Časopisa „Financijski propisi i praksa“ broj: 04/21

Neograničen broj pregledaNeograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godineDostupna izdanja od 2012 god.
Mogućnost preuzimanja seminaraMogućnost preuzimanja časopisa

TRENDOVI I OSCILACIJE ALGORITAM SREĆE - mr. sc. Mirjana Popović

Što ima ekonomija s ljudskim osjećajem sreće i zadovoljstva? Ili politika? Utječe li na širinu osmjeha pojedinca spoznaja da se ne može na operaciju žući ili dobiti priključak za struju sve dok se nekome važnom ne gurne u džep svežanj velikih novčanica? I što je, napokon, sreća o kojoj, kao o dragocjenom i istodobno teško dostižnom osjećaju pišu fakultetski udžbenici, ali i bezbrojne popularne brošure o «samopomoći»? Veza između psihičkog statusa stanovnika i stanja u domicilnoj ekonomiji već dugo je znanstveno utvrđena činjenica. Veza je povratna. Ukoliko su prilike u domaćemu gospodarstvu zadovoljavajuće, ima dovoljno posla i očekuje se prosperitet, građani su zadovoljniji i optimizam raste. Istodobno je taj osjećaj zadovoljstva i optimizma snažan ekonomski pokretač, jer su ljudi spremniji za potrošnju, za nove projekte i za preuzimanje poslovnog rizika. Nije stoga čudo da je barometar na kojemu se očitava raspoloženje stanovništva u suvremenoj ekonomiji važan signal koji pomno prate i radnici i poslodavci.

RAČUNOVODSTVO - REVIZIJA

POSTUPAK KONSOLIDIRANJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA Dr. sc. Jozo Piljić

Konsolidirani financijski izvještaji pokazuju financijsku poziciju, uspješnost poslovanja i novčane tokove grupe kao cjeline pa se smatraju korisnijim od pojedinačnih izvještaja društva iz grupe jer se iz njih vidi cjelokupna imovina i obveze pod kontrolom matice. Međunarodni standard financijskog izvještavanja (MSFI) 10 - Konsolidirani financijski izvještaji utvrđuje načela za prezentiranje i pripremu konsolidiranih financijskih izvještaja kada subjekt kontrolira jedan ili više drugih subjekata. MSFI 10 redefinira kontrolu kao pravo investitora na primanje promjenjivog povrata i mogućnost utjecaja na te povrate snagom nad subjektom u koji se investira. U MSFI-ju 10 pojam matično društvo promijenjen je u „investitor“, a holding društvo u „subjekt u koji se investira“.

RAČUNOVODSTVENI ASPEKT MIKROKREDITNIH FONDOVA (ORGANIZACIJA)- I dio Doc. dr. sc. Samir Sunulahpašić

Mikrokreditne organizacije kao dio financijskog sektora BiH počele su se razvijati od 1996. godine s ciljem pomoći siromašnom stanovništvu a sve u svrhu samozapošljavanja i povećanja broja zaposlenih u BiH. Za poslovanje mikrokreditnih fondova veoma bitan je i aspekt računovodstvenog evidentiranja poslovnih promjena koje se događaju tijekom jedne poslovne godine. Cilj ovog rada je prikazati računovodstveni aspekt mikrokreditnog poslovanja, gdje ćemo objasniti knjiženje poslovnih promjena koje se najčešće događaju u mikrokreditnim fondovima (organizacijama).

JAVNE FINANCIJE

PODNOŠENJE I OBRADA POREZNIH PRIJAVA ZA PDV I DOMAĆU TROŠARINU Mr. Milica Vidović

Svaka osoba koja je upisana u Jedinstveni registar obveznika neizravnih poreza po osnovi obveze za PDV i domaće trošarine odnosno porezni obveznik u smislu odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Zakona o trošarinama u BiH, dužno je UNO podnositi prijavu za PDV odnosno PDA prijavu, sve do trenutka donošenja rješenja UNO po službenoj dužnosti ili po zahtjevu poreznog obveznika, a kojim se obveznik briše iz Jedinstvenog registra obveznika neizravnih poreza ili mu se oduzima ID broj. U nastavku su navedene najznačajnije zakonske odredbe koje reguliraju obvezu podnošenja PDV i PDA prijave i rokove za podnošenje istih kao i obvezu ispravnog popunjavanja podataka u PDV prijavi te prekršajne odredbe odnosno sankcije zbog postupanja koje je suprotno važećim zakonskim aktima iz oblasti popunjavanja i podnošenja PDV i PDA prijava.

SUSTAV OPOREZIVANJA ALKOHOLA I ALKOHOLNIH PIĆA U EUROPSKOJ UNIJI Doc. dr. sc Mirza Čaušević

Oporezivanje alkohola generira socijalne, zdravstvene i ekonomske učinke. No, glavni razlog uvođenja poreza gotovo uvijek su fiskalni učinci, odnosno povećanje javnih prihoda. Budući da za zemlje članice EU-a postoji Direktiva kojom se uređuju samo minimalne stope oporezivanja alkohola i alkoholnih pića, evidentne su brojne razlike u primjeni stopa trošarina i prihodima proračuna država članica od trošarina na alkohol. U sustavu trošarina na alkohol i alkoholna pića stoga ima prostora za daljnje usklađivanje stopa na razini EU-a, ali i izuzeća i kategorizacije pojedinih proizvoda. Nadalje, potrebno je uspostaviti kvalitetne mehanizme za borbu protiv krijumčarenja te uskladiti ciljeve zdravstvene i socijalne politike s ciljevima poljoprivredne politike, posebice u poticanju proizvodnje vina.

POSTUPAK OBRADE POD CARINSKOM KONTROLOM Frano Dogan, dipl. iur.

Prema članku 348. stavak 1. Odluke, postupak obrade pod carinskom kontrolom primjenjuje se za robu čijom obradom se dobivaju proizvodi koji podliježu naplati niže svote uvoznih pristojbi od onog koji se primjenjuje na uvoznu robu. Sukladno članku 348. stavak 2. Odluke, postupak obrade pod carinskom kontrolom primjenjuje se i za robu koja mora proći radnje kojima se osigurava ispunjenje tehničkih uvjeta za njeno stavljanje u slobodan promet

GOSPODARSTVO

OSNOVNA RADNIČKA PRAVA U DOBA KORONA KRIZE U EUROPSKOJ UNIJI U ODNOSU NA BIH mr. sc. Adnan Salkić.

Zakon o radu još uvijek je na snazi i potrebno je primjenjivati njegove odredbe. U ovo doba opće nesigurnosti, svjesni smo da mnoge radnice i radnici nisu sindikalno organizirani, stoga je ovaj pregled namijenjen upravo njima. Jasno je da su suradnja i dobra komunikacija između poslodavca i radnika jedini način da se nedoumice i problemi riješe u obostranom interesu. No, u slučaju da komunikacija i suradnja izostanu, radnici nisu dužni pristati na sve aranžmane koje od njih poslodavac zatraži samo zato što su za njega povoljniji. Naime, prilikom „ponude” poslodavca ne morate pristati ako vam poslodavac otkaže ugovor o radu, i to na sljedeće: Poslodavci u ovoj situaciji imaju mogućnost poslati radnike na godišnji odmor, plaćeni dopust ili prekid rada zbog okolnosti za koje radnik nije odgovoran. U svim ovim slučajevima radnik ima pravo na naknadu plaće.

KRIMINAL U FINANCIJSKOM SEKTORU S POSEBNIM OSVRTOM NA PRANJE NOVCA Doc. dr. sci. Erdin Hasanbegović

U svojoj biti pranje novca predstavlja samo još jednu nadogradnju inicijalnog zločina, kariku koja nedostaje do konačnog uspjeha. Zločin može biti uspješan samo ako će se proizišla sredstva iskoristiti na način da se prikrije njihov pravi izvor. Završenim ciklusom pranja novca kriminalna aktivnost dobiva potvrdu isplativosti i može ponovo započeti ili nastaviti djelovanje reinvestiranjem opranih sredstava u novi, zakoniti posao. Pranje novca je proces prikupljanja novčanih sredstava na nezakonit, ilegalan način putem određenih kaznenih radnji. Osnovni cilj pranja novca je da se „prljavi novac“ uključi u legalne tokove poslovanja. „Prljavi novac“ se stječe uglavnom putem šverca, prodajom droge, oružja i drugim nezakonitim radnjama. Problemi pranja novca su globalni, tj. pogađaju cijeli svijet, te se sve zemlje bore da iskorijene ovaj opasni tip kriminala. Kriminal je svojim obuhvatom sve više međunarodni, a financijski aspekti zločina postaju sve složeniji zbog brzog napretka tehnologije i globalizacije industrije financijskih usluga. Svrha rada je da se pranje novca objasni s teorijskog aspekta te da se ukaže na utjecaj pranja novca na državu i posljedice koje pranje novca ostavlja na državu i društvo u cjelini

TESTIRANJE ZADOVOLJSTVA FARMACEUTSKIH KOMPANIJA U BOSNI I HERCEGOVINI KAO KORISNIKA USLUGA MINISTARSTVA VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA Mr. Samir Sabljica

U ovom radu se razmatra primjer testiranja zadovoljstva korisnika usluga Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa. Ministarstvo nema implementiran sustav upravljanja kvalitetom niti su do sada vršena konkretna istraživanja o tome koji je stupanj zadovoljstva korisnika usluga Ministarstva. Ovo Ministarstvo ima mnogobrojne nadležnosti koje su utvrđene zakonom. Jedna od tih nadležnosti je vođenje upravnog postupka u oblasti registracije ugovora o zastupanju stranih kompanija. U tom postupku se kao korisnici usluge ili klijenti pojavljuju domaće farmaceutske kompanije. U teorijskom dijelu je opisan osnovni pojmovno-kategorijalni aparat kao što su javna uprava i usluga, upravni postupak i Registar administrativnih postupaka koji je Ministarstvo kreiralo u okviru projekta olakšavanja poslovanja gospodarskim subjektima. U empirijskom dijelu istraživanja predstavljeno je provedeno istraživanje zadovoljstva usluga na uzorku od 24 farmaceutske kompanije u BiH, primjenom prilagođenog SERVQUAL anketnog upitnika. Uz anketu je urađeno intervjuiranje rukovodećih državnih službenika Ministarstva u vezi s potrebom uvođenja sustava upravljanja kvalitetom. Provedenom analizom anketnih odgovora farmaceutskih kompanija i analizom odgovora intervjuiranih osoba potvrđene su postavljene hipoteze. Konačno se zaključuje da je jedan od brojnih uvjeta za europsko integriranje i uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u javnoj upravi kao već ustaljena praksa država članica EU. Mjerenje razine zadovoljstva korisnika usluga bi trebalo postati permanentno kako bi se na vrijeme izvršile korekcije u poslovnim procesima koji se odvijaju u Ministarstvu.

ODGOVORI NA PITANJA PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI CARINE Tihana Bevanda, dipl.iur.

PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA Ernevaza Hrustanović, dipl. iur.

VI STE PITALI – FIRCON ODGOVARA

NOVI PROPISI Službene novine FBiH
Službeni glasnik BiH

GOSPODARSKA STATISTIKA

Robna razmjena s inozemstvom BiH
Vanjska trgovina
Turizam
Industrijska proizvodnja
Cijene
Zaposlenost i nezaposlenost
Plaće
Mirovine

POSLOVNE OBAVIJESTI

Svote naknada, potpora i nagrada koje se mogu isplatiti bez poreza
Osobni odbici prema članku 24. Zakona o porezu na dohodak
Odluka o visini dnevnice za službena putovanja za proračunske korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine
Stope i osnovice poreza na dohodak i doprinosa
Depozitni računi za prikupljanje javnih prihoda
Šifre općina
Prosječne plaće uposlenih
Indeks rasta cijena u 2021. god
Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda
Zatezne kamate na novčana potraživanja i javne prihode u BiH
Pregled konformnih kamatnih stopa 12%
Nazivi i vrste javnih prihoda u BiH