Časopisa „Financijski propisi i praksa“ broj: 10/19

Neograničen broj pregledaNeograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godineDostupna izdanja od 2012 god.
Mogućnost preuzimanja seminaraMogućnost preuzimanja časopisa

TRENDOVI I OSCILACIJE
NEKOME PROBLEM, SIROMAŠNIMA BONUS - mr. sc. Mirjana Popović
Jedan od europskih parlamentaraca, u svojemu monologu za govornicom Europskoga parlamenta, nije pokušao biti duhovit. Naprotiv! Njegov je nastup bio prije svega obojen dozom rezignacije kada je izjavio: „Svi mi ovdje veoma dobro razumijemo engleski. Međutim, ne bih mogao reći da podjednako dobro razumijemo  Engleze!”.  Dakako, riječ je o Brexitu, o nastojanju nekih političkih struja u Velikoj Britaniji da je što prije izvuku iz Europske unije, te istodobnim otporima u zemlji da se to dogodi bez obostranog sporazuma. Ako se već mora dogoditi. Naime, gotovo polovica Britanaca koji su izašli na referendum izjasnila se za ostanak u EU, samo je oko 2 posto bilo više onih koji su bili za raskid. Kasnije se pokazalo da su mnogi od ovih posljednjih bili jednostavno prevareni, politički izmanipulirani. Nitko im nije htio reći cijenu koju će Velika Britanija, a i ne samo ona, platiti i još dugo plaćati zato što će se nasilno kidati gospodarske, društvene i sve druge veze između otoka i kontinenta. Uspostavljane i dotjerivane, kako bi bile u optimalnoj funkciji razvoja sviju zemalja u sklopu Europske unije, posljednjih četrdesetak godina.

RAČUNOVODSTVO - REVIZIJA
RAČUNOVODSTVENI I POREZNI TRETMAN VIŠKOVA, MANJKOVA, RASHODA I GUBITAKA NA ZALIHAMA I OSTALOJ IMOVINI - Prof.dr.sc. Vinko Belak
Tijekom obračunskog razdoblja a posebno na kraju obračunskog razdoblja mogu se pojaviti viškovi, manjkovi, rashodi i gubici na zalihama i ostaloj imovini. Viškovi, manjkovi, rashodi i gubici na zalihama i ostaloj imovini odnose se na konta: 676 – Viškovi, 576 – Manjkovi i 579 – Rashodovanja i gubici na zalihama materijala i robe i ostali rashodi. Budući da se radi o osjetljivom području, jer su pojedine stavke porezno priznate a neke su porezno nepriznate, potrebno ih je vrlo pažljivo proučiti. Zbog toga je važno točno odrediti na kojim kontima se što knjiži i koji manjkovi, rashodi i gubici su oporezivi, a koji su neoporezivi.

UTJECAJ PRIMJENE NOVOG MSFI 16 NA NOVČANE TOKOVE NAJMOPRIMACA - Dr. sc. Dragan Gabrić
Od 01. siječnja 2019. godine na snazi je novi MSFI 16 Najmovi koji zamjenjuje dosadašnji MRS 17 Najmovi. Novi MSFI 16 donosi brojne novine prije svega u pogledu priznavanja i mjerenja (poslovnih) najmova kod najmoprimaca. Cilj ovog rada je dati osvrt na osnovne učinke novog pristupa tretmanu najmova (prije svega poslovnih) na financijske izvještaje najmoprimaca prema novom MSFI 16 Najmovi s komparativnim osvrtom na dosadašnji pristup prema MRS-u 17 Najmovi.

ZAKONITOST REVIZIJE PRIVATIZACIJE DRŽAVNOG KAPITALA U GOSPODARSKIM DRUŠTVIMA I BANKAMA, PRAVNA SIGURNOST I UČINCI REVIZIJE - Doc. dr. sc. Elmir Jahić, odvjetnik
Imajući u vidu da je osnovna intencija revizije privatizacije zaštita prava građana utvrđenih Ustavom Federacije BiH i javnog interesa1, da se revizija postupka provodi na načelima zakona o upravnom postupku, a pokreće se po službenoj dužnosti2, opravdano se postavlja pitanje, je li moguće osigurati cilj privatizacije, uz punu zaštitu interesa građana i javnog interesa? Suočeni kontinuiranim populističkim frazama i praksom da se benzinom gasi požar, uz olako utvrđivanje ciljeva kroz otvoreno stvaranje pravne nesigurnosti kolizijom propisa, u situaciji gdje jedan zakon ili institucija isključuje drugi, ili se involvirano preklapaju, ali u praksi razilaze, intencija ovog pravnog osvrta, nije usmjerena na podršku populističkim frazama, već poziv da se zaista nadležni vrate u okvire ciljeva zbog kojih država i sustav postoje, a to je vladavina prava i pravna sigurnost. Pitanje vladavine prava i pravne sigurnosti ne smije biti samo mrtvo slovo na papiru, već pitanje poštivanja zakonitosti i ustavnosti mora biti imperativ u postupku zaštite prava građana i javnog interesa. Tema ovog rada ukazat će na način pokretanja postupka revizije privatizacije, usuglašenost s temeljnim načelima zakona o upravnom postupku, zakonitost revizije, učinke revizije privatizacije.

JAVNE FINANCIJE POREZNI TRETMAN POKLONA I TROŠKOVA OBILJEŽAVANJA BLAGDANA - Augustin Mišić, dipl. oec.
Kraj godine je vrijeme koje karakterizira davanje poklona, kako poslovnim partnerima tako i onima koji nisu poslovni partneri, odnosno u socijalne i humanitarne svrhe. Pored poklona  u ovo vrijeme se organiziraju razne svečanosti na kojima se želi obilježiti uspješno poslovanje u tekućoj godini te prijelaz u novu poslovnu godinu. Troškovi na ime danih poklona i obilježavanja blagdana mogu činiti i značajnije stavke pa je opravdano utvrditi porezni status troškova nastalih za navedene svrhe. Utvrđivanje poreznog statusa predmetnih troškova znači utvrđivanje njihova statusa u kontekstu aktualnih poreznih propisa, Zakona o PDV-u, Zakona o porezu na dobit i Zakona o porezu na dohodak. U nastavku teksta kroz prikaz praktičnih primjera iz prakse dat ćemo obrazloženje poreznog statusa transakcija koje su najčešće na isteku jedne poslovne godine i to u kontekstu sva tri navedena zakona

OBRAČUN TROŠARINA NA DUHANSKE PRERAĐEVINE OD 01.01.2020.GODINE - Dr.sc. Jozo Pilji

E-FAKTURA U SUSTAVU PDV-A U EUROPSKOJ UNIJI - Dr. sc. Dinka Antić
Faktura za prodana dobra i pružene usluge ne predstavlja samo vrijednosni dokument, već i osnovu za primjenu kreditne metode obračuna PDV-a. Kreditna metoda naziva se i fakturnom metodom, jer  se zasniva na sučeljavanju ulaznog PDV-a iz faktura dobavljača i izlaznog PDV-a iz faktura koje su izdane kupcima. PDV faktura obveznicima omogućava primjenu prava na odbitak ulaznog PDV-a, dok poreznim upravama predstavlja podlogu za vršenje kontrola. Osim značaja za ubiranje i kontrolu PDV-a, PDV faktura sadrži i dodatne informacije o primijenjenim opcijama i posebnim postupcima oporezivanja. Analize Europske komisije su pokazale da rigidna pravila tradicionalnog fakturiranja i  neprilagođenost poslovnog upravljanja promjenama iz okruženja, uzrokovanih najnovijim tehničkim, komunikacijskim i informatičkim dostignućima, ugrožavaju konkurentnost kompanija iz EU na svjetskom tržištu. U cilju prilagođavanja PDV fakture zahtjevima globalnog poslovanja EU je poduzela opsežnu reformu fakturiranja, koja  traje od 2004. godine. Najvažniji segment višegodišnje reforme fakturiranja je uvođenje i primjena e-fakture u svrhu PDV-a

OBAVLJANJE  VANJSKOTRGOVINSKIH POSLOVA  OD STRANE  FIZIČKIH OSOBA – PODUZETNIKA - Frano Dogan, dipl. oec
Kako da samostalni poduzetnik kupi rabljeni putnički automobil u inozemstvu za obavljanje samostalne djelatnosti i na koji način samostalni poduzetnik može uvesti odabrani putnički automobil iz inozemstva? Može li automobil platiti putem svog poslovnog transakcijskog računa? U slučaju da poduzetnik ne može samostalno uvesti rabljeni automobil iz inozemstva, može li isti uvesti međunarodni otpremnik/špediter u njegovo ime, postoje li neka ograničenja pri uvozu i druga brojna pitanja.  U nastavku teksta slijede odgovori

PRORAČUNSKO-FINANCIJSKA PITANJA U EUROPSKOJ UNIJI - doc. dr. sc. Mirza Čaušević
O proračunu Europske unije govori se kao o sredstvu prikupljanja novčanih sredstava radi njihovog trošenja prilikom vođenja europske politike. Za razliku od proračuna suvremenih država koji pokriva rashode puno šireg opsega, rashodovna strana proračuna EU znatno je ograničena i tiče se isključivo onih rashoda koji su povezani sa zadaćama EU. Rad obuhvaća prikaz skupina prihoda i rashoda koji se podmiruju proračunskim sredstvima EU. Preispituju se naznake snaženja financijske autonomije EU i slijedom toga moguće uvođenje novog poreza koji bi bio izravan prihod EU, ali još nije utvrđen njegov najprihvatljiviji oblik.

MEHANIZMI RJEŠAVANJA POREZNIH SPOROVA U EUROPSKOJ UNIJI - Bernard Ilijazović, dipl.oec.
Dvostruko oporezivanje dobiti poduzetnika u različitim državama članicama posljedično dovodi do negativnog učinka za prekogranična ulaganja, a što pak utječe na stvaranje nestabilnog okruženja kako za porezne obveznike tako i za porezne uprave. S obzirom da su se postojeći mehanizmi za rješavanje poreznih sporova između država članica EU povezanih s dvostrukim oporezivanjem pokazali nedostatnima, potrebno je bilo poboljšati te mehanizme s ciljem kako bi se osiguralo učinkovito i djelotvorno rješavanje sporova u slučajevima dvostrukog oporezivanja uz potpuno uklanjanje dvostrukog oporezivanja. Sukladno tome, donesena je Direktiva o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji, a temeljem koje će se postojeći mehanizmi za rješavanje sporova povezanih s dvostrukim oporezivanjem u EU kombinirati s obvezujućom arbitražom. U nastavku teksta biti će više riječi o navedenoj tematici.

GOSPODARSTVO
POTICAJI U PRIVREDI REPUBLIKE SRPSKE Žarko Mionić dipl.oec
Tijekom poslovne 2019. godine Narodna skupština Republike Srpske je na prijedlog Vlade Republike Srpske usvojila zakonske propise kojima se definiraju određeni poticaji za razvoj gospodarstva, odnosno stimuliraju gospodarski subjekti za povećanje zaposlenosti i za investiranje u proizvodnju. Prije svega usvojen je Zakon o poticajima u gospodarstvu Republike Srpske. Razlozi za donošenje ovog zakona, a u okviru aktivnosti na provođenju mjera iz Programa ekonomskih reformi Republike Srpske za razdoblje 2019. – 2021. godine, sadržani su u potrebi unapređivanja poslovnog okruženja, kojom bi se stvorile pretpostavke za povećanje plaća zaposlenih u realnom sektoru, privlačenje domaćih i stranih ulaganja u gospodarstvo, što bi za cilj imalo gospodarski rast i dodatno zapošljavanje. Poticajna sredstva za razvoj gospodarstva dodjeljuju se gospodarskim subjektima (a u koje spadaju i poslovne jedinice gospodarskih društava iz Federacije BiH) po dvije osnove: povećanja plaće radnika zaposlenih u gospodarskim subjektima i poticanje izravnih ulaganja.

ODGOVORI NA PITANJA

PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI CARINE Tihana Bevanda, dipl.iur.

PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA
Ernevaza Hrustanović, dipl. iur.

VI STE PITALI – FIRCON ODGOVARA

NOVI PROPISI
Službene novine FBiH
Službeni glasnik BiH

GOSPODARSKA STATISTIKA
Robna razmjena s inozemstvom BiH
Vanjska trgovina
Turizam
Industrijska proizvodnja
Cijene
Zaposlenost i nezaposlenost
Plaće
Mirovine

POSLOVNE OBAVIJESTI
Svote naknada, potpora i nagrada koje se mogu isplatiti bez poreza
Osobni odbici prema članku 24. Zakona o porezu na dohodak
Odluka o visini dnevnice za službena putovanja za proračunske korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine
Stope i osnovice  poreza na dohodak i doprinosa
Depozitni računi za prikupljanje javnih prihoda
Šifre općina
Prosječne plaće uposlenih
Indeks rasta cijena  u 2019. god
Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda
Zatezne kamate na novčana potraživanja  i javne prihode u BiH
Pregled konformnih kamatnih stopa 12%
Nazivi i vrste javnih prihoda u BiH