Časopisa „Financijski propisi i praksa“ broj: 08/20

Neograničen broj pregledaNeograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godineDostupna izdanja od 2012 god.
Mogućnost preuzimanja seminaraMogućnost preuzimanja časopisa

TRENDOVI I OSCILACIJE
NOVA KONKURENTNOST mr. sc. Mirjana Popović

S pandemijom za vratom, podjednako kao i u vrijeme kada smo bili bez nje, statističari rade svoj posao. Zbrajaju i oduzimaju, procjenjuju i analiziraju. Uz sve ostalo i to koliko su pojedine nacionalne ekonomije konkurentne odnosno koliko se uspješno mogu na domaćem i svjetskome tržištu nositi s drugima iz iste branše. Na temelju dobivenih podataka pametne Vlade donose svoje odluke, stvaraju makrookruženje koje će pomagati domicilnom gospodarstvu da se razvija. Poruku o tome kakvi su u odnosu na konkurente pomno iščitavaju i poduzetnici, te na osnovu njih donose zaključke kako i što će činiti u buduće. Procjenjuju imaju li prostora za bolju i jeftiniju proizvodnju ili im je isplativije odustati ili promijeniti djelatnost.

RAČUNOVODSTVO - REVIZIJA 
MENADŽERSKO RAČUNOVODSTVO ZALIHA I „NORMALIZACIJA“ FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA - Prof.dr.sc. Vinko Belak


Jedan od najvažnijih zadataka menadžerskog računovodstva je podatke i informacije iz financijskih izvještaja prilagoditi poslovnom modelu i razmišljanjima poduzetnika u svrhu donošenja poslovnih odluka. Razlog tome je što financijsko računovodstvo često ne može tome u potpunosti udovoljiti. To se posebno odnosi na financijsko računovodstvo trgovačkih i proizvodnih zaliha i na normalizaciju pokazatelja iz financijskih izvještaja.

RAČUNOVODSTVO DRŽAVNIH POTPORA POVEZANIH S IMOVINOM PREMA MRS-u 20 - Dr.sc. Dragan Gabrić

Državne potpore jesu pomoći države u obliku transfera resursa subjektu u zamjenu za prošlo ili buduće zadovoljavanje određenih uvjeta koji se tiču poslovanja subjekta. Ta uloga države posebice dolazi do izražaja u uvjetima negativnih gospodarskih uvjeta (krize, recesija, depresija). Pri tome, državne potpore povezane s imovinom su državne potpore čiji je prvi uvjet da subjekt koji ispunjava uvjete za potporu treba kupiti, izgraditi ili na drugi način pribaviti dugotrajnu imovinu. U pogledu računovodstvenog praćenja i tretmana državnih potpora najmjerodavnije su odredbe prije svega MRS-a 20 Računovodstvo za državne potpore i objavljivanje državne pomoći. U tom pogledu, cilj ovog rada je analizirati i utvrditi primjereno računovodstveno postupanje u pogledu državnih potpora povezanih s imovinom, s posebnim osvrtom na praktične situacije.

REVALORIZACIJA DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE Dr. sc. Jozo Piljić

Metoda revalorizacije je alternativna metoda naknadnog vrednovanja koja je dozvoljena prema Međunarodnom računovodstvenom standardu (MRS) 16 - Nekretnine, postrojenja i oprema. U skladu s MRS-om 16, dugotrajna se materijalna imovina početno priznaje po trošku koji predstavlja iznos novca ili novčanih ekvivalenata plaćenih za imovinu ili fer vrijednost naknade koja je dana u zamjenu za imovinu. Imovina se priznaje samo u slučaju kada je vjerojatno da će buduće ekonomske koristi povezane s korištenjem imovine pritjecati u društvo i kad je moguće pouzdano odrediti trošak stjecanja.

JAVNE FINANCIJE
NOVOSTI U PRIMJENI PRAVILNIKA VEZANIH ZA SUSTAV FISKALIZACIJE - Mario Tolić, dipl. oec.

Početkom iduće godine krenut će novo razdoblje u procesu fiskalizacije. Prva faza k realizaciji promjena već je napravljena donošenjem novih pravilnika. Bez obzira što konačni izgled izmjena Zakona o fiskalnim sustavima neće biti poznat dok ne prođe usvajanje oba doma Parlamenta FBiH, sadržaj pravilnika, koji su na snazi već mjesec i pol dana, otkriva velike promjene. One očekuju sve sudionike u procesu fiskalizacije. Koje su to najznačajnije promjene, odnosno na što će obveznici trebati obratiti pozornost donosimo u tekstu.

TRENDOVI OPOREZIVANJA U EUROPSKOJ UNIJI (izdanje 2020. godine) - Prof. dr. sc. Nikola Mijatović 

Generalna direkcija za poreze i carine Europske unije (DG TAXUD) 2020. godine objavila je publikaciju „Trendovi oporezivanja u EU“ (Taxation Trends in the European Union, 2020 Edition), koja predstavlja podatke o oporezivanju i informacije za države članice EU, Irsku i Norvešku. Iako je ovogodišnje izdanje znatno opsežnije nego prijašnja izdanja, za potrebe naših čitatelja pružamo skraćeni i prilagođeni prijevod prvog poglavlja (nadopunjen, za razumijevanje, bitnim tablicama iz Anexa A), koje sadrži porezni razvitak u EU, glavne porezne indikatore na razini EU, sumira glavne podatke iz ovog izvješća, te osigurava podatke o najvišoj stopi poreza na dobit i poreza na dohodak, kao i prosječnim poreznim stopama.

PRIVREMENI IZVOZ RADI POPRAVKE - CARINSKI TRETMAN Frano Dogan, dipl. oec.

Carinski postupak vanjske obrade reguliran je člancima 141. do 156. Zakona o carinskoj politici BiH i člancima 299. do 320. te člancima 382. do 390. Odluke o provedbenim propisima Zakona o carinskoj politici BiH. Postupak vanjske obrade je carinski postupak s ekonomskim učinkom koji omogućuje privremeni izvoz domaće robe s carinskog područja Bosne i Hercegovine u svrhu podvrgavanja postupcima obrade (prerada, obrada ili popravka robe), a nakon toga stavljanje u slobodan promet na području BiH proizvoda koji su tom obradom nastali (kompenzirajući/dobiveni proizvodi) s djelomičnim ili potpunim oslobađanjem od uvoznih pristojbi.

GOSPODARSTVO MJERE EUROPSKE UNIJE ZA POMOĆ PRI RJEŠAVANJU KRIZE IZAZVANE PANDEMIJOM COVID-19 - doc. dr. sc. Mirza Čaušević

U okviru izvanredne plenarne sjednice Europskog parlamenta, održane u Briselu 26. ožujka 2020. godine, provedena je rasprava i glasanje o hitnim mjerama Europske unije u borbi protiv pandemije COVID-19. Zastupnici Europskog parlamenta usvojili su tri zakonodavna prijedloga, koja je Europska komisija 13. ožujka 2020. godine predstavila u paketu mjera za izravan, koordinirani europski odgovor radi ublažavanja socioekonomskih negativnih posljedica koje je izazvala pandemija.

PROCES UPRAVLJANJA PROJEKTNIM RIZICIMA - Doc. dr. sci. Erdin Hasanbegović

Proces upravljanja projektni rizicima je novijeg datuma, razvio se u posljednjih dvadesetak godina. Upravljanje projektnim rizicima danas predstavlja jedan od najkreativnijih poslova na globalnom financijskom tržištu. Značaj upravljanja projektnim rizicima ogleda se kroz informiranost i mogućnost minimiziranja nastanka rizika u procesu realizacije projektnih zadataka u jasno definiranom razdoblju. Pojam projektnih rizika se vezuje za neizvjesnost ishoda kroz realizaciju projektnog zadatka, odnosno mogućnost ostvarenja neželjenih ishoda. Cilja rada jeste dati određene smjernice u procesu upravljanja projektnim rizicima u jasno definiranom razdoblju realizacije projektnog zadatka.

ODGOVORI NA PITANJA PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI CARINE - Tihana Bevanda, dipl.iur.


PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA - Ernevaza Hrustanović, dipl. iur.


VI STE PITALI – FIRCON ODGOVARA


NOVI PROPISI

Službene novine FbiH
Službeni glasnik BiH
Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori

GOSPODARSKA STATISTIKA

Robna razmjena s inozemstvom BiH
Vanjska trgovina
Turizam
Industrijska proizvodnja
Cijene
Zaposlenost i nezaposlenost
Plaće
Mirovine

POSLOVNE OBAVIJESTI

Svote naknada, potpora i nagrada koje se mogu isplatiti bez poreza
Osobni odbici prema članku 24. Zakona o porezu na dohodak
Odluka o visini dnevnice za službena putovanja za proračunske korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine
Stope i osnovice poreza na dohodak i doprinosa
Depozitni računi za prikupljanje javnih prihoda
Šifre općina
Prosječne plaće uposlenih
Indeks rasta cijena u 2020. god
Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda
Zatezne kamate na novčana potraživanja i javne prihode u BiH
Pregled konformnih kamatnih stopa 12%
Nazivi i vrste javnih prihoda u BiH