Časopisa Financijski propisi i praksa broj: 5/23

Neograničen broj pregledaNeograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godineDostupna izdanja od 2012 god.
Mogućnost preuzimanja seminaraMogućnost preuzimanja časopisa

TRENDOVI I OSCILACIJE

Mr. sc. Mirjana Popović AI JE VEĆ DUGO MEĐU NAMA!

Pandemija je i službeno iza nas, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Istodobno je rat u Ukrajini ušao u fazu kada su ga čak i eurovizijski šlageri uspjeli preteći u vijestima. Usporila je inflacija, pa je nekako počeo blijediti i strah da nećemo imati za kruh ili da, zbog klimatske kataklizme, možda nećemo ni imati kruha…

RAČUNOVODSTVO – REVIZIJA

Prof.dr.sc. Vinko Belak RAČUNOVODSTVO ULAGANJA U DRUGE SUBJEKTE PO METODI TROŠKA I PO METODI FER VRIJEDNOSTI KROZ DOBIT I GUBITAK

Česta dvojba ulagača, posebno onih čiji vlasnički instrumenti ne kotiraju na tržištu kapitala, je kako je najbolje definirati računovodstvenu politiku u vezi s obračunom ulaganja u druga društva u situaciji ako je moguće birati metodu odnosno model. Za obračun ulaganja u ovisne subjekte ulagač ima obvezu u svojim primarnim izvještajima provoditi punu konsolidaciju financijskih izvještaja. Korisnici punih MSFI-ja imaju obvezu za obračun ulaganja u pridružene subjekte primjenjivati metodu udjela osim ako imaju pravo na izuzeće. Korisnici MSFI-ja za MSS za obračun ulaganja u pridružene subjekte mogu birati između tri metode i to metode udjela, metode troška i metode fer vrijednosti kroz dobit i gubitak. Iako se računovodstvo ulaganja u pridružene subjekte najčešće povezuje s metodom udjela s obzirom da je ta metoda prilično složena za praktičnu primjenu svi subjekti koji je mogu izbjeći rado će primijeniti metodu troška ili metodu fer vrijednosti.

Dr. sc. Jozo Piljić PRIPAJANJE OVISNOG DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU MATIČNOM DRUŠTVU

Statusne promjene podrazumijevaju tri moguće promjene kod poslovnih subjekata: pripajanje, spajanje i podjelu poslovnog subjekta.1 Kod pripajanja (fuzije) se jedan poslovni subjekt pripaja drugom poslovnom subjektu pri čemu subjekt koji se pripaja, upisom pripajanja u sudski registar prestaje postojati te postaje dio društva preuzimatelja. Spajanje poslovnih subjekata predstavlja statusnu promjenu kod koje svi subjekti koji sudjeluju u spajanju, upisom spajanja u sudski registar prestaju postojati, te nastaje novi poslovni subjekt. Podjela je vrsta statusne promjene koja se provodi razdvajanjem (jedan poslovni subjekt se razdvaja na dva ili više novih poslovnih subjekata, pri čemu subjekt koji se razdvaja navedenom poslovnom promjenom prestaje postojati) ili odvajanjem (dio imovine i obveza poslovnog subjekta se odvaja u jedan ili više novih poslovnih subjekata, pri čemu poslovni subjekt koji se dijeli nastavlja poslovati).

Doc. dr. sc. Semina Škandro ZLOUPOTREBA KREATIVNOG RAČUNOVODSTVA

Uz financijsko izvještavanje često se povezuje pojam kreativno računovodstvo, manipulativno računovodstvo, kozmetičko računovodstvo. Računovodstveni iskazi i izvještaji glavna su svjedočanstava o financijskom i imovinskom stanju poduzeća, te o poslovnoj i novčanoj uspješnosti, pa su iz tog razloga podložni manipulaciji, odnosno zloupotrebi kreativnog računovodstva. Računovodstvene prevare, manipulacije i gospodarski kriminal danas postaje sve ozbiljniji problem. Manipulacije u računovodstvenoj evidenciji i lažno financijsko izvještavanje daje iskrivljenu sliku o poslovanju gospodarskog subjekta. Prikazivanjem lažnih financijskih izvještaja mnogi investitori su dovedeni u zabludu kojom su doživjeli velike financijske gubitke. Kako bi se donijela optimalna odluka u poslovnom svijetu, korisnici financijskih izvještaja trebaju imati fer informacije o stanju sredstava i izvora sredstava, uspješnosti poslovanja i novčanim tokovima. Informacije trebaju biti objektivne, točne i pregledne kako bi se dao uvid u realnu sliku poslovanja, da se ne bi donijela pogrešna odluka čije posljedice mogu biti velike. Međutim, često se dešava da menadžeri namjero manipuliraju informacijama, fiktivnim ili nepravilnim računovodstvenim evidentiranjem poslovnih događaja i zloupotrebom pravnih propisa u cilju obmane korisnika financijskih izvještaja.

JAVNE FINANCIJE

Doc. dr Zorana Agić UPRAVLJANJE NOVČANIM SREDSTVIMA PODUZEĆA U UVJETIMA INFLACIJE I NEIZVJESNOSTI

Upravljanje gotovinom je ključna komponenta svakog poduzeća jer gotovina i gotovinski ekvivalenti predstavljaju najlikvidniji oblik njegove imovine. Novčana sredstva neophodna su za adekvatno funkcioniranje i poslovanje poduzeća, bez obzira na njegovu djelatnost. Iako je upravljanje gotovinom jedna od ključnih funkcija menadžmenta u svakom poduzeću, ovaj proces je posebno značajan u vrijeme inflacije i neizvjesnosti. U radu je objašnjen proces upravljanja gotovinom, načela koja se pri tome moraju poštovati i dan je pregled strategija koje su se pokazale kao dobra praksa u globalnom poslovanju. Važno je usvojiti činjenicu da upravljanje gotovinom nije jednokratna aktivnost, već kontinuiran proces koji zahtijeva pažljivo planiranje, praćenje i prilagođavanje. Samo na ovaj način moguće je identificirati bilo kakav problem ili izazov na vrijeme, reagirati i prilagoditi poslovnu strategiju u skladu s novonastalom situacijom, što će rezultirati stabilnijim financijskim položajem i osigurati rast i razvoj poduzeća u budućnosti.

Prof. dr. sc. Nikola Mijatović DIGITALNI NOVAC SREDIŠNJE BANKE I DIGITALNI EURO

Njemačko Ministarstvo financija u svojem mjesečniku (BMF-Monatsbericht April 2023) za travanj 2023. objavilo je zaseban članak pod izvornim naslovom „Digitales Zentralbankgeld und der digitale Euro“, koji obrađuje pitanje mogućeg uvođenja digitalnog eura kao jedne od mogućih digitalnih valuta. Mjesečnik (članak) je javno dostupan na službenim stranicama njemačkog Ministarstva financija, predstavlja dio javnog rada njemačke Savezne vlade. U nastavku pružamo prilagođeni prijevod na hrvatski jezik. Diljem svijeta brojne središnje banke rade na projektu digitalnog novca. Europska središnja banka do jeseni 2023. godine provodit će analitičke radnje u vezi s digitalnim eurom. Tek nakon toga odlučit će o možebitnom ulasku u predvidivu trogodišnju fazu implementacije. Odluka o uvođenju digitalnog eura još uvijek nije donesena. Takva može biti donesena tek nakon što bude završen europski zakonodavni postupak. Digitalni euro trebao bi – stanovište je Eurosustava – kao novac središnje banke zajamčiti ulogu uporišta monetarnog sustava u sve više digitaliziranom svijetu. Neće zamijeniti gotovinu, već će je nadopuniti. Gotovina bi i nadalje ostala zakonsko sredstvo plaćanja. Europska središnja banka predstavila je prve opcije mogućeg oblikovanja digitalnog eura.

Adnan Salkić, mr. iur. PRAVA I OBVEZE OSOBA ANGAŽIRANIH PO UGOVORU O DJELU, UGOVORU O POVREMENIM I PRIVREMENIM POSLOVIMA - ODGOVORNOST I VRSTE ODGOVORNOSTI

Potreba za angažiranjem radnika i drugih osoba na privremenoj i povremenoj osnovi vrlo je česta u praksi, te mnogi poslodavci posežu za ovakvom vrstom ugovornog angažmana za različite vrste poslova. Naime, kod zaključivanja ugovora o privremenim i povremenim poslovima, potrebno je voditi računa o ispunjavanju određenih formalnih preduvjeta u skladu sa Zakonom o radu, te samo ukoliko su isti zaista zadovoljeni, odnosno, ukoliko se ne radi o poslovima za koje je potrebno zaključiti ugovor o radu (na neodređeno ili određeno vrijeme, s punim ili nepunim radnim vremenom), angažman po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima dolazi u obzir. Potrebno je napraviti razliku u odnosu na ugovor o djelu koji predstavlja posebnu vrstu angažmana koja nema veze s ugovorom o privremenim i povremenim poslovima, a u praksi se često poistovjećuju. Kada su u pitanju obveze s aspekta propisa o porezu na dohodak i doprinosima tu treba biti posebno oprezan, a razlog tome je česta zloupotreba i pogrešna primjena ugovora o privremenim i povremenim poslovima.

Alan Vajda, mag. iur. PRIKAZ POSTUPKA ZA IMENOVANJE POREZNOG ZASTUPNIKA PRI REGISTRACIJI PDV-A ZA POREZNOG OBVEZNIKA SA SJEDIŠTEM U TREĆOJ DRŽAVI

Navedenim stručnim radom dajemo prikaz provedbe postupka imenovanja poreznog zastupnika pri registraciji poreza na dodanu vrijednost za potrebe poreznog obveznika sa sjedištem u trećoj državi.

Pri registraciji za potrebe poreza na dodatnu vrijednost -PDV-a u tuzemstvu porezni obveznik sa sjedištem u trećoj državi ili na trećem području dužan je imenovati poreznog zastupnika, dok porezni obveznik sa sjedištem u drugoj državi članici Europske unije i Europskog gospodarskog prostora ima mogućnost izbora.

OSTALE SRODNE OBLASTI

Mr. iur. Mirel Mujkanović UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKIH DIJELOVA ZGRADE

Održavanje zgrada predstavlja trajnu aktivnost za cijelo vrijeme upotrebe zgrade, kojom se zgradi u cjelini i svim njezinim dijelovima osigurava razina služnosti u određenim dopustivim granicama. Subjekti procesa upravljanja zajedničkim dijelovima zgrade upravljanje izvršavaju na način da osiguravaju zaštitu života i sigurnosti ljudi i imovine na način da upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade pristupaju kao javnom interesu. Najveći dio obveza u procesu upravljanja i održavanja zgrade leži na upravitelju i upravo od njegove aktivnosti zavisiti će zadovoljavajući način upravljanja i održavanja iste. Etažni vlasnik u čiju je korist uspostavljen ovakav način upravljanja, kao glavnu obvezu ima uplatu naknade za održavanje. U procesu upravljanja predstavnik etažnih vlasnika treba olakšati i učini ovakav sustav upravljanja još djelotvornijim na način koji će potrebe etažnih vlasnika uvažiti i artikulirati, i na taj način učiniti sponu u odnosu etažnih vlasnika i upravitelja. Normiranje ove materije izvršeno je na županijskim/ kantonalnim razinama u Federaciji Bosne i Hercegovine, pri čemu usvojena rješenja nisu identična ali u istim postoji visoki stupanj podudarnosti.

Dipl. iur. Bernard Iljazović NOVE ZAKONODAVNE PROMJENE U OBLASTI GOSPODARSKIH DRUŠTAVA U REPUBLICI SRPSKOJ

Z akon o gospodarskim društvima (u nastavku teksta: Zakon) je sustavni propis kojim se uređuju osnivanje, upravljanje i druga pitanja od značaja za poslovanje u ovoj gospodarskoj formi. Opći cilj Zakona je uređivanje načina osnivanja i donošenja poslovnih odluka u ovoj gospodarskoj formi, a sve radi stvaranja povoljnih pretpostavki za povećanje ekonomske aktivnosti i razvijanje konkurentnosti gospodarstva Republike Srpske.

Nerma Rajkić, dipl. iur. ODGOVORNOSTI RADNIKA ZA ŠTETU PROUZROKOVANU POSLODAVCU

Radnik se često puta može naći u situaciji da načini materijalnu štetu poslodavcu, koju mora, ali i ne mora nadoknaditi, sve u zavisnosti kako ju je počinio. Odgovornost radnika za štetu nanesenu poslodavcu propisana je Zakona o radu FBiH u glavi X. Naime, da bi radnik odgovarao za nastalu štetu ona mora nastati na radu ili u vezi s radom, mora je počiniti namjerno ili iz krajnje nepažnje, te ukoliko se isto dokaže, radnik je dužan nastalu štetu nadoknaditi poslodavcu.

ODGOVORI NA PITANJA

Tihana Bevanda, dipl. iur.

PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI CARINE

Ernevaza Hrustanović, dipl. iur. PITANJA I ODGOVORI IZ RADNOG ODNOSA

VI STE PITALI – FIRCON ODGOVARA

NOVI PROPISI

Službene novine FBiH

Službeni glasnik BiH

GOSPODARSKA STATISTIKA

Robna razmjena s inozemstvom BiH.
Vanjska trgovina
Turizam
Industrijska proizvodnja
Cijene
Zaposlenost i nezaposlenost
Plaće
Mirovine

POSLOVNE OBAVIJESTI

Svote naknada, potpora i nagrada koje se mogu isplatiti bez poreza
Osobni odbici prema članku 24. Zakona o porezu na dohodak
Naknade za službena putovanja za proračunske korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine
Stope i osnovice poreza na dohodak i doprinosa
Depozitni računi za prikupljanje javnih prihoda
Šifre općina
Prosječne plaće uposlenih
Indeks cijena u 2023. godini
Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda
Zatezne kamate na dužničko-vjerovničke odnose u FBiH i na javne prihode BiH i FBiH. 136 Dnevne konformne kamate na zateznu kamatu za stopu od 10%
Nazivi i vrste javnih prihoda BiH i u FBiH
Međunarodni ugovori/sporazumi/ konvencije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i socijalnom osiguranju