Časopisa „Financijski propisi i praksa“ broj: 05/21

Neograničen broj pregledaNeograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godineDostupna izdanja od 2012 god.
Mogućnost preuzimanja seminaraMogućnost preuzimanja časopisa

TRENDOVI I OSCILACIJE

Što im sve to treba?! - Mr. Mirjana Popović
«Radije bih imao tisuće mrtvih na uli cama nego još jedan lockdown!», izja vio je, kako prenosi svjetski tisak, britanski premijer Boris Johnson. Izjava, sudeći po svemu, nije kategorički proglašena neisti nitom, iako je izazvala u bivšoj članici EU žučnu reakciju, pa i oštru osudu javnosti. Politička energija vladajućih, međutim, do sada je prije svega bivala usmjerena na traženje krivca za «curenje» informacija iz inače dobro osiguranoga Downing Street-a 10, na razotkrivanje «brbljavoga štakora», zviždača.

RAČUNOVODSTVO – REVIZIJA

Način pružanja knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga i organiziranja računovodstvene profesije u FBIH - Augustin Mišić, dipl. oec.
Novi zakon o računovodstvu i reviziji donio je okvir za organizaciju računovodstvene profesije i utvrdio način pružanja knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga u FBiH. Rješenja koja je Zakon ponudio, su proizvela rasprave unutar računovodstvene profesije u FBiH i otvorila brojna pitanja u smislu provedbe Zakona i ispunjenja obveza propisanih Zakonom. Moglo bi se reći ništa novo, kada je u pitanju novi zakon, jer svaka novina izaziva početni oprez i nepovjerenje, koje je, uglavnom, utemeljeno na razmišljanju o pitanju gdje sam ja i kakva je moja perspektiva. Opravdano razmišljanje, jer tko će se brinuti o vama ako nećete vi sami. Vremenska distanca od dva mjeseca daje dovoljno prostora da se u komentaru ovog pitanja eliminiraju prvi dojmovi i da se racionalnije, posebno profesionalnije sagledaju nova rješenja i da osvrt na pravac razvoja računovodstvene profesije u FBiH. U osvrtu koji slijedi autor će analizirati odredbe Zakona i provedbenih propisa koji se odnose na ustroj računovodstvene profesije i način pružanja računovodstvenih usluga i predložiti način za rješenje ovih pitanja.

Rizik u poslovanju - Prof. dr. sc. Jozo Piljić
Novi zakon o računovodstvu i reviziji donio je okvir za organizaciju računovodstvene profesije i utvrdio način pružanja knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga u FBiH. Rješenja koja je Zakon ponudio, su proizvela rasprave unutar računovodstvene profesije u FBiH i otvorila brojna pitanja u smislu provedbe Zakona i ispunjenja obveza propisanih Zakonom. Moglo bi se reći ništa novo, kada je u pitanju novi zakon, jer svaka novina izaziva početni oprez i nepovjerenje, koje je, uglavnom, utemeljeno na razmišljanju o pitanju gdje sam ja i kakva je moja perspektiva. Opravdano razmišljanje, jer tko će se brinuti o vama ako nećete vi sami. Vremenska distanca od dva mjeseca daje dovoljno prostora da se u komentaru ovog pitanja eliminiraju prvi dojmovi i da se racionalnije, posebno profesionalnije sagledaju nova rješenja i da osvrt na pravac razvoja računovodstvene profesije u FBiH. U osvrtu koji slijedi autor će analizirati odredbe Zakona i provedbenih propisa koji se odnose na ustroj računovodstvene profesije i način pružanja računovodstvenih usluga i predložiti način za rješenje ovih pitanja.

Računovodstvo obračunskih plaćanja – preuzimanje dugovanja - Dr. sc. Dragan Gabrić

Novi zakon o računovodstvu i reviziji donio je okvir za organizaciju računovodstvene profesije i utvrdio način pružanja knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga u FBiH. Rješenja koja je Zakon ponudio, su proizvela rasprave unutar računovodstvene profesije u FBiH i otvorila brojna pitanja u smislu provedbe Zakona i ispunjenja obveza propisanih Zakonom. Moglo bi se reći ništa novo, kada je u pitanju novi zakon, jer svaka novina izaziva početni oprez i nepovjerenje, koje je, uglavnom, utemeljeno na razmišljanju o pitanju gdje sam ja i kakva je moja perspektiva. Opravdano razmišljanje, jer tko će se brinuti o vama ako nećete vi sami. Vremenska distanca od dva mjeseca daje dovoljno prostora da se u komentaru ovog pitanja eliminiraju prvi dojmovi i da se racionalnije, posebno profesionalnije sagledaju nova rješenja i da osvrt na pravac razvoja računovodstvene profesije u FBiH. U osvrtu koji slijedi autor će analizirati odredbe Zakona i provedbenih propisa koji se odnose na ustroj računovodstvene profesije i način pružanja računovodstvenih usluga i predložiti način za rješenje ovih pitanja.

Učinci primjene računovodstvenih politika na financijsko izvještavanje - Doc. dr. sc. Semina Škandro
Izbor i mijenjanje računovodstvenih politika kao ključnog instrumenta pomoću kojeg menadžeri oblikuju računovodstvene informacije koje će biti prezentirane kroz sastavljeni set financijskih izvještaja krajnjim korisnicima igra veoma važnu ulogu u financijskom izvještavanju. Računovodstvene politike obuhvaćaju načela, osnove, dogovore, praksu i pravila evidentiranja poslovnih događaja u poslovnim knjigama, te sastavljanje i prezentiranje seta osnovnih financijskih izvještaja. Glavna svrha utvrđivanja računovodstvenih politika je objektivno i fer prezentiranje imovine, obveza, prihoda, rashoda i kapitala. Kriteriji za izbor i mijenjanje računovodstvenih politika definirani su MRS-om 8 Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogrešaka. U radu je obrađen utjecaj odabira računovodstvenih politika na financijsko izvještavanje.

Računovodstveni aspekt mikrokreditnih fondacija (organizacija) – Doc. dr. sc. Samir Sunulahpašić
U prethodnom broju prikazali smo računovodstveni aspekt mikrokreditnog poslovanja, gdje smo detaljno obrazložili pojedine KLASE 0, 1, 2, 3 i 4 koje su propisane po Kontnom okviru za mikrokreditne organi zacije. U nastavku rada ćemo objasniti knjiženje poslovnih promjena koje se dešavaju u mikrokredit nim fondacijama (organizacijama), a vezano za KLASU 5, 6, 7, 8 i 9. Na kraju donosimo zaključak ovog rada.

JAVNE FINANCIJE

Institut invalidnosti u mirovinskom osiguranju u federaciji bih - Prof. dr. sc. Slavko Vukić
U prethodnom broju prikazali smo računovodstveni aspekt mikrokreditnog poslovanja, gdje smo detaljno obrazložili pojedine KLASE 0, 1, 2, 3 i 4 koje su propisane po Kontnom okviru za mikrokreditne organi zacije. U nastavku rada ćemo objasniti knjiženje poslovnih promjena koje se dešavaju u mikrokredit nim fondacijama (organizacijama), a vezano za KLASU 5, 6, 7, 8 i 9. Na kraju donosimo zaključak ovog rada.

Bolovanje zaposlenika (samoizolacija) radi utjecaja COVID-19 (na čiji teret idu novčane i druge naknade radnika?) - mr. sc. Adnan Salkić
Bez obzira na to je li spriječen raditi zbog samoizolacije, izolacije, dijagnosticirane bolesti COVID-19 ili njege člana obitelji, zaposlenik ima pravo na naknadu plaće. Izvori i propisi su različiti, ali u svim slučajevima primjenjuje se ograničenje najvišeg iznosa naknade plaće. Sve više osoba kojima je naložena samoizolacija ili izolacija i sve više onih oboljelih od bolesti COVID-19 stavljaju u žarište pitanje visine naknade plaće na koju imaju pravo u razdoblju spriječenosti za rad.

Zastupanje u carinskom postupku - Frano Dogan, dipl. oec.

Imajući u vidu odredbe članka 4. točka (18) Zakona može se reći da je deklarant osoba koja podnosi/popu njava carinsku prijavu u svoje (vlastito) ime, odno sno osoba u čije je ime carinska prijava podnesena/ popunjena. Carinsku prijavu može podnijeti dekla rant ili njegov zastupnik. Ako carinsku prijavu pod nosi deklarant koji je primatelj robe tj. osoba na koju glasi račun (nema zastupnika) on to čini u svoje ime i za svoj račun te je tada on dužnik tj. odgovoran za plaćanje carinskog duga (neizravnih poreza) koji pro ističu iz carinske prijave.

ODGOVORI NA PITANJA

PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI CARINE - Tihana Bevanda, dipl. iur.
PITANJA I ODGOVORI IZ RADNOG ODNOSA - Ernevaza Hrustanović, dipl. iur.
VI STE PITALI – FIRCON ODGOVARA

NOVI PROPISI

Službene novine FBiH
Službeni glasnik BiH

GOSPODARSKA STATISTIKA

Robna razmjena s inozemstvom BiH
Vanjska trgovina
Turizam
Industrijska proizvodnja
Cijene
Zaposlenost i nezaposlenost
Plaće
Mirovine

POSLOVNE OBAVIJESTI

Svote naknada, potpora i nagrada koje
se mogu isplatiti bez poreza
Osobni odbici prema članku 24. Zakona o porezu na dohodak
Naknade za službena putovanja za proračunske korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine
Stope i osnovice poreza na dohodak i doprinosa
Depozitni računi za prikupljanje javnih prihoda
Šifre općina
Prosječne plaće uposlenih
Indeks cijena u 2021. godini
Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda
Zatezne kamate na novčana potraživanja i javne prihode u BiH
Pregled konformnih kamatnih stopa 12%
Nazivi i vrste javnih prihoda u BiH
Međunarodni ugovori/sporazumi/ konvencije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i socijalnom osiguranju