Časopisa Financijski propisi i praksa broj: 10/22

Neograničen broj pregledaNeograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godineDostupna izdanja od 2012 god.
Mogućnost preuzimanja seminaraMogućnost preuzimanja časopisa

TRENDOVI I OSCILACIJE

Mr. sc. Mirjana Popović IZVJESNA JE SAMO NEIZVJESNOST

Posljednji tjedni godine koji nam se, poput živog saharskog pijeska, ubrzano prosipaju kroz prste, donijeli su nam dobru vijest. Jednu dobru i više onih koje su samo za ponekoga dobre. Na žalost, ona se dobra ne odnosi na rat u Ukrajini. Tamo se i dalje neštedimice puca, ubija i ruši. I po svemu sudeći, ukrajinski će nesretnici u tome ozračju dočekati 2023. godinu. Vijest, koja protekle teške i sumorne mjesece može učiniti lakšim i boljim, došla je iz Bruxellesa. Europska komisija je dostavila Vijeću EU preporuku da se do kraja ove godine Bosni i Hercegovini dodijeli status kandidata za ravnopravno članstvo u EU. I ne samo to! U formulaciji preporuke stoji da se taj status treba dodijeliti BiH „bezuvjetno“. Poruku je javnosti prenio europski povjerenik za proširene EU Oliver Varhelyi prigodom foruma 43 zemlje Unije za Mediteran održanog potkraj studenog u Barceloni:

RAČUNOVODSTVO – REVIZIJA

Prof.dr.sc. Vinko Belak - ISPRAVAK VRIJEDNOSTI POTRAŽIVANJA OD KUPACA PREMA MSFI-JU ZA MSS, PREMA MSFI-JU 9 I POREZNIM PROPISIMA

Naplata potraživanja je problem otkad god postoje financijski odnosi između različitih stranaka. U računovodstvenom smislu, ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca i otpis potraživanja odnose se na situacije kad dužnik ne plaća na vrijeme, ne plaća zato što nije u mogućnosti platiti, ne plaća zato što smatra da je sporan iznos koji treba platiti ili zato što jednostavno ne želi platiti pa je neophodno smanjiti knjigovodstvenu vrijednost potraživanja ili ih potpuno otpisati.

doc. dr. sc. Željko Bošnjak - VIŠKOVI, MANJKOVI, RASHODI I USKLAĐENJA VRIJEDNOSTI ZALIHA

Iako se mogu utvrditi i tijekom obračunskog razdoblja, viškovi i manjkovi, pa i rashodi na zalihama najčešće se u računovodstvu priznaju pod datumom obveznog godišnjeg popisa imovine i obveza, pod kojim se provode i eventualna usklađenja vrijednosti zaliha. Pritom je važno točno odrediti na kojim kontima se što knjiži, te koji inventurni manjkovi, rashodi i gubici su oporezivi (a koji nisu oporezivi), bez obzira tereti li se za utvrđeni manjak odgovorna osoba ili se manjak priznaje kao rashod.

Prof. dr. sc. Erdin Hasanbegović - COST – BENEFIT ANALIZA KAO TEHNIKA UPRAVLJANJA INVESTICIJSKIM PROJEKTIMA

Cost-benefit analiza (CBA), je sustavni pristup procjeni snaga i slabosti alternativa. Koristi se za određivanje opcija koje pružaju najbolji pristup postizanju koristi uz očuvanje ušteda. CBA se može koristiti za uspoređivanje završenih ili potencijalnih pravaca djelovanja i za procjenu ili procjenu vrijednosti u odnosu na trošak odluke, projekta ili politike. Obično se koristi za procjenu poslovnih ili političkih odluka (posebno javnih politika), komercijalnih transakcija i projektnih investicija. Svrha ovog rada jeste teorijski osvrt na cost-benefit analizu kao proces usporedbe projektiranih/procijenjenih troškova i koristi te diskusija aplikativnosti iste na upravljanje investicijskim projektima. Cilj rada jeste da se objasni teorijski okvir, predstave prednosti i mane Cost – benefit analize, također cilj rada jeste i objasniti samu funkciju Cost – benefit analize kao tehnike upravljanja investicijskim projektima.

Dr. sc. Dragan Gabrić -AŽURIRANJE POSLOVNIH KNJIGA I EVIDENCIJA KAO PRIPREMA ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJEG OBRAČUNA ZA 2022. GODINU

Kontrolno analitički postupci podrazumijevaju aktivnosti provjere i kontrole u svrhu usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem imovine, obveza i kapitala. U ovom tekstu daje se osvrt na najvažnije kontrolno analitičke postupke u pogledu ažuriranja poslovnih knjiga i evidencija koje bi pravne osobe trebale izvršiti krajem obračunskog razdoblja u sklopu pripremnih radnji za sastavljanje godišnjeg obračuna za 2022. godinu.

JAVNE FINANCIJE

Augustin Mišić, dipl. oec. PRIPREMNE RADNJE I POSTUPCI ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJIH POREZNIH PRIJAVA KOJI SE PROVODE DO 31. 12. 2022. GODINE - PRIJAVE POREZA PO ODBITKU

Godišnje porezne prijave su prikaz financijskog rezultata za proteklu godinu koji obveznik podnosi na propisanim obrascima. Oblik i način dostavljanja obrazaca godišnje porezne prijave je propisan zakonom i oni daju kratku sliku financijskog rezultata koji je ostvario obveznik u godini za koju se podnosi prijava. Podaci koji se upisuju u godišnje porezne prijave su izvedeni podaci koji su rezultat knjigovodstvenih i poreznih evidencija koje se vode tijekom godine, a odnose se na oporezive transakcije. Ako se želi provjeriti ispravnost i zakonitost godišnje porezne prijave onda treba uraditi analizu i provjeru poreznih evidencija i prijava obračuna poreza koji su vršeni tijekom godine, a koje završavaju na dan 31. 12. godine za koju se podnosi godišnje porezna prijava. Rezultat analize poreznih prijava koje su podnesene tijekom godine može biti pogrešno sastavljena prijava pa je u ovom postupku nužno dati odgovor i na pitanje ispravke pogreški u poreznim prijavama koje su dostavljane Poreznoj upravi. U nastavku teksta autor, koristeći praktične primjere i propisane obrasce, raspravlja pitanja zanimljiva za provjeru ispravnosti poreznih prijava koje se dostavljaju tijekom godine.

Dr. sc. Jozo Piljić OBRAČUN TROŠARINA NA DUHANSKE PRERAĐEVINE OD 01. 01. 2023. GODINE

Milan Kuridža, dipl. iur. SUBVENCIJE I OBRAČUN PDV-A (PRIMJERI IZ SUDSKE PRAKSE)

Osnovicu oporezivanja porezom na dodanu vrijednost je naknada koju kupac plaća za robu i uslugu. Nekada se robe i usluge subvencioniraju isplatom subvencija za prodani proizvod, odnosno uslugu. Dodatak na cijenu je predmet oporezivanja, ako je izravno povezan sa cijenom proizvoda i usluga. Primjeri iz sudske prakse koji slijede nam pokazuju da se u praksi pojavljuju brojne dvojbe oko pitanja da li se neko davanje može tretirati dodatkom na cijenu proizvoda, odnosno usluge. U izvodima iz odluka Suda Bosne i Hercegovine koji slijede, ćemo otkloniti neke od dvojbi koje se u praksi pojavljuju. Dvojbe se najvećim dijelom odnose na granicu između onoga što se može kvalificirati kao davanje izravno povezano s cijenom proizvoda i usluga i davanja koje to nije.

Alan Vajda, mag. iur. POSTUPAK UTVRĐIVANJA POREZNE REZIDENTNOSTI FIZIČKIH OSOBA

Z a građane koji ostvaruju svoje dohotke u inozemstvu od presudne je važnosti utvrditi poreznu rezidentnost radi određivanja u kojoj je državi fizička osoba obvezna prijavljivati sve svoje dohotke, odnosno koja država ima pravo konačnog oporezivanja ostvarenog dohotka bilo gdje u inozemstvu. Za građane za koje se utvrdi da nisu rezidenti Republike Hrvatske, rezidentnost se određuje prema državi iz koje mogu ishoditi potvrdu o rezidentnosti. To znači da ti građani neće biti obvezni podmirivati svoje ukupne porezne obveze u Republici Hrvatskoj, već u onoj državi čiji su rezidenti. Radi potrebe oporezivanja potrebno je utvrditi rezidentnost fizičke osobe koja ostvaruje oporezive primitke. Nekad je utvrđivanje rezidentnosti jednostavno, no zbog sve veće otvorenosti tržišta rada i sve veće fluktuacije građana u potrazi za boljim primanjima, utvrđivanje rezidentnosti postaje sve složenijim poslom. Naime, treba istaknuti da se stoga rezidentnost utvrđuje posebno za svakoga poreznog obveznika, ovisno o njegovim poreznim karakteristikama.

ODGOVORI NA PITANJA

Tihana Bevanda, dipl. iur. PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI CARINE

Ernevaza Hrustanović, dipl. iur. PITANJA I ODGOVORI IZ RADNOG ODNOSA

VI STE PITALI – FIRCON ODGOVARA

NOVI PROPISI

Službene novine FBiH

Službeni glasnik BiH

GOSPODARSKA STATISTIKA

Robna razmjena s inozemstvom BiH
Vanjska trgovina

Turizam

Industrijska proizvodnja

Cijene

Zaposlenost i nezaposlenost

Plaće

Mirovine

POSLOVNE OBAVIJESTI

Svote naknada, potpora i nagrada koje se mogu isplatiti bez poreza
Osobni odbici prema članku 24. Zakona o porezu na dohodak

Naknade za službena putovanja za proračunske korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine

Stope i osnovice poreza na dohodak i doprinosa

Depozitni računi za prikupljanje javnih prihoda

Šifre općina

Prosječne plaće uposlenih

Indeks cijena u 2022. godini

Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda

Zatezne kamate na dužničko-vjerovničke odnose u FBiH i na javne prihode BiH i FBiH. 136 Dnevne konformne kamate na zateznu kamatu za stopu od 10%

Nazivi i vrste javnih prihoda BiH i u FBiH

Međunarodni ugovori/sporazumi/ konvencije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i socijalnom osiguranju