi se manifestirao i pretvorio u kapacitet, jer nije dovoljno samo prepoznati talent, neophodno je i razvijati ga i angažirati. Stoga učinkovito upravljanje talentima nije samo privlačenje, razvoj i zadržavanje najboljih talenta već organiziranje i upravljanje ljudima na takav način koji ih dovodi do odličnih organizacijskih performansi. Upravljanje talentima je od vitalnog značaja i za pojedince i za organizaciju. Pojedinci, kojima je omogućeno da iskažu svoj potencijal, generiraju inovacije i doprinose pozitivnim promjenama u organizaciji, a istovremeno su zadovoljniji jer uspijevaju da se samoaktualiziraju i da napreduju. Menadžeri koji rukovode talentima doprinose povećavanju produktivnosti, a time i jačanju konkurentske pozicije organizacije u tržišnim uvjetima poslovanja.

ODGOVORI NA PITANJA

Tihana Bevanda, dipl. iur. PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI CARINE
Ernevaza Hrustanović, dipl. iur. PITANJA I ODGOVORI IZ RADNOG ODNOSA

VI STE PITALI – FIRCON ODGOVARA


NOVI PROPISI
Službene novine FBiH
Službeni glasnik BiH

GOSPODARSKA STATISTIKA
Robna razmjena s inozemstvom BiH
Vanjska trgovina
Turizam
Industrijska proizvodnja
Cijene
Zaposlenost i nezaposlenost
Plaće
Mirovine

POSLOVNE OBAVIJESTI
Svote naknada, potpora i nagrada koje se mogu isplatiti bez poreza
Osobni odbici prema članku 24. Zakona o porezu na dohodak
Naknade za službena putovanja za proračunske korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine
Stope i osnovice poreza na dohodak i doprinosa
Depozitni računi za prikupljanje javnih prihoda
Šifre općina
Prosječne plaće uposlenih
Indeks cijena u 2024. godini
Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda
Zatezne kamate na dužničko-vjerovničke odnose u FBiH i na javne prihode BiH i FbiH
 Dnevne konformne kamate na zateznu kamatu za stopu od 10%
Nazivi i vrste javnih prihoda BiH i u FbiH
Međunarodni ugovori/sporazumi/ konvencije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i socijalnom osiguranju