Časopisa „Financijski propisi i praksa“ broj: 07/20

Neograničen broj pregledaNeograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godineDostupna izdanja od 2012 god.
Mogućnost preuzimanja seminaraMogućnost preuzimanja časopisa

TRENDOVI I OSCILACIJE
LAŽNA DILEMA ILI PAT POZICIJA mr. sc. Mirjana Popović
Prve dane srpnja svijet je dočekao razapet između dviju krajnosti. Bijesa što je, u skladu s teorijama zavjere, netko zao, s ciljem da na Zemlji izazove pomor i kaos, među ljude namjerno pustio pošast stručno znanu kao COVID-19. Na drugome su se, dijametralno suprotnome kraju psihogena čovječanstva, našli oni koji su odlučili s apatijom prihvaćati sve što im donosi novi dan. Možda su, još koji tjedan ranije, mnogi od njih bili skloni tome da prijeđu u tabor optimista, i vrate se uobičajenim, predkoronskim poslovima i sitnim radostima. Stvarnost ih je, međutim, veoma brzo lupila po prstima. Virus je, ne čekajući jesen i hladnije dane, za kada su epidemiolozi predviđali drugi njegov ozbiljniji napad, odlučio za prvih ljetnih vrućina još jednom prodrmati čovječanstvo. Žešće nego početkom godine. Uzalud su vlade pojedinih zemalja, iz političkih ili ekonomskih razloga, a nerijetko iz jednoga i drugog, nastojale prikriti razmjere tragičnih posljedica pandemije za njihovo stanovništvo. Bio je to uglavnom neuspješan pothvat, jer je nemoguće prikriti baš sve bolesne, a još teže prešutjeti preminule. Ali su zato, ne testirajući potencijalne širitelje zaraze, te stvarajući dojam kako virus nije baš tako opasan, vlasti ipak uspjele stvoriti sjajnu platformu za njegov novi napad.

RAČUNOVODSTVO - REVIZIJA
PRIVREMENA IZMJENA MSFI-JA 16 ZBOG UTJECAJA PANDEMIJE COVID-19 Prof.dr.sc. Vinko Belak
Dana 28. 05. 2020. godine Odbor za međunarodne računovodstvene standarde objavio je amandman, „Koncesije za najmove povezane s COVID 19“, odnosno dodatak MSFI-ju 16 – Najmovi, kako bi se najmoprimcima olakšalo računovodstvo najmova u krizi izazvanoj pandemijom korona virusa (prema: IASB, 2020). Glavna poruka u amandmanu je da najmoprimci ne moraju preračunavati najmove zbog promjena najma, što bi prema odredbama MSFI-ja 16, morali. Ovo izuzeće nije obvezatno. Za najmodavce nema promjena u knjigovodstvenom smislu.

IZAZOVI RAČUNOVODSTVENE PROFESIJE U DOBA COVID-19 Izv. prof. dr. sc. Josipa Grbavac
Kriza uzrokovana pandemijom COVID-19 i njezini ekonomski učinci su pridonijeli činjenici da investitori i druge zainteresirane strane više nego ikad prije trebaju kvalitetne financijske informacije. U tom cilju, pružatelji računovodstvenih i revizijskih usluga, nacionalni regulatori te globalne profesionalne organizacije (kao što je IFAC) brzo su omogućili savjetovanja i smjernice o ekonomskim učincima COVID-19 ističući ključne aspekte računovodstveno-revizijske profesije kao izazov s kojima se profesionalne računovođe i revizori trebaju suočiti u cilju osiguravanja kvalitetnih informacija svojim korisnicima. U radu je obrađen sažeti prikaz ključnih područja izazova za računovodstvenu/revizijsku profesiju u doba pandemije COVID-19.

RAČUNOVODSTVENI I POREZNI ASPEKT OTPISA OBVEZA Dr. sc. Samir Sunulahpašić
Cilj financijskih izvještaja je davanje istinitog financijskog položaja te rezultata njegovog poslovanja i novčanog toka za određeno razdoblje, u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima i međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MRS i MSFI). Zastarjele obveze prema dobavljačima trebalo bi otpisati u korist prihoda, kako bi financijski izvještaji predstavljali realnu i objektivnu sliku društva. Također i obveze koje se povjeritelji sporazumno odriču bi trebalo otpisati i oprihodovati. Određene obveze se ne moraju nužno otpisati u korist prihoda nego ih je moguće pretvoriti u rezerve, koje su sastavni dio kapitala društva. U ovom se radu bavimo poreznim i računovodstvenim aspektima otpisa obveza,a poseban naglasak ćemo dati na, u zadnje vrijeme po našem mišljenju, pretenciozni stav pojedinih službenih osoba UNO i inzistiranja da se izvrši ispravka ulaznog PDV-a prilikom otpisa obveza prema dobavljačima.

METODOLOGIJA PROVOĐENJA INTERNE REVIZIJE U JAVNOM SEKTORU FEDERACIJE BIH Doc. dr. sc. Semina Škandro
Interna revizija sve više dobiva na značaju i postaje potreba u organizacijama javnog sektora, kao i u neprofitnim i profitnim gospodarskim subjektima. Prema Zakonu o internoj reviziji u javnom sektoru Federacije BiH, interna revizija je nezavisno, objektivno uvjeravanje i konzultantska aktivnost kreirana s ciljem da se doda vrijednost i unaprijedi poslovanje organizacije. Ona pomaže organizaciji da ostvari svoje ciljeve osiguravajući sistematičan, disciplinaran pristup ocijeni i poboljšanju učinkovitosti upravljanja rizikom, kontrolama i procesima upravljanja.1

JAVNE FINANCIJE
NOVINE U POREZNIM I RAČUNOVODSTVENIM PROPISIMA U REPUBLICI SRPSKOJ Žarko Mionić, dipl. oec

U proteklom razdoblju se u Republici Srpskoj odvijala aktivnost na donošenju važnih zakona, odnosno izmjena i dopuna postojećih zakona, a koji se tiču poslovanja gospodarskih subjekata. To se prvenstveno odnosi na porezne i računovodstvene propise, te na ostale propise koji su u uskoj u vezi s naprijed navedenim zakonima i imaju izravan utjecaj jedni na druge.

KARAKTER TOBINOVOG POREZA U EVROPSKOJ UNIJI doc.dr.sc. Mirza Čaušević
O prednostima i manama poreza na financijske transakcije vodi se rasprava prvenstveno među ekonomistima i pravnicima, koji su podijeljeni oko učinaka danog poreza na obujam trgovine, financijskog tržišta i financijsku stabilnost. Europska komisija (EK) je predstavila prijedlog o zajedničkom sustavu oporezivanja, odnosno uvođenju poreza na financijske transakcije u Europsku uniju (EU). Prijedlog predviđa porez od 0,1% na transakcije dionicama i obveznicama, a 0,01% na transakcije financijskim derivatima. Države članice EU nisu suglasne oko ovog prijedloga EK. Jedanaest članica je podržalo prijedlog i najavilo da će porez uvoditi postupno. U skladu s tim, zanimljivo je napomenuti da su Francuska i Italija uvele svoje poreze, dok je kod nekih članica porez već na snazi (Belgija i Grčka).

NAKNADE NA IME SKRAĆENOG RADNOG VREMENA U EU Prof. dr. sc. Nikola Mijatović
Gospodarsko srozavanje potaknuto korona pandemijom dovelo je i dovodi u opasnost mnoga radna mjesta. Kao jedna od mjera kojom se bori za očuvanje radnih mjesta, umjesto masovnog otpuštanja, skraćeni je rad odnosno skraćeno radno vrijeme (njem. kurzarbeit). Taj politički instrument raširen na europskim tržištima rada podrazumijeva program koji aktiviraju poduzeća suočena s gospodarskom krizom. U praksi se uobičajeno provodi na dva načina: a) smanjuje se satnica zaposlenicima; b) šalje ih se na neplaćeni odmor. U protivnom, bez provođenja tih mjera, mnogi zaposlenici bili bi suočeni s gubitkom radnih mjesta. Bez obzira na vrstu primijenjenih mjera, zajednička im je činjenica da država na sebe – na teret državnog proračuna ili drugih javnopravnih tijela (npr. zavoda za zapošljavanje ili raznih garancijskih fondova) – preuzima teret nadoknade najvećeg dijela njihove izgubljene zarade. Uvođenjem novih ili proširivanjem postojećih mjera postiže se dvostruka korist: s jedne strane, ublažava se gubitak dohotka za radnike; s druge strane, poduzećima se omogućava novčana naknada kako ne bi, na pravcu očuvanja svoje likvidnosti, morali otpuštati radnike. Uočeno je da naknada države na ime skraćenog radnog vremena nije jeftina, ali da je još skuplja naknada države u slučaju otpuštanja radnika i isplate naknade zbog nezaposlenosti.

OVLAŠTENI IZVOZNIK - Frano Dogan, dipl. oec.
Carinske vlasti zemlje izvoznice mogu ovlastiti bilo kojeg izvoznika, u svojstvu ovlaštenog izvoznika, koji obavlja česte isporuke proizvoda sukladno sporazumima o slobodnoj trgovini za popunjavanje izjava na računu, bez obzira na vrijednost proizvoda o kojima je riječ. Izvoznik koji traži takvu ovlast mora pružiti carinskim vlastima sve dokaze o podrijetlu proizvoda te dokaze o ispunjavanju drugih uvjeta iz konkretnih sporazuma. Carinske vlasti mogu odobriti status ovlaštenog izvoznika uz bilo koje uvjete koje smatraju primjerenima. Carinske vlasti odobrit će ovlaštenom izvozniku broj carinskog ovlaštenja koji se unosi u izjavu na računu s tim da moraju nadzirati uporabu ovlaštenja od strane ovlaštenog izvoznika, a carinske vlasti uvijek mogu povući ovlaštenje.

ODGOVORI NA PITANJA

PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI CARINE - Tihana Bevanda, dipl.iur.

PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA - Ernevaza Hrustanović, dipl. iur.

VI STE PITALI – FIRCON ODGOVARA

NOVI PROPISI
Službene novine FbiH
Službeni glasnik BiH

GOSPODARSKA STATISTIKA
Robna razmjena s inozemstvom BiH
Vanjska trgovina
Turizam
Industrijska proizvodnja
Cijene
Zaposlenost i nezaposlenost
Plaće
Mirovine

POSLOVNE OBAVIJESTI
Svote naknada, potpora i nagrada koje se mogu isplatiti bez poreza
Osobni odbici prema članku 24. Zakona o porezu na dohodak
Odluka o visini dnevnice za službena putovanja za proračunske korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine
Stope i osnovice poreza na dohodak i doprinosa..108 Depozitni računi za prikupljanje javnih prihoda
Šifre općina
Prosječne plaće uposlenih
Indeks rasta cijena u 2020. god
Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda
Zatezne kamate na novčana potraživanja i javne prihode u BiH
Pregled konformnih kamatnih stopa 12%
Nazivi i vrste javnih prihoda u BiH