Časopisa „Financijski propisi i praksa“ broj: 06/20

Neograničen broj pregledaNeograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godineDostupna izdanja od 2012 god.
Mogućnost preuzimanja seminaraMogućnost preuzimanja časopisa

TRENDOVI I OSCILACIJE TKO VIŠE IMA, VIŠE GUBI mr. sc. Mirjana Popović
Optimisti, s neskrivenim osjećajem olakšanja, potkraj su svibnja u mnogim dijelovima svijeta, a osobito u nekim europskim zemljama, nazdravljali: «Napokon je prošlo! Možemo se vratiti normalnom životu!». Istodobno su, pesimisti, a njih je najviše u zdravstvenim krugovima, upozoravali: «COVID-19 nije prošlost! Ovo je samo zatišje pred buru! Povlačenje virusa kako bi za koji mjesec napao još žešće!»...

RAČUNOVODSTVO - REVIZIJA
PONZIJEVA PRIJEVARNA SHEMA I FINANCIJSKE PIRAMIDE: JUČER, DANAS I SUTRA Prof.dr.sc. Vinko Belak
Veliki boom na tržištu nekretninama nakon ekonomske krize i strmoglavog pada kamatnih stopa kao i boom na tržištu kripto valuta izazvali su današnju epidemiju ulagačkih prijevara. Sve je više klasičnih ali i potpuno novih vrsta financijskih prijevara u svijetu u čemu prednjači Ponzijeva prijevarna shema. Kod nas je intenzivno teklo nekoliko Ponzijevih shema 1990-ih godina ali one danas više nisu vidljive u tom obliku. Moglo bi se pomisliti da onda kod nas nema kriminala te vrste u današnjim danima i da se može odahnuti. Međutim, to nije tako. Ponzijeva shema evoluira i danas se pojavljuje u različitim oblicima kod raznih vrsta ulaganja od kojih su na prvom mjestu ulaganja u nekretnine i u kripto valute.

RAČUNOVODSTVO DRŽAVNIH POMOĆI IZ ZAKONA O UBLAŽAVANJU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA U FBIH - Dr. sc. Dragan Gabrić
Svjedoci smo i suvremenici jedne od najvećih zdravstvenih i ekonomskih kriza koja je u posljednjih stotinu godina pogodila čitavi svijet. Pravovremene i sveobuhvatne mjere ekonomske politike, izvjesno je, biti će od presudne važnosti, za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica pandemije korona virusa (COVID-19). Na tom tragu u posljednje vrijeme intenziviran je i aktualan postupak donošenja Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: FBiH), čije bi mjere u gospodarskom životu trebale amortizirati prvi val negativnih ekonomskih posljedica po poslovanje gospodarskih subjekata i poduzetnika (obrtnika) u FBiH. U tom pogledu, cilj ovog rada je analizirati i utvrditi adekvatno i primjereno računovodstveno postupanje kod pojedinih mjera koje proizlaze iz Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica u FBiH, s posebnim osvrtom na praktične situacije prije svega kod gospodarskih subjekata – pravnih osoba u FBiH.

RAČUNOVODSTVENI TRETMAN FINANCIJSKIH SREDSTAVA KOJA SE DRŽE DO ROKA DOSPIJEĆA Dr. sc. Jozo Piljić.
Trošak, u najširem smislu riječi, predstavlja novčani izraz upotrjebljenih resursa koji se koriste u svrhu postizanja određenog cilja ili ostvarivanja učinka (npr. proizvodnja proizvoda ili pružanje usluga). Međutim, troškovi se mogu definirati na različite načine ovisno o ciljevima ili informacijskim potrebama korisnika računovodstvenih informacija. Veliki je broj računovodstvenih teoretičara radio na klasificiranju ili razvrstavanju troškova gdje je sastavljen čitav niz kriterija za klasifikaciju troškova. Razlike se uočavaju u nijansama kod definiranja kriterija, ali i u samome broju kriterija, a manifestiraju se u kategorijama troškova.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA – OGLEDALO GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI U FEDERACIJI BIH Prof. dr. sc. Slavko Vukić
U radu je izvršena analiza financijskih izvješća gospodarskih društava u Federaciji BiH za 2017. i 2018. godinu. Analizirana su financijska izvješća malih, srednjih i velikih poduzeća sa ciljem ocjene temeljnih pokazatelja sigurnosti i uspješnosti poslovanja gospodarskih subjekata u istraživanom razdoblju. Sukladno rezultatima poslovanja poduzeća u Federaciji BiH, evidentno je da je poslovanje u 2018. godini bilo uspješnije od prethodne za sve vrste gospodarskih subjekata, a posebice za velika poduzeća. Temeljem navedenog rezultata zaključuje se da su mala i srednja poduzeća manje fleksibilna na gospodarske krize, stoga je naša analiza više fokusirana na ovaj segment gospodarstva.

JAVNE FINANCIJE
MINIMALNA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA - Augustin Mišić, dipl. oec
Je li utemeljen stav FMF da poslodavac mora obračunati doprinose na minimalnu osnovicu u slučaju kad zaposlenik ne radi puno radno vrijeme i u slučaju kad zaposlenik radi kod više poslodavaca s nepunim radnim vremenom?

MOGUĆNOSTI FINANCIRANJA KROZ EU I DRUGE FONDOVE (II) -  Zvonimir Miletić, mag. oec.
Nakon ranijeg pregleda dostupnih mogućnosti financiranja kroz EU fondove, u ovom članku se objašnjava uloga fondova koji implementiraju strana veleposlanstva i razvojne agencije i pandan su EU fondovima. Djeluju na razini Bosne i Hercegovine i omogućuju financiranje poduzeća u raznim poslovnim poduhvatima. U članku su predstavljeni ključni fondovi, područja prihvatljivih projekata i aktualnosti.

TUMAČENJE EUROPSKIH PROPISA O PDV-u – UPUTE ODBORA ZA PDV (EU) (2016.-2019.) - Prof. dr. sc. Nikola Mijatović
Odbor za PDV (engl. VAT Committee, njem. MWST-Ausschuss) predstavlja savjetodavno tijelo pod okriljem EU. Sastoji se od predstavnika država članica i Komisije. Prema članku 398. Direktive 2006/112, osim točaka za koje se zahtjeva savjetovanje pod okriljem Odbora za PDV, u njegovoj nadležnosti je i rasprava o drugim pitanjima koja se odnose na primjenu odredbi EU o PDV-u. U tom smislu treba promatrati i upute koje je taj Odbor za PDV donio na svojim sjednicama (→ Leitlinien, die auf Sitzungen des MWST-Auschusses zurück gehen). Budući da Odbor ima isključivo savjetodavni karakter, te nema nikakvu zakonodavnu moć, njegove odluke (upute) nemaju pravno obvezujuće značenje. Unatoč tome, njegove odluke mogu osigurati određene upute o pravcima tumačenja relevantnih propisa, pa tako i Direktive 2006/112 o zajedničkom sustavu PDV-a. Dozvoljena je reprodukcija ovih materijala pod uvjetom navođenja da ove upute ne predstavljaju službeno tumačenje prava EU, niti su prošle proceduru odobravanja od strane Komisije. Ne obvezuju Komisiju, niti države članice koje su slobodne prilikom donošenja odluke o primjeni uputa.

UZIMANJE UZORAKA ROBE - Frano Dogan, dipl. oec.
Odredba članka 65. Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BIH“, broj 57/04, 51/06, 93/08, 54/10 i 76/11 – dalje u tekstu: Zakon) propisuje da carinski ured, radi provjere prijave, može pogledati isprave uz prijave i zahtijevati prilaganje i drugih isprava, kako bi mogao utvrditi točnost navoda u prijavi, pregledati robu i uzeti uzorke za analizu. Temeljem članka 148. stavak 1. Odluke o provedbenim propisima Zakona o carinskoj politici Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 63a/04, 60/06 i 57/08 - dalje u tekstu: Odluka), deklarant ima pravo nazočiti pregledu robe i uzimanju uzoraka. Ako carinsko tijelo smatra da je takva pomoć nezadovoljavajuća, tada on može zahtijevati od deklaranta ili njegovog punomoćnika da odredi drugu osobu pri pregledu robe ili uzimanju uzoraka, radi pomoći u obavljanju tih radnji. Kada carinsko tijelo odluči uzeti uzorke robe radi analize, o tome obavještava deklaranta ili njegovog punomoćnika (članak 149. stavak 1. Odluke). U slučajevima kada se vrsta robe treba riješiti kemijsko-tehnološkim ili drugim ispitivanjima, tada carinski djelatnici propisno uzimaju uzorke robe uz prisustvovanje deklaranta ili njegovog punomoćnika/ovlaštenog predstavnika, ili mogu zatražiti da to pod njihovim nadzorom uradi deklarant ili osoba koju odredi (članak 149. stavak 2. Odluke), a uzorci se uzimaju po postupku propisanom od strane carinskih tijela. Prema odredbi članka 149. stavak 3. Odluke, količine koje se uzmu kao uzorci ne trebaju prelaziti količine potrebite za analizu ili detaljniji pregled, uključujući i moguću kontrolnu analizu.

RADNO PRAVO
UVJETI RADA I BORAVKA DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA U SVJETLU DONOŠENJA NOVOG ZAKONA O STRANCIMA - Alan Vajda, mag. iur
Navedenim tekstom dajemo prikaz uvjeta za rad i boravak državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj koji su propisani odredbama trenutno važećeg Zakona o strancima (Narodne novine, broj 130/11, 74/13, 69/17, 46/18 i 53/20), te najznačajnije promjene koje će donijeti novi Zakon o strancima u Republici Hrvatskoj

ODGOVORI NA PITANJA PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI CARINE - Tihana Bevanda, dipl.iur.

PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA - Ernevaza Hrustanović, dipl. iur.

VI STE PITALI – FIRCON ODGOVARA

NOVI PROPISI
Službene novine FBiH
Službeni glasnik BiH

GOSPODARSKA STATISTIKA
Robna razmjena s inozemstvom BiH
Vanjska trgovina
Turizam
Industrijska proizvodnja
Cijene
Zaposlenost i nezaposlenost
Plaće
Mirovine

POSLOVNE OBAVIJESTI
Svote naknada, potpora i nagrada koje se mogu isplatiti bez poreza
Osobni odbici prema članku 24. Zakona o porezu na dohodak
Odluka o visini dnevnice za službena putovanja za proračunske korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine
Stope i osnovice poreza na dohodak i doprinosa
Depozitni računi za prikupljanje javnih prihoda
Šifre općina
Prosječne plaće uposlenih
Indeks rasta cijena u 2020. god
Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda
Zatezne kamate na novčana potraživanja i javne prihode u BiH
Pregled konformnih kamatnih stopa 12%
Nazivi i vrste javnih prihoda u BiH