Časopisa „Financijski propisi i praksa“ broj: 10/20

Neograničen broj pregledaNeograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godineDostupna izdanja od 2012 god.
Mogućnost preuzimanja seminaraMogućnost preuzimanja časopisa

TRENDOVI I OSCILACIJE
ŠTEDI LI SE U NEVOLJI? mr. sc. Mirjana Popović
U demokracijama, tako piše i u političkim početnicama, građani imaju pravo i mogućnost birati najbolje između sebe kako bi im povjerili krucijalnu zadaću: da u buduće, u ime svih birača, donose sve moguće odluke. Odluke o tome gdje će moći graditi kuće, hoće li im djeca imati školu, do kada će im raditi trgovine, pa tako sve do odluke o tome s kojom će se državom ratovati, a s kojom razmjenjivati prijateljske diplomatske note. Pravo na izbor velika je, usporedbi li se sa totalitarno uređenim društvima, privilegija. No, kako ništa nije onako jednostavno kao što to na papiru piše, tako je mogućnost izbora, čak i kad su cipele u pitanju, mukotrpna zadaća prepuna dvojbi. Hoće li biti udobne, hoće li se na prvoj kiši promočiti, a na slijedećoj jednostavno raspasti? Neće li izborni odabranik, čim zasjedne u fotelju koja mu jamči vlast, iznenada oglušiti na želje i potrebe svojih birača, hoće li zaboraviti ono što je u predizbornim govorima obećavao?!

RAČUNOVODSTVO - REVIZIJA
LAŽIRANJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA U PRAKSI TVRTKE „CRAZY EDDIE” I FORENZIČNO RAČUNOVODSTVO Prof.dr.sc. Vinko Belak
Računovodstveni forenzičari pored svih stručnih znanja koja posjeduju najviše koristi imaju od studiranja stvarnih slučajeva lažiranja financijskih izvještaja. Međutim, do takvih opisa nije lako doći jer se računovodstveni detalji raznih manipulacija rijetko objavljuju. Zbog toga ovdje objavljujemo jedan zanimljiv slučaj u kojem je poznato više detalja o manipulacijama koje je izveo Eddi Antar zajedno s članovima obitelji Antar. Iako se radi o prilično davnom slučaju, računovodstvene manipulacije koje su tada izvedene aktualne su i danas.

RAČUNOVODSTVO NEKRETNINA PREMA MRS-u 16 Dr.sc. Dragan Gabrić
Transakcije vezane za nekretnine u pravilu su u značajnoj vrijednosti, pa je stoga izuzetno važan njihov pravilan računovodstveni (kao i porezni) tretman. Ovisno o njihovoj namjeni i statusu računovodstveni obuhvat nekretnina regulira više MSFI-ija. U ovom članku raspravljen je računovodstveni i porezni tretman nekretnina koje poslovni subjekt ima u svom vlasništvu i koje koristi u proizvodnji ili isporuci dobara i/ili usluga ili za administrativne svrhe.

RAČUNOVODSTVO OBRAČUNSKIH PLAĆANJA – PRIJEBOJI (KOMPENZACIJE) Dr.sc. Dragan Gabrić
Jedan od zakonom predviđenih i dopuštenih načina plaćanja su i obračunska plaćanja. Obračunska plaćanja mogu biti interesantan oblik namirenja međusobnih potraživanja i obveza posebice u uvjetima smanjenje likvidnosti, ali i u svim drugim situacijama za koje stranke procjene da postoji poslovni interes za zaključenje i realizaciju tih pravnih poslova. U biti se radi o pravnim poslovima, za čiju je realizaciju potrebno ispuniti određene preduvjete propisane pozitivnim zakonodavstvom. Cilj ovog rada je istražiti i utvrditi zakonske pretpostavke i ograničenja u provođenju obračunskih plaćanja prijebojima (kompenzacijama) u uvjetima BiH/FBiH, te dati osvrt na računovodstveni i porezni tretman u poslovnim knjigama sudionika u obračunskim plaćanjima prijebojima (kompenzacijama).

JAVNE FINANCIJE
OSIGURANJE PODATAKA I PRIPREMNE RADNJE ZA PODNOŠENJE GODIŠNJIH POREZNIH PRIJAVA ZA 2020. GODINU - Augustin Mišić, dipl. oec, Sonja Dujmović, mr.ec
Disperzija ovlasti za donošenje poreznih propisa na različite razine vlasti (BiH, entiteti i županije) dala je mogućnosti svakoj razini vlasti da donese porezne propise iz svoje nadležnosti, što su one i učinile. S pozicije razine vlasti takvo rješenje se može smatrati dobrim, međutim s pozicije obveznika to je vrlo komplicirano rješenje koje zahtjeva poznavanje svih propisa i njihovu kombiniranu primjenu. Kraj godine otvara pitanje konačnog obračuna poreza za porezno razdoblje, pa se u tom smislu aktualizira obveza podnošenja poreznih prijava za to razdoblje, a kako je porezno razdoblje jednako kalendarskoj godini onda se te prijave mogu nazvati i godišnje porezne prijave. U pogledu podnošenja godišnjih prijava zahtjevi poreznih zakona su različiti. Zakon o PDV-u ne propisuje obvezu sastavljanja godišnje prijave PDV-a, Zakon o porezu na dobit i Zakon o porezu na dohodak propisuju obvezu podnošenja godišnje prijave, a županijski porezni propisi ovu obvezu rješavaju različito i u ovisnosti od vrste poreza koju propisuju. Prema tome godišnju poreznu prijavu možemo promatrati samo u kontekstu zakona o izravnim porezima koje donosi Federacija ili županije.

PDV I RAČUNOVODSTVENI TRETMAN DJELATNOSTI PUTNIČKIH AGENCIJA I TUROPERATORA Dr.sc. Jozo Piljić.
Putnička (turistička) agencija se može definirati kao gospodarski subjekt čija se osnovna djelatnost sastoji od organiziranja i prodaje putovanja i boravka te pružanju drugih usluga turistima i sudionicima turističkog prometa. Rad putničkih agencija reguliran je većim brojem propisa. Njima se uređuje ponašanje putničkih agencija, odnosno neizravno se i uređuje ponašanje njihovih poslovnih partnera. Kompleksnost i disperziranost pravnih normi oslikava svu težinu uvjeta poslovanja putničkih agencija. Putničkim agencijama i turoperatorima, u smislu odredaba članka 46. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, smatraju se obveznici koji pružaju turističke usluge i koji, u vezi s tim uslugama, postupaju u svoje ime, pri čemu za organizaciju putovanja koriste dobra i usluge drugih obveznika koje putnici neposredno koriste i plaćaju PDV u skladu s ovim člankom.

POREZNI TRETMAN POSEBNIH VODNIH NAKNADA I TAKSE ZA USPOSTAVU REZERVI NAFTNIH DERIVATAMiroslav Džidić, dipl. oec.
Sukladno Zakonu o vodama Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br. 18/98), sredstva za upravljanje vodama prikupljaju se, između ostalog, putem općih i posebnih vodnih naknada (PVN). Prema istom Zakonu, društva koja se bave javnom vodoopskrbom su obveznici plaćanja posebne vodne naknade za korištenje površinskih i podzemnih voda, kao i posebne naknade za zaštitu voda. U praksi, javna vodoopskrbna društva su na svojim računima za vodu iskazivali posebne vodne naknade za korištenje i zaštitu voda na koje nisu obračunavali PDV smatrajući kako iste nisu oporezive jer nisu prihod društva, nego javni prihod, prolazna stavka. Nasuprot tomu, porezni organ je zauzeo stav kako je u pitanju oporezivi promet usluga gdje osnovica iznosi naplaćeni iznos javnih prihoda koji sukladno članku 20. stavak 2. Zakona o PDVu ulazi u osnovicu poreza na dodanu vrijednost? Na čemu porezni organ temelji svoj stav da vodne naknade podliježu oporezivanju? Jesu li vodne naknade zaista javni prihod koji ulazi u osnovicu za obračun PDV-a i može li se isti pristup zauzeti kod takse za uspostavu rezervi naftnih derivata?

MEHANIZMI SOCIJALNE PRERASPODJELE MIROVINA U MIROVINSKOM SUSTAVU U FEDERACIJI BIH Prof. dr. sc. Slavko Vukić
U radu se ukazuje na neke mehanizme socijalne preraspodjele mirovina u mirovinskom sustavu Federacije BiH preko instituta: najniže, zajamčene i najviše mirovine. U prvom dijelu radu je izvršena analiza najniže i zajamčene mirovine u Federaciji BiH za razdoblje 2017.- 2019. godinu. Prikazane su isplate za najniže i zajamčene mirovine, broj korisnika najnižih i zajamčenih mirovina po isplatnim skupinama te postupak njenog utvrđivanja. U drugom dijelu rada analiziraju se najviše mirovine u 2019. godini, broj korisnika po vrstama mirovina (starosna, invalidska i obiteljska), kao i sam način reguliranja njenog utvrđivanja.

ODGOVORI NA PITANJA
ELEKTRONSKI KIF I KUF Milica Vidović, dipl. oec.
PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI CARINE Tihana Bevanda, dipl.iur.
PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA Ernevaza Hrustanović, dipl. iur.

VI STE PITALI – FIRCON ODGOVARA
NOVI PROPISI Službene novine FBiH
Službeni glasnik BiH

GOSPODARSKA STATISTIKA
Robna razmjena s inozemstvom BiH
Vanjska trgovina
Turizam
Industrijska proizvodnja
Cijene
Zaposlenost i nezaposlenost
Plaće
Mirovine

POSLOVNE OBAVIJESTI
Svote naknada, potpora i nagrada koje se mogu isplatiti bez poreza
Osobni odbici prema članku 24. Zakona o porezu na dohodak
Odluka o visini dnevnice za službena putovanja za proračunske korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine
Stope i osnovice poreza na dohodak i doprinosa..119 Depozitni računi za prikupljanje javnih prihoda
Šifre općina
Prosječne plaće uposlenih
Indeks rasta cijena u 2020. god
Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda
Zatezne kamate na novčana potraživanja i javne prihode u BiH
Pregled konformnih kamatnih stopa 12%
Nazivi i vrste javnih prihoda u BiH