Časopisa „Financijski propisi i praksa“ broj: 09/19

Neograničen broj pregledaNeograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godineDostupna izdanja od 2012 god.
Mogućnost preuzimanja seminaraMogućnost preuzimanja časopisa

TRENDOVI I OSCILACIJE
MOĆ KAPITALA - mr. sc. Mirjana Popović
Još donedavno su vođene žučne rasprave, koje su potom utihnule da bi sada bile ponovno aktualizirane, o kapitalu kao pokretaču i usmjerivaču svjetske ekonomije. Da je novac, najmanje u svojemu fizičkom, a sve više u virtualnom obliku, dominantni mehanizam na kojemu se vozi globalno čovječanstvo, o tome već nitko ne dvoji. Pouzdano se zna da interes kapitala određuje gdje će početi rat, a gdje završiti, hoće li lijekovi protiv side doći do afričkih bolesnika ili će milijuni nevoljnika pomrijeti bez njih, hoće li njemačke tvornice i dalje proizvoditi vrhunske automobile i  hladnjake ili će se preorijentirati na izradu štapića za sladoled. Sve se to odavno zna i uglavnom se nije dovodilo u pitanje. Profit je bio i još uvijek jest neupitni kompas koji je pokazivao u kojem smjeru treba razvijati gospodarstvo. Svojedobni pokušaji nekih država da činovničkim planiranjem usmjeravaju proizvodnje pokazao se teškim promašajem. Profit je neusporedivo preciznije od državnih birokrata signalizirao koju i kakvu robu i uslugu trebaju potrošači, te nepogrešivo točno usmjeravao kapital u proizvodnje koje će zadovoljiti interes tržišta

RAČUNOVODSTVO - REVIZIJA
ANALIZA UČINAKA PRIMJENE NOVOG MSFI 16 NA FINANCIJSKU USPJEŠNOST NAJMOPRIMACA - Dr. sc. Dragan Gabrić
Novi MSFI 16 donosi brojne novine prije svega u pogledu priznavanja i mjerenja (poslovnih) najmova kod najmoprimaca. Cilj ovog rada je dati osvrt na osnovne učinke novog pristupa tretmanu najmova (prije svega poslovnih) na financijsku uspješnost najmoprimaca prema novom MSFI 16 Najmovi s komparativnim osvrtom na dosadašnji pristup prema MRS-u 17 Najmovi.

LIKVIDACIJSKI POSTUPAK GOSPODARSKOG DRUŠTVA – RAČUNOVODSTVENI I POREZNI TRETMAN - Dr. sc. Jozo Piljić
Likvidacija je postupak koji se provodi radi pre stanka rada i postojanja društva odnosno njegova brisanja iz sudskog registra. Razlozi prestanka mogu biti različiti. To može biti ispunjenje nekog od razlo ga koje propisuje Zakon o gospodarskim društvima ili ispunjenje nekog od razloga za prestanak društva koji su određeni statutom samog društva. Društvo ne prestaje automatski u trenutku nastanka nekog od propisanih razloga za likvidaciju nego u postupku likvidacije i nadalje obavlja radnje vezane za prestanak poslovanja i brisanje iz sudskog registra. U tom razdoblju društvo završava zapo čete poslove, obavlja naplatu potraživanja, prodaje imovinu i namiruje vjerovnike. Likvidacija se ne provodi u slučajevima kada se nad društvom otvori stečajni  postupak,  kada se društvo pripaja odnosno spaja s drugim društvom i kada društvo nema imovine. Ako se naknadno utvrdi postojanje imovine provodi se likvidacija. Ako se u postupku likvidacije na temelju prijavlje nih tražbina ustanovi da imovina društva nije dovoljna za podmirenje svih tražbina vjerovnika s kamatama, obustavlja se postupak likvidacije i predlaže se pokre tanje stečajnog postupka. Društvo prestaje gubitkom svojstva pravne osobe. Društvo prestaje na dan upisa prestanka u sudski registar.

OTKRIVANJE I SPREČAVANJE PREVARA U FINANCIJSKOM IZVJEŠTAVANJU - Doc. dr. sc. Semina Škandro
Kako bi se donijela optimalna poslovna odluka u poslovnom svijetu, korisnici financijskih izvještaja moraju raspolagati adekvatnim informacijama u pravom trenutku. Odnosno, korisnici trebaju imati fer informacije o stanju sredstava i izvora sredstava, uspješnosti poslovanja i novčanim tokovima. Informacije trebaju biti objektivne, točne i pregledne kako bi se dao uvid u realnu sliku poslovanja. Međutim, često se dešava da menadžeri manipuliraju računovodstvenim informacijama u cilju obmane korisnika financijskih izvještaja. Ovaj rad se bavi prevarama u financijskim izvještajima i načinom njihovog otkrivanja i sprečavanja.

JAVNE FINANCIJE
ISPRAVAK ODBITKA ULAZNOG POREZA ZA OPREMU I OBJEKTE - Augustin Mišić, dipl. Oec
Institut ispravke odbitka ulaznog poreza je reguliran odredbom članka 36. Zakona o PDV-u, a njegova svrhe jeste da obveznik vrati državi dio iznosa ulaznog poreza, koji je koristio prilikom nabave imovine, u slučaju ako prestane ispunjavati uvjete za ostvarenje ovog prava. Na prvi pogled formulacija članka 36. Zakona je jednostavna i ne bi se mogla očekivati neka pitanja u njezinoj primjeni. Međutim, praksa u dosadašnjoj primjeni i nalazi kontrolnih organa UNO su u potpunosti demantirali ovu tvrdnji i ukazali na veliku kompleksnost u primjeni instituta ispravke ulaznog poreza. Poseban motiv za raspravu ovog pitanja je činjenica da nabava opreme i nekretnine  nosi sa sobom i veliki iznos PDV-a, koji obveznik koristi kao ulazni porez s pravom odbitka. U tekstu koji slijedi autor raspravlja pitanje ispravke odbitka ulaznog poreza za opremu i objekte koristeći temeljitu analizu predmetne odredbe kao temelj za prikaz praktičnih primjera uz komparaciju dosadašnje prakse obveznika i pristupa UNO.

POREZNI TRETMAN NEPOKRETNE IMOVINE U SUSTAVU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST - Mr. Milica Vidović
Porezni obveznik je osoba koja je po zakonu dužna platiti porez. Povijest oporezivanja dugi niz stoljeća je poznavala samo fizičku osobu kao poreznog obveznika. Pojava korporacija nametnula je potrebu redefiniranja pojma poreznog obveznika u smislu uključivanja pravnih osoba, dok je razvitak suvremenih koncepta oporezivanja rezultirao prihvaćanjem skupine personalno povezanih pojedinaca obveznikom poreza na dohodak („porez na brak“, „porez na kućanstvo“), a kasnije i skupine povezanih pravnih osoba jedinstvenim obveznikom PDV-a i poreza na dobit. Razvitak digitalizacije, telekomunikacija i robotike proizvodi višestruke negativne implikacije – ekonomske, zbog gubitka radnih mjesta, i fiskalne, u vidu smanjenja prihoda od poreza na dohodak i socijalnih doprinosa, te povećanja isplata naknada u vrijeme nezaposlenosti. U novije vrijeme u SAD, EU i u okviru OECD rasplamsala se rasprava o oporezivanju robota i automatizacije, koje bi se temeljilo na novom konceptu elektronske porezne sposobnosti i personalizacije robota u porezne svrhe. U osnovi se radi o fundamentalnom redefiniranju osnovnih postulata teorije oporezivanja.

KONCEPT POREZNOG OBVEZNIKA U UVJETIMA ROBOTIZACIJE - Dr. sc. Dinka Antić
Porezni obveznik je osoba koja je po zakonu dužna platiti porez. Povijest oporezivanja dugi niz stoljeća je poznavala samo fizičku osobu kao poreznog obveznika. Pojava korporacija nametnula je potrebu redefiniranja pojma poreznog obveznika u smislu uključivanja pravnih osoba, dok je razvitak suvremenih koncepta oporezivanja rezultirao prihvaćanjem skupine personalno povezanih pojedinaca obveznikom poreza na dohodak („porez na brak“, „porez na kućanstvo“), a kasnije i skupine povezanih pravnih osoba jedinstvenim obveznikom PDV-a i poreza na dobit. Razvitak digitalizacije, telekomunikacija i robotike proizvodi višestruke negativne implikacije – ekonomske, zbog gubitka radnih mjesta, i fiskalne, u vidu smanjenja prihoda od poreza na dohodak i socijalnih doprinosa, te povećanja isplata naknada u vrijeme nezaposlenosti. U novije vrijeme u SAD, EU i u okviru OECD rasplamsala se rasprava o oporezivanju robota i automatizacije, koje bi se temeljilo na novom konceptu elektronske porezne sposobnosti i personalizacije robota u porezne svrhe. U osnovi se radi o fundamentalnom redefiniranju osnovnih postulata teorije oporezivanja.

NAJZNAČAJNIJI POREZI U MEĐUNARODNOJ USPOREDBI - Prof. dr. sc. Nikola Mijatović
Njemačko Ministarstvo financija na svojim web stranicama objavilo je publikaciju pod naslovom „Najznačajniji porezi u međunarodnoj usporedbi 2018.“ (Die wichtigsten Steuern im Internationalen Vergleich 2018) (izdanje kolovoz 2019., pravno stanje na datum 31. prosinca 2018.). U nastavku se za naše čitatelje daje prilagođeni hrvatski prijevod spomenute publikacije s najznačajnijim tabličnim podatcima. Objava je dozvoljena uz navođenje izvora.

GOSPODARSTVO UPRAVLJANJE INVESTICIJSKIM PROJEKTIMA Doc. dr. sc. Erdin Hasanbegović
Upravljanje investicijskim projektima predstavlja važan čimbenik u poslovanju suvremene kompanije ili jednog nacionalnog gospodarstva, stoga je neophodna briga o načinu i mogućnostima upravljanja projektima. Racionalno postupanje prema kapitalu koji se želi ulagati postiže se samo izradom plana na koji način upraviti procesima prilikom investiranja. Rad ima za cilj da se prikažu osnovne informacije potencijalnim investitorima, poduzetnicima i menadžerima, o načinu upravljanja, odnosno elaboriraju temeljne funkcije prilikom upravljanja projektima, koji su to procesi koje se događaju tijekom realizacije projektnog investiranja, te na koji način doći do analiziranja isplativosti planirane investicije.

RADNO PRAVO RAD IZVAN PROSTORIJA POSLODAVCA Elma Omerćajić, mr. iur.
Trenutna dešavanja na tržištu rada kako u BiH, tako u regiji, pa i globalno, govore o sasvim novom načinu gledanja na mjesto rada radnika. Radi se o tome da današnja tehnologija omogućava ljudima da rade ne samo iz topline svoga doma, već i iz hotelskih soba, poslovnica i sl. Člankom 26. ZOR FBiH („Službene novine Federacije BiH”, br. 26/16 i 89/18 u nastavku ZOR FBIH) predviđena je mogućnost da radnik u radnom odnosu poslove ne obavlja isključivo, kako je to bilo do prije stupanja novog Zakona o radu FBiH, u prostorijama poslodavca (tradicionalni način rada) već i na drugim mjestima. Takav rad se prema ZORFBIH naziva radom izvan prostorija poslodavca odnosno riječ je o radu koji se obavlja najčešće kod kuće radnika ili u drugom prostoru koji nije prostor poslodavca. Po mišljenju autora to bi se prije svega odnosilo na one poslove koji su usko vezani za rad na računaru/laptopu. Razlog za uvođenje ovog instituta u ZORFBiH mogla bi se naći u potrebi zakonskog reguliranja novih oblika rada koji su se počeli pojavljivati u praksi i na našem području, a sve s ciljem otvaranja novih radnih mjesta i povećanja zaposlenosti. Međutim unatoč višestrukoj koristi za poslodavce ovakvog ugovaranja mjesta rada radnika, mislim da ovaj radno-pravni institut kod nas i nije baš u široj primjeni u praksi. Vjerojatno je razlog tome što se ovakav način ugovaranja odnosi prvenstveno na one radnike koji su neovisni u svom radu, samoinicijativni su, orijentirani na rezultate rada, produktivni su, rade u skladu sa zacrtanim planom, disciplinirani su i imaju potrebne vještine i kompetencije

ODGOVORI NA PITANJA
PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI CARINE - Tihana Bevanda, dipl.iur.
PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA - Ernevaza Hrustanović, dipl. iur.
 
VI STE PITALI – FIRCON ODGOVARA
NOVI PROPISI Službene novine FBiH
Službeni glasnik BiH
GOSPODARSKA STATISTIKA Robna razmjena s inozemstvom BiH
Vanjska trgovina
Turizam
Industrijska proizvodnja
Cijene
Zaposlenost i nezaposlenost
Plaće
Mirovine

POSLOVNE OBAVIJESTI
Svote naknada, potpora i nagrada koje se mogu isplatiti bez poreza
Osobni odbici prema članku 24. Zakona o porezu na dohodak
Odluka o visini dnevnice za službena putovanja za proračunske korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine
Stope i osnovice  poreza  na dohodak i doprinosa
Depozitni računi za  prikupljanje javnih prihoda
Šifre općina
Prosječne plaće uposlenih
Indeks rasta cijena  u 2019. god
Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda
Zatezne kamate na novčana potraživanja  i javne prihode u BiH
Pregled konformnih kamatnih stopa 12%
Nazivi i vrste javnih prihoda u BiH