Časopisa „Financijski propisi i praksa“ broj: 09/20

Neograničen broj pregledaNeograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godineDostupna izdanja od 2012 god.
Mogućnost preuzimanja seminaraMogućnost preuzimanja časopisa

TRENDOVI I OSCILACIJE
DRŽAVA BEZ KOJE SE (NE) MOŽE mr. sc. Mirjana Popović 
Sporazumom, čiji se naziv najčešće veže uz Dayton, mali američki grad s velikom zrakoplovnom bazom, BiH je formalno-pravno ostala država netaknutih granica. To se samo po sebi, u zemlji u kojoj se ratovalo oko granica, smatralo važnim političkim postignućem. Želja za njihovom promjenom, naime, bivala je u prošlosti prečesto eksploziv koji je izazivao i izaziva u svijetu ratove. Međunarodna politika nije smjela dopustiti da BiH postane suvremeni primjer ostvarivosti ekspanzionističkih pretenzija bilo koje strane, a kakve još uvijek tinjaju u mnogim zemljama. Uostalom, i rat, koji je ispisao tragični epilog jugoslavenske državne zajednice, bio je motiviran takvim ambicijama.

RAČUNOVODSTVO - REVIZIJA
PROMJENE U RAČUNOVODSTVU POTICAJA KUPCIMA KOJE DONOSI MSFI 15 I PITANJA OPOREZIVANJA POKLONA Prof.dr.sc. Vinko Belak 
Uvođenjem u primjenu tri „teška“ standarda i to MSFI-ja 15 – Prihodi od ugovora s kupcima (od 01. 01. 2017.), MSFI-ja 9 – Financijska imovina (od 01. 01. 2018.), i MSFI-ja 16 – Najmovi (od 01. 01. 2019.), konačno je postalo jasno da računovodstvo ulazi u velike promjene u odnosu na ono što smo da sada navikli. To je posljedica približavanja opće prihvaćenim američkim računovodstvenim načelima, odnosno standardima (Generally Accepted Accounting Principles - GAAP). Smisao svih tih promjena je približavanje računovodstvenog izvještavanja tržišnim veličinama. Osim toga, u MSFI-ju 15 uočava se i nastojanje da se preciznije opišu poslovni aranžmani i računovodstveni postupci u trgovini i uslugama kao što je to uobičajeno u američkim računovodstvenim standardima.

RAČUNOVODSTVO DRŽAVNIH POTPORA POVEZANIH S PRIHODOM PREMA MRS-u 20 Dr.sc. Dragan Gabrić 
Državne potpore (uključujući i one povezane s prihodom) jesu pomoći države u obliku transfera resursa subjektu u zamjenu za prošlo ili buduće zadovoljavanje određenih uvjeta koji se tiču poslovanja subjekta. Pri tome, državne potpore povezane s prihodom su državne potpore, osim onih koje su povezane s imovinom. U pogledu računovodstvenog praćenja i tretmana državnih potpora najmjerodavnije su odredbe prije svega MRS-a 20 Računovodstvo za državne potpore i objavljivanje državne pomoći. Cilj ovog rada je analizirati i utvrditi primjereno računovodstveno postupanje u pogledu državnih potpora povezanih s prihodom, s posebnim osvrtom na praktične primjere postupanja.

KONCEPTI OBRAČUNA TROŠKOVA ZA VANJSKO I UNUTARNJE IZVJEŠTAVANJE - Mr. sc. Stjepan Kolačević, dipl. oec., Mr. sc. Baldo Hreljac, dipl. oec. 
Zadnjih desetljeća značajno se je promijenio sastav proizvodnih troškova. Ranije su izravni troškovi radne snage i izravni troškovi materijala predstavljali najveći udio ukupnih proizvodnih troškova, a sustavi računovodstva troškova su bili dizajnirani upravo tako da se usredotoče na mjerenje i kontrolu izravnog rada i materijala. Ti troškovi (izravni i neizravni) obično su se akumulirali i raspoređivali na proizvode proporcionalno nekoj količinskoj mjeri, poput radnih ili strojnih sati. U novije vrijeme najveći udio u strukturi troškova čine troškovi povezani s kapacitetom kao rezultat tehničkih i tehnoloških promjena. U takvim uvjetima troškovi proizvodnje vezani uz kapacitet postaju sve značajniji, a znatno su povećavaju i varijabilni i fiksni troškovi povezani s dizajnom, razvojem proizvoda, distribucijom, prodajom, marketingom i administrativnim aktivnostima, dakle s pred i post-proizvodnim fazama proizvodnog procesa. Ova promjena u strukturi troškova uzrokovala je da sustavi troškova koji su koristili mjere obujma za raspodjelu neizravnih troškova postaju sve netočniji u izračunavanju troškova proizvoda, jer su dizajnirani za proizvodne aktivnosti s visokim izravnim sadržajem rada.

PROFESIONALNA ETIKA U REVIZIJSKOJ PROFESIJI - Doc. dr. sc. Semina Škandro 
Etika predstavlja jedan od temeljnih stupova na kojem počiva moderno uređeno društvo. Etika je postala toliko bitna da se pokušava uključiti u zakonske odredbe. Međutim, prepreka toga je činjenica da se etičko poimanje zasniva na subjektivnom sudu svakog pojedinca. Svrha moralnog djelovanja nije u tome da pojedinci imaju koristi, već da se moralnim djelovanjem potiču osjećaji da se živi i radi na društveno prihvatljiv način. Svaka osoba posjeduje osjećaj za etiku, odnosno osjeća što je to društveno prihvatljivo a što ne. Kad je u pitanju revizijska profesija, velika pažnja je usmjerena na pitanje etičnog ponašanja njezinih članova. Razlog tome je činjenica da je revizija kao profesija dosta specifična i može egzistirati samo ukoliko postoji povjerenje javnosti u usluge koje ona nudi. To znači da mišljenje koje daju revizori o financijskim izvještajima ima korisnu funkciju samo onda kada kod javnosti postoji uvjerenje da revizorska profesija poštuje i njeguje etičke vrijednosti i da nije podložna pritiscima iz okruženja.

 JAVNE FINANCIJE
POREZNI UČINCI NEKRETNINA I OPREME KOJA SE PRIVREMENO NE KORISTI ILI SE NE KORISTI U POTPUNOSTI Augustin Mišić, dipl. oec. 
Poslovna stvarnost je takva da društvo može doći u situaciju kada privremeno ne koristi nekretninu i opremu koju je nabavilo za obavljanje poslovne djelatnosti ili je koristi sa smanjenim kapacitetima. Pitanje koje želimo raspraviti jeste kakvi su porezni učinci u slučaju kada se nekretnina i oprema privremeno ne koristi ili se koristi sa smanjenim kapacitetom.

POSEBNA SHEMA U GRAĐEVINARSTVU – PDV I RAČUNOVODSTVENI ASPEKT Dr.sc. Jozo Piljić. 
Posebna shema u građevinarstvu, nije ugrađena u Direktivi Vijeća. Međutim, Direktiva omogućuje da zemlje članice u cilju pojednostavljenja i sprječavanja utaje i izbjegavanja plaćanja poreza mogu uvesti posebna pravila oporezivanja. Ovu odredbu iskoristilo je nekoliko zemalja koje su u svojim nacionalnim sustavima PDV-a uveli posebnu shemu u građevinarstvu. Njemačka, Austrija i Belgija su uvele posebnu shemu za isporuku usluga u građevinarstvu i građevinskih objekata. Francuska, Njemačka i Luksemburg su uvodile posebne sheme ograničenog opsega, što se tiče vrste radova i vremena, za određene velike građevinske poduhvate (izgradnju mostova, vijadukata, tunela).

PROGRESIVNO OPOREZIVANJE PROMETA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA I PRAKSA SUDA EU (PREDMETI VODAFONE I TESCO, 2020.) Prof. dr. sc. Nikola Mijatović 
Financijska (gospodarska) kriza 2008. godine negativno je utjecala na proračune suvremenih država. Suočeni s povećanim troškovima uslijed potrebe njezina prevladavanja, uz istovremeno smanjenje proračunskih prihoda kao izravne posljedice, suvremene države posegnule su za brojnim poreznim reformama želeći što prije postići oporavak svojih javnih financija. Mađarska, kao država članica EU, vezana okvirima koje joj nameće EU, rješenje je potražila u značajnim poreznim izmjenama. U razdoblju od 2010. do 2013. provela je reformu poreza na dohodak, snizila teret poreza na dobit, uvela posebne porezne sheme za mikro, mala i srednja poduzeća, te poseban sustav sektorskog oporezivanja (posebne sektorske porezne dodatke). Uvedeni su i neki novi porezi, primjerice, „Hamburger porez“ 2011. godine, poseban porezni sustav za porezna jamstva, te 2012. godine „kulturni porez“ na pornografske materijale.1

CARINSKA OBILJEŽJA - Frano Dogan, dipl. oec. 
Prema članku 2. Pravilnika o carinskim obilježjima („Službeni glasnik BiH”, broj 52/05) carinska roba obilježava se carinskim obilježjima radi onemogućavanja neovlaštene uporabe i osiguranja njezine istovjetnosti od trenutka stavljanja pod carinski nadzor do završetka zahtijevanog carinski odobrenog postupanja ili uporabe. Nadalje, prema članku 3. spomenutog Pravilnika roba se obilježava carinskim obilježjima ako je to predviđeno zakonom ili drugim propisima donesenim na temelju zakona, odnosno ako u carinskom postupku treba osigurati istovjetnost robe. Isto tako, prema članku 4. spomenutog Pravilnika carinska obilježja su carinska plomba te otisci carinskog pečata i štambilja, a kao carinska obilježja smatraju se i opis robe, fotografije, skice ili crteži s opisom robe, ovjereni od carinskog tijela, koji se rabe ako se na carinsku robu ne mogu staviti spomenuta obilježja. Odredbe članka 9. spomenutog Pravilnika propisuju da se carinska obilježja stavljaju, odnosno utiskuju na najpodesnije mjesto na robi, na omotu robe, na prijevoznom sredstvu, prostoriji ili prostoru, tako da se nikakva roba ne može vaditi ili stavljati unutra bez ostavljanja vidljivih tragova oštećenja carinskih obilježja.

GOSPODARSTVO
SUSTAV BESPLATNE PRAVNE POMOĆI U FEDERACIJI BIH -- Bernard Iljazović, dipl.iur 
Sustav besplatne pravne pomoći uspostavljen je u svim državama članicama Europske unije. No, nacionalna zakonodavstva država članica u području pružanja besplatne pravne pomoći razlikuju se u pogledu opsega pravne pomoći koja se pruža korisnicima i uvjetima korištenja, s tim da je cilj svih država članica osigurati učinkovit pristup pravdi cjelokupnom građanstvu. Osim nacionalnog zakonodavstva u Europskoj Uniji je omogućeno i pravo na pravnu pomoć izvan zemlje boravišta, a koje je utvrđeno Europskim sporazumom o dostavljanju molbi za pravnu pomoć (1977.). Taj Sporazum su ratificirale sve države članice Europske unije, (osim Njemačke), te Bosna i Hercegovina. Iz njega proizlazi da svaki pojedinac koji ima boravište na teritoriji jedne od zemalja potpisnica, a koji želi predati zahtjev za pravnu pomoć u građanskim, gospodarskim ili upravnim postupcima na teritoriji druge države potpisnice može predati zahtjev u zemlji u kojoj boravi, s tim da je obveza te zemlje da zahtjev proslijedi onoj državi u kojoj se pravo ostvaruje. Organ koji je nadležan za dostavu zahtjeva također će omogućiti prijevod dokumenata koji su priloženi uz zahtjev, a svi dokumenti su oslobođeni obveze legalizacije.

ODGOVORI NA PITANJA
PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI CARINE - Tihana Bevanda, dipl.iur.

PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA - Ernevaza Hrustanović, dipl. iur.

VI STE PITALI – FIRCON ODGOVARA

NOVI PROPISI
Službene novine FBiH
Službeni glasnik BiH

GOSPODARSKA STATISTIKA 
Robna razmjena s inozemstvom BiH
Vanjska trgovina
Turizam
Industrijska proizvodnja
Cijene
Zaposlenost i nezaposlenost
Plaće
Mirovine

POSLOVNE OBAVIJESTI
Svote naknada, potpora i nagrada koje se mogu isplatiti bez poreza
Osobni odbici prema članku 24. Zakona o porezu na dohodak
Odluka o visini dnevnice za službena putovanja za proračunske korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine
Stope i osnovice poreza na dohodak i doprinosa
Depozitni računi za prikupljanje javnih prihoda
Šifre općina
Prosječne plaće uposlenih
Indeks rasta cijena u 2020. god
Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda
Zatezne kamate na novčana potraživanja i javne prihode u BiH
Pregled konformnih kamatnih stopa 12%
Nazivi i vrste javnih prihoda u BiH