Časopisa „Financijski propisi i praksa“ broj: 08/19

Neograničen broj pregledaNeograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godineDostupna izdanja od 2012 god.
Mogućnost preuzimanja seminaraMogućnost preuzimanja časopisa

TRENDOVI I OSCILACIJE
RAST U BIJELOJ I SIVOJ ZONI - mr. sc. Mirjana Popović
Dobra je vijest da Mostar ruši sve vlastite rekorde. Unatoč tome što nitko pouzdano ne zna koliko posjetitelja iz svijeta odluči potrošiti dio svojega odmora da bi prošetao preko legendarnog Starog mosta u hercegovačkoj prijestolnici, svi relevantni proračuni govore da ih je mnogo. Neki kažu milijun, drugi tvrde da je riječ i o znatno većim brojkama turista koji posljednjih godina biraju Hercegovinu kao svoju destinaciju. Niti približno točne statistike ne postoje, ali se zna da su svi službeno verificirani statistički podaci sasvim sigurno daleko od istine. Izvjestitelji s terena tvrde da domaćini jedva svakog trećeg gosta odluče prijaviti. Dijelom zbog toga što u zemlji općenito nije zakonski sređen sustav turističkih zajednica, djelomice zbog siromaštva i zazora od države, a možda još više zato što su boravišne pristojbe knjiže kao prihod Federacije a ne lokalnih zajednica. To, dakako, ima određenih reperkusija ne samo na točnost statističkih pokazatelja, već i na razvitak turizma. Novac koji sada, formalno, ostaje u sferi sive ekonomije, pomaže u preživljavanju onoga dijela stanovništva koji se nije mogao ili želio uputiti preko granice u potrazi za poslom. S druge pak strane, kao i svugdje i uvijek, siva ekonomija davi legalnu, nelojalno joj konkurira i onemogućuje joj brži razvitak, a istodobno osiromašuje prihode proračuna. Lokalnog ili državnog, svejedno.

RAČUNOVODSTVO - REVIZIJA
RAČUNOVODSTVO ULAGANJA U NEKRETNINE (II. dio) - Prof.dr.sc. Vinko Belak
U prethodnom broju časopisa (7/2019) objavljen je prvi dio ovog članka, u kojemu je prezentirano definiranje ulaganje u nekretnine (investicijske nekretnine), početno i naknadno priznavanje i mjerenje ulaganja u nekretnine (prema MRS 40 i MSFI za MSS), te računovodstveni i porezni tretman ulaganja u vlastito zemljište. U drugom dijelu ovog članka, autor razmatra računovodstveni i porezni tretman ulaganja u vlastite građevine, daje kratak osvrt na priznavanje, revalorizaciju i ispravak vrijednosti ulaganja u unajmljeno zemljište i unajmljene građevine, te teorijski i kroz praktične primjere obrađuje primjenu posebnih pravila za priznavanje i mjerenje investicijskih nekretnina kod njihove reklasifikacije – prijenosa na ulaganja u nekretnine i s njih

PRIZNAVANJE I MJERENJE NAJMOVA PREMA MSFI-ju 16 NAJMOV - Mr.sc Stjepan Kolačević, dipl. oec., Mr.sc. Baldo Hreljac, dipl. oec.
Od 1. siječnja 2019. počeo se primjenjivati MSFI 16 - Najmovi koji je zamijenio  MRS 17 - Najmovi, te tumačenja vezana za najmove: IFRIC 4 Utvrđivanje sadrži li sporazum najam, SIC 15 - Poslovni najmovi-poticaji, te SIC 27 - Procjena sadržaja transakcija uključujući pravni oblik najma, a obvezno ga primjenjuju svi obveznici MSFI-ja. Prema MSFI-ju 16  gotovo svi se najmovi  (osim kod najmova koji su ugovoreni na razdoblje do 12 mjeseci, ili kod najmova za imovinu male vrijednosti), bez obzira jesu li sklopljeni kao financijski ili poslovni najmovi, u računovodstvu najmoprimca priznaju u bilanci kao imovina s pravom uporabe, te obveze po najmu. Kod najmodavca se  je, pak, zadržan   model iz MRS-a 17.

JAVNE FINANCIJE
IZMJENA OSNOVICE ZA OBRAČUN PDV-a - IZMJENA IZNOSA PDV-a Augustin Mišić, dipl. oec.
Odredba članka 20. Zakona o PDV-u, kojom je regulirana porezna osnovica za obračun PDV-a, je donijela institut ispravke iznosa PDV-a koji je u stvari sinonim za ispravku porezne osnovice. Ispravak porezne osnovice ne treba poistovjetiti s institutom ispravke prijave samooporezivanja, kada se podnose dopunske ili zamijenjene isprave i prijave samooporezivanja. Izmjena porezne osnovice se može izvršiti na način da se ona uveća ili da se smanji u odnosu na ranije utvrđenu osnovicu, a prvenstveno je u interesu obveznika koji je izvršio isporuku dobara ili usluge. Nije imperativne prirode, osim u slučaju ako se radi o povećanju porezne osnovice, pa je odluka o smanjenju porezne osnovice na isporučitelju dobara ili usluga. Brojni troškovi, koje treba uključiti u poreznu osnovicu, postupak utvrđivanja porezne osnovice čine kompleksnim i realno je očekivati da će se u tom postupku pojaviti i pogreške. U nastavku teksta autor, koristeći praktične primjere, vrši analizu odredbe članka 20. s ciljem pomoći u njezinoj provedbi.

PRAVA I OBVEZE POREZNOG OBVEZNIKA U POSTUPKU RAZREZA POREZA NA PROMET NEPOKRETNOSTI - Doc. dr. sc. Elmir Jahić
Pitanje razreza poreza na promet nepokretnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine uređeno je županijskim zakonima koji reguliraju predmetnu oblast. Legislativa u svih deset županija/kantona koji uređuju predmetnu problematiku, daje dovoljno elemenata koji svim sudionicima u postupku jamče ustavom zajamčenu pravnu sigurnost. Međutim, pravna sigurnost koju jamči ustav kroz poštivanje načela ustavnosti i načela zakonitosti, u praksi veoma često bude ugrožena od onih sudionika koji su ovlašteni za provođenje postupka. Zakonskim propisima koji uređuju pitanje razreza poreza na promet nepokretnosti, osim što definira obvezu poreznog obveznika, istovremeno uređuje i prava. Slijedom toga, jedno od elementarnih prava poreznog obveznika jeste da: a) propisno bude obaviješten od strane komisije za procjene o točnom vremenu izlaska komisije na teren u cilju vršenja procjene prometovane nekretnine, što predstavlja preduvjet za utvrđivanje osnovice za razrez poreza i b) pravo poreznog obveznika da u svojstvu stranke sudjeluje u postupku razreza poreza na promet nepokretnosti. Imajući u vidu da u praksi veoma često predmet kršenja budu elementarna prava poreznog obveznika, nameće se pitanje pravne sigurnosti, vladavine prava, pitanje zakonitosti rješenja o razrezu poreza, i u konačnici, iznalaženje modalitetaza poštivanje osnovnih načela postupka, ali i kako otkloniti povredu elementarnih prava i cjelokupni postupak, s aspekta načela ekonomičnosti, vratiti u okvire ustavom zajamčenog prava, a to je pravna sigurnost i vladavina prava.

IZBJEGAVANJE DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA - Mr. sc. Branka Vukojević
U praksi se često dešava da jedan porezni obveznik ima obvezu plaćanja dva ili više poreza u istom poreznom razdoblju. Ova pojava u financijskoj teoriji naziva se višestruko oporezivanje. Višestruko oporezivanje javlja se u tri oblika koji su različiti po svojim obilježjima. To su: -    nadoporezivanje -            kumuliranje poreza -  dvostruko oporezivanje.1 Nadoporezivanje se dešava u situacijama kada isti porezni obveznik ima obvezu plaćanja više istovrsnih poreza različitim, užim i širim, jedinicama vlasti. Kumuliranje poreza postoji onda kada porezni obveznik plaća više različitih poreza na isti porezni izvor (prihod, dohodak, imovina). Do dvostrukog oporezivanje, za razliku od nadoporezivanja i kumuliranja poreza, dolazi onda kada se istim porezom vrši oporezivanje istog poreznog obveznika, isti porezni izvor (imovina, dohodak, prihod) od strane dvije porezne vlasti istoga ranga, a porez se plaća istovremeno obima poreznim vlastima.

UPUTA O POPUNJAVANJU CARINSKE PRIJAVE I ZBIRNE PRIJAVE - Frano Dogan, dipl. iur.
Uprava za neizravno  oporezivanje  je donijela  Uputu o popunjavanju carinske prijave i zbirne prijave  broj:  01-02-2-1037-4/19 od 11. lipnja 2019. godine, koja je stupila na snagu 01. srpnja 2019. godine i objavljena je u službenom glasilu „Službeni glasnik BiH”, broj 43/19. Spomenuta Uputa, zajedno s njezinim privicima je po prvi put objavljena u službenom glasilu, za razliku od  Upute o popunjavanju carinske prijave podnijete u  pisanom obliku i uporabom tehnike obrade podataka i zbirne prijave broj: 01-18-10122/05 od  20. 12. 2005. godine s izmjenama i dopunama (01-18-1051-9/06,  01-02-86/07, 01-02-2-658-6/14, 02-21775-1/15, 01-02-2-1775-3/15, 01-02-2-1669-1/16, 01-02-2-434-5/17, 01-02-2-23241/17, 01-02-2-272-1/18 i 01-02-2-579-1/18 te izmjene i dopune Privitka II koji je sastavni dio Upute o popunjavanju carinske prijave i zbirne prijave, koja je prestala važiti 01. srpnja 2019. godine. Ovaj uradak  se odnosi  na isticanje novina koje donosi nova  Uputa o popunjavanju carinske prijave i zbirne prijave.

GOSPODARSTVO ULOGA „ZLATNIH DIONICA“ U PRAVU EU - doc. dr. sc. Mirza Čaušević
U radu se analizira sloboda kretanja kapitala sadržana u pravu Europske unije te njezin značaj i moguća primjena u Bosni i Hercegovini u razdoblju prije pristupanja EU. Najprije se prikazuju pojam, doseg primjene i iznimke od primjene odredbi prava EU koje se odnose na slobodu kretanja kapitala. Nakon toga se analizira praksa Suda EU kojom su ta pravila protumačena u slučajevima privatizacije javnih poduzeća te zadržavanja od strane državnih vlasti tzv. „zlatnih dionica“. Nakon toga, članak prikazuje interakciju europskog prava i nacionalnih pravnih sustava država (potencijalnih) kandidatkinja za pristup EU u pogledu slobode kretanja kapitala. Najprije se analiziraju odredbe Sporazuma o stabilizaciji i pristupanju između EU i BiH koje reguliraju slobodu kretanja kapitala. Potom se prikazuju strateški dokumenti u BiH koji se odnose na privatizacijske procese. Na kraju, rasprava se fokusira na učinke SSP-a i prava EU u kontekstu predpristupnog procesa te potencijalne implikacije pravila EU o „zlatnim dionicama“ na najavljene privatizacije javnih poduzeća u BiH.

OBRTNIČKA DJELATNOST U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - Semina Škandro, doc. dr. Sc
Obrt kao forma obavljanja gospodarske djelatnosti definiran je Zakonom o obrtu kao samostalno i trajno obavljanje dozvoljenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičke ili pravne osobe s ciljem ostvarivanja dobiti preko proizvodnje, prometa ili pružanja usluga. U tom smislu obrtnik je, prema istom Zakonu, fizička osoba koja obavlja jednu ili više djelatnosti u svoje ime i za svoj račun, a može se koristiti i radom drugih osoba. Zakon o obrtu krije brojne prepreke poslovanja, no ipak se obrtom mogu smatrat sve djelatnosti koje tim zakonom nisu zabranjene, a obrtnik može odlučiti hoće li to biti proizvodnja, promet ili pružanje usluga na tržištu. Kao glavna prednosti obrta ističe se rad članova obitelji bez zasnivanja ugovora o radu. Cilj ovog rada je definirat pojmove vezane za obrt, izvući sve prednosti i nedostatke obrtništva, i dati osvrt na napredak i razvoj obrtničke djelatnosti.

RADNO PRAVO RAD KOD VIŠE POSLODAVACA I RAD SA SKRAĆENIM RADNIM VREMENOM - Elma Omerćajić, mr. iur..
Rad kod više poslodavaca je rezultat ekonomske situacije na tržištu rada na kojem, s jedne strane zaposleni pokušavaju ostvariti što veće prihode, a s druge strane, stoji potreba poslodavaca za radnicima koji raspolažu s posebnim znanjima, vještinama i sposobnostima. Rad s punim i nepunim radnim vremenom, odnosno rad kod više poslodavaca, omogućen je odredbama Zakona o radu FBIH („Službene novine FBiH“ broj: 26/16 i 89/18, u nastavku ZORFBIH) u članku 36. dio koji definira „Puno i nepuno radno vrijeme“, dok je skraćeno radno vrijeme definirano člankom 37. ZORFBIH. Dok nepuno radno vrijeme omogućava jednom radniku da radi kod više poslodavaca i na taj način dosegne puni font sati, skraćeno radno vrijeme uvodi se načelno radi zaštite radnika od štetnih utjecaja uvjeta rada. Poslovi i trajanje skraćenog radnog vremena utvrđuju se pravilnikom o radu i ugovorom o radu, a u skladu sa zakonom, skraćeno radno vrijeme izjednačeno je s punim radnim vremenom. U nastavku rada dat će se pojašnjenje punog i nepunog radnog vremena kao osnove za rad kod više poslodavaca, i skraćeno radno vrijeme u skladu sa ZORFBIH.

ODGOVORI NA PITANJA PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI CARINE - Tihana Bevanda, dipl.iur.

PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA - Ernevaza Hrustanović, dipl. iur.

VI STE PITALI – FIRCON ODGOVARA

NOVI PROPISI
Službene novine FBiH
Službeni glasnik BiH

GOSPODARSKA STATISTIKA
Robna razmjena s inozemstvom BiH
Vanjska trgovina
Turizam
Industrijska proizvodnja
Cijene
Zaposlenost i nezaposlenost
Plaće
Mirovine

POSLOVNE OBAVIJESTI
Svote naknada, potpora i nagrada  koje se mogu isplatiti bez poreza
Osobni odbici prema članku 24. Zakona  o porezu na dohodak
Odluka o visini dnevnice za službena  putovanja za proračunske korisnike  u Federaciji Bosne i Hercegovine
Stope i osnovice poreza  na dohodak i doprinosa
Depozitni računi  za prikupljanje javnih prihoda
Šifre općina
Prosječne plaće uposlenih
Indeks rasta cijena u 2019. god
Posebna naknada za zaštitu  od prirodnih i drugih nepogoda
Zatezne kamate na novčana potraživanja   i javne prihode u BiH
Pregled konformnih kamatnih stopa 12%
Nazivi i vrste javnih prihoda u BiH