Časopisa Financijski propisi i praksa broj: 2/23

Neograničen broj pregledaNeograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godineDostupna izdanja od 2012 god.
Mogućnost preuzimanja seminaraMogućnost preuzimanja časopisa

TRENDOVI I OSCILACIJE

Mr. sc. Mirjana Popović ČUDNA PROŠLA, A KAKVA JE OVA?

“Dabogda imao, pa nemao!”, od pamtivijeka je, kažu, jedna od najtežih kletvi koju čovjek može uputiti svojemu bližnjem. I najveće je zlo, naime, lakše podnijeti, ako iduće jutro donose barem mali pomak na bolje. To budi nadu, optimizam i neutralizira malodušnost. Gubitak pak onoga što nas čini zadovoljnima ili čak sretnima, osobito ako na pomolu nije izgledan skori preokret na bolje, hrana je za depresiju. I za sve moguće strahove, pa i egzistencijalne. Stanovnici Europske unije, za mnoge obećane zemlje, u ovu su godinu ušli pod teretom prastare kletve. Visoki životni standard, koji je podrazumijevao mnogo toga o čemu bosanskohercegovački gastarbajteri, uzimajući i noćne nakon dnevnih smjena, iscrpljeni sanjaju, odjednom je došao pod upitnik. Pandemija, rat, inflacija… Sve povezano, da bi se u kućnim budžetima donedavno zadovoljnih Nijemaca i Francuza odjednom počelo iskazivati kao minus. Prihodi sve manji, rashodi sve veći. I sve veća zabrinutost. I nezadovoljstvo.

RAČUNOVODSTVO – REVIZIJA

Prof. dr. sc. Vinko Belak ODGOĐENI POREZI I PRIVREMENE RAZLIKE U FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA 2022. GODINE
Odgođeni porezi su obračunska računovodstvena mjera za premoštenje privremenih razlika između računovodstvenih i poreznih propisa. Odgođeni porezi se odnose na odgođenu poreznu imovinu i odgođene porezne obveze u financijskim izvještajima. Privremene razlike poreza na dobit su stavke poreza na dobit čije se priznavanje odgađa za neko buduće razdoblje. Zbog toga se te stavke pojavljuju u bilanci stanja i u bilanci uspjeha. U bilanci uspjeha odgođeni porezi na dobit mogu umanjiti ili uvećati stavku poreza na dobit koju treba platiti u tekućem razdoblju ali oni ne utječu na iznos neto dobiti razdoblja. Prema tome, njihov osnovni smisao je odvojiti računovodstvenu dobit od porezne dobiti ali samo za privremene razlike. Naime, trajne (stalne) razlike ne izazivaju odgođene poreze nego se računaju u rashode i utječu na iznos neto dobiti. Zanimljivo je da se trajne razlike više ne spominju u MRS-u 12 koji uređuje područje privremenih razlika i odgođenih poreza.

Dr. sc. Dragan Gabrić IZVJEŠTAJ O UKUPNOM REZULTATU ZA MALA, SREDNJA I VELIKA PODUZEĆA U FBiH

Izvještaj o ukupnom rezultatu za razdoblje, odnosno Bilanca uspjeha ili Račun dobiti i gubitka je financijski izvještaj koji prikazuje poslovni rezultat nekog subjekta tijekom određenog razdoblja. Cilj ovog teksta je dati osvrt na sadržaj i strukturu novog Računa dobiti i gubitka – Izvještaj o ukupnom rezultatu za razdoblje koji se koristi za prezentiranje financijske uspješnosti gospodarskih društava, kao i drugih pravnih osoba koji koriste Kontni okvir za gospodarska društva, a koji se klasificiraju kao male, srednje i velike pravne osobe, u Federaciji BiH.

Doc. dr. sc. Semina Škandro INKREMENTALNA ANALIZA – TEMELJ ZA DONOŠENJE MENADŽERSKIH ODLUKA
U poslovanju gospodarskih društava menadžeri su svakodnevno izloženi donošenju poslovnih odluka koje ne treba donositi na temelju inercije, već na temelju adekvatne analize. Jedna od analiza, čiji rezultati mogu biti temelj za donošenje adekvatne menadžerske odluke, je i inkrementalna analiza. Ova analiza se temelji na identifikaciji relevantnih financijskih informacija za konkretnu poslovnu odluku (prihoda i troškova). U radu su definirane temeljne karakteristike inkrementalne analiza, te se kroz praktičan primjer prikazalo kako istu koristiti u donošenju poslovnih odluka.

JAVNE FINANCIJE

Augustin Mišić, dipl. oec. MINIMALNA PLAĆA U ŠKARAMA POREZNIH, RAČUNOVODSTVENIH I RADNIH PROPISA
Značajan broj poslodavaca, uglavnom iz razloga velikih stopa obveznih doprinosa, vrši obračun doprinosa na osnovicu koju čini minimalna plaća, pa je utvrđivanje osnovice za obračun doprinosa na minimalnu plaću jedno od pitanja koje izaziva veliki interes, kako poslodavaca tako i zaposlenika. Početkom 2023. godine Vlada FBiH donijela je odluku o iznosu najniže plaće na način da najniža plaća za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2023. godine utvrđuje se u neto iznosu od 596,00 KM. Ne ulazeći u iznos najniže plaće za 2023. godinu moglo bi se reći da je to dobra i pravovremena odluka, obzirom da se ista primjenjuje od početka ove godine. No, kod nas ništa nije jednostavno kako to na prvi pogled izgleda pa bi se to moglo reći i za navedenu odluku. Iznos minimalne plaće je poznat, međutim način obračuna plaće za siječanj i ostale mjesece u 2023. godini, izaziva brojne kontroverze, koje su samo nastavak otvorenih pitanja utvrđivanja osnovice za obračun doprinosa na minimalnu plaću koji su otvoreni još početkom prošle godine, kada je Vlada FBiH donijela „prvu“ odluku u ovakvoj formi o iznosu minimalne plaće za 2022. godinu. Posebnu težinu ovom pitanju daje činjenica da je minimalna plaća regulirana različitim propisima i na različite načine. U nastavku teksta autor će raspravljati pitanja vezana za utvrđivanje osnovice za obračun doprinosa u slučaju kada se zaposlenicima isplaćuje minimalna plaća.

Odabrao, preveo i prilagodio: Prof. dr. sc. Nikola Mijatović OPOREZIVANJE I DIGITALNA TRANZICIJA

Komisija Europske unije krajem lipnja objavila je redovito godišnje izvješće o oporezivanju (Annual Report on Taxation 2022), koje sadrži prikaz aktualnih poreznih politika u Europskoj uniji. Izvješće je javno dostupno na službenim stranicama Komisije; dostupno je isključivo na engleskom jeziku. Koncipirano je u više poglavlja koja se bave utjecajem COVID-19 i trendovima oporezivanja, karakteristikama nacionalnih poreznih sustava, nedavnim poreznim reformama u EU, poreznim mjerama namijenjenim potpori zelene tranzicije, oporezivanjem i digitalnom tranzicijom te poduzetničkim oporezivanjem u globalnom ekonomijom. Za potrebe časopisa prevedeni su (neznatno skraćeni) dijelovi izvješća koji se tiču oporezivanja i digitalne tranzicije.

Adnan Salkić, mr. iur. BOLOVANJE ZAPOSLENIKA U FBIH - OBRAČUN NAKNADE U SLUČAJU SPRIJEČENOSTI ZA RAD DO I PREKO 42 DANA
Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine ne podržava novi Zakon o osiguranju o kojemu će idućih dana raspravljati Dom naroda Parlamenta Federacije BiH jer, prema njihovu mišljenju, nije pravično riješeno pitanje otvaranja bolovanja kod radnika. Prema njima je također sporno što se bolovanje radnika skraćuje s 42 na 15 dana i što troškovi bolovanja spadaju na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja, a ne poslodavca.

Prof. dr. sc. Erdin Hasanbegović EKONOMSKA DOBIT (EVA)
Jedan od temeljnih zadataka menadžmenta poduzeća je točno i pouzdano mjerenje uspješnosti poslovanja poduzeća. Parametri mjerenja su jedinstveni i proizlaze iz financijskih izvještaja. Međutim, koji parametar mjerenja koristiti ovisi o politici upravljanja same kompanije, te od očekivanja različitih interesnih skupina. Jedna od značajnih mjera, koja zanemaruje tradicionalna računovodstvena načela koja definiraju profit kao osnovni indikator uspješnosti, je ekonomska dodana vrijednost. Svrha ovog rada jeste razraditi koji parametri utječu na ekonomsku dobit te kako je ekonomska dobit važna za odlučivanje odnosno za donošenje odluka u nekom poduzeću. Cilj ovog rada jeste prikazivanje same ekonomske dobiti u poduzeću na što se ekonomska dobit sve odnosi.

OSTALE SRODNE OBLASTI

Bernard Iljazović, dipl. iur. PRAVNO REGULIRANJE POSREDOVANJA U PROMETU NEKRETNINA U FEDERACIJI BOSNI I HERCEGOVINI
Vlada Federacije BiH je kroz Reformsku agendu za razdoblje 2015. – 2018. godine kao strateški prioritet identificirala intenziviranje gospodarskog razvoja i jačanje unutrašnje društvene stabilnosti Federacije BiH, kao i iniciranje i provođenje reformi usklađenih s potrebama Bosne i Hercegovine na putu prema pridruživanju Europskoj uniji. U skladu s postavljenim ciljevima u oblasti uređenja unutrašnjeg tržišta, zaštite fer konkurencije i zaštite potrošača neophodno je usvojiti europske standarde i u oblasti posredovanja u prometu nekretnina. S obzirom da je uspostavom tržišnih odnosa i dokidanjem društvenog vlasništva u Federaciji BiH oživjelo tržište nekretnina, a što je utjecalo na pojavu velikog broja posrednika u prometu nekretninama, potrebno je bilo i zakonski urediti to područje. Naime, nepostojanje pravne regulative pogodovalo je pojavi sve većeg broja osoba koje posluju ne pridržavajući se pravila struke, te koje nelegalnim radnjama nanose izravnu štetu klijentima, a posredno i cijeloj struci. Trgovina nekretninama posebice je suočena s problemom nepoštene tržišne konkurencije i sive ekonomije, needuciranošću posrednika u prometu nekretnina, izbjegavanjem plaćanja naknada državi, nezaštićenošću kupaca i prodavatelja nekretnina, nedostatkom dobrih poslovnih običaja i kontrolnih mehanizama većine posrednika u prometu nekretnina. Stoga je potrebno stvoriti pravni okvir, temeljem kojeg će se donijeti pravila koja će omogućiti građanima/potrošačima bolju, profesionalniju i kvalitetniju uslugu, a po uzoru na poslovanje agencija zemalja s uređenim tržištem, te ujedno uvelo i više reda u područje te djelatnosti. Sukladno tome, izrađen je prijedlog Zakona o posredovanju u prometu nekretnina FBIH, koji je nakon zakonodavne procedure usvojen i stupio na snagu.1 U nastavku teksta biti će više riječi o najznačajnijim obrisima zakonodavnog rješenja u predmetnom području.

ODGOVORI NA PITANJA

Tihana Bevanda, dipl. iur. PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI CARINE
Ernevaza Hrustanović, dipl. iur. PITANJA I ODGOVORI IZ RADNOG ODNOSA

VI STE PITALI – FIRCON ODGOVARA

NOVI PROPISI Službene novine FBiH
Službeni glasnik BiH

GOSPODARSKA STATISTIKA

Robna razmjena s inozemstvom BiH
Vanjska trgovina
Turizam
Industrijska proizvodnja
Cijene
Zaposlenost i nezaposlenost
Plaće
Mirovine

POSLOVNE OBAVIJESTI

Svote naknada, potpora i nagrada koje se mogu isplatiti bez poreza
Osobni odbici prema članku 24. Zakona o porezu na dohodak
Naknade za službena putovanja za proračunske korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine
Stope i osnovice poreza na dohodak i doprinosa
Depozitni računi za prikupljanje javnih prihoda
Šifre općina
Prosječne plaće uposlenih
Indeks cijena u 2022. godini
Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda
Zatezne kamate na dužničko-vjerovničke odnose u FBiH i na javne prihode BiH i FBiH
Dnevne konformne kamate na zateznu kamatu za stopu od 10%
Nazivi i vrste javnih prihoda BiH i u FBiH
Međunarodni ugovori/sporazumi/ konvencije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i socijalnom osiguranju