Časopisa „Financijski propisi i praksa“ broj: 04/20

Neograničen broj pregledaNeograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godineDostupna izdanja od 2012 god.
Mogućnost preuzimanja seminaraMogućnost preuzimanja časopisa

TRENDOVI I OSCILACIJE NIŠTA VIŠE NEĆE BITI ISTO - mr. sc. Mirjana Popović  
Jedna, prostomu oku nedohvatljiva, i praktički nemjerljiva, mikroskopska realnost, stručno nazvana COVID-19, promijenila je (i još mijenja) svijet. Jednakom je dozom straha zapljusnula bogate i siromašne, natjerala ih na promišljanja o kojima su se do jučer, u najboljem slučaju, samo vodile visokoparne akademske rasprave. I učinila je da mnogo toga, dobroga i lošega, postane taman u tolikoj mjeri vidljivije koliko je virus ljudskom oku nevidljiviji. Gotovo 800 tisuća ljudi, za koje se potkraj ožujka pouzdano znalo, bilo je zaraženo, sada već zloglasnim, korona virusom. Isto se tako znalo da u svim zemljama, ne samo u mnogoljudnoj Indiji, testiranja nisu sustavno provođena, pa se broj bolesnih niti približno ne zna. I nikad neće ni saznati. Ali ni broj žrtava opakog virusa se ne zna. U statistiku umrlih zbog ove pandemije ulaze samo oni za koje se pouzdano zna da su bili zaraženi korona virusom. Službeno je u svijetu do kraja ožujka takvih evidentirano oko 32 tisuće, od toga više od 20 tisuća u Europi, a polovica te zastrašujuće brojke vezana je uz Italiju. I jedva da je ikome za utjehu što su zdravstveni analitičari objavili da je u svijetu oko 150 tisuća onih sretnika, koji su virus pobijedili. I njegov napad preživjeli.

RAČUNOVODSTVO - REVIZIJA PRIMJENA MSFI/MRS U FEDERACIJI BIH – STANJE I PERSPEKTIVE Dr. sc. Dragan Gabrić.
Institucionalni okvir financijskog izvještavanja predstavljaju računovodstvena pravila i propisi koji definiraju postupanja i standarde kojih se treba pridržavati u pripremi financijskih izvještaja. U narednom tekstu autor pravi osvrt na stanje i perspektive primjene MSFI/MRS-ova u Federaciji BiH.

DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI I PREKINUTO POSLOVANJE Mirza Ramić, mr. oec.
U radu ćemo obraditi dugotrajnu imovinu namijenjenu prodaji, koja je definirana Međunarodnim standardom financijskog izvještavanja 5 (MSFI 5). Dakle, kroz rad će biti obrađena financijska imovina namijenjena prodaji. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji se definira kao imovina čija će se knjigovodstvena vrijednost nadoknaditi prije putem prodaje, a ne putem daljeg korištenja.  

JAVNE FINANCIJE COVID-19: UPUTE EUROPSKE KOMISIJE ZA CARINSKO POSTUPANJE - Prof. dr. sc. Nikola Mijatović.
Kriza izazvana pandemijom COVID(a) -19 potaknula je niz pitanja na području carinskih propisa i njihove primjene tijekom postupka odmjeravanja carina, carinske procedure i carinskih formalnosti. Tim je povodom Europska komisija objavila konkretne upute kako praktično postupati u postojećim pravnim okvirima s ciljem osiguranja jedinstvene primjene Carinskog zakonika Unije (Union Customs Code, UCC) u vrijeme krize, uz istovremeno pojednostavljenje carinske procedure. Budući da je teško prognozirati razvoj situacije, što može iziskivati i dalje upute tijekom vremena, upute koje je Europska komisija znatnim dijelom aktualizirala 8. travnja 2020. i potom objavila treba promatrati kao razvojni dokument koji će se s vremenom nadopunjavati i aktualizirati. Postojeće zakonodavstvo Europske unije po pitanju carina, koje kao takvo moraju implementirati države članice, uređeno je Carinskim zakonikom Unije (u nastavku: CZU), točnije  Uredbom (EU) br. 952/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije, primjena koje je započela 1. svibnja 2016. i nizom drugih uredbi koje se spominju u nastavku

POREZNE OBVEZE U UVJETIMA IZVANREDNOG STANJA U PRIVREDI  REPUBLIKE SRPSKE IZAZVANE VIRUSOM KORONA (COVID – 19) - Mionić Žarko,dipl.oec.
Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je 11. ožujka 2020. godine pandemiju virusa SARSCoV-2 i oboljenja uzrokovanog ovim virusom – COVID-19. Naravno, ni Republika Srpska nije mogla izbjeći negativne posljedice po obe osnove. Čini se da su vlasti kako na republičkoj, tako i na lokalnoj razini uspjele svojim aktivnostima prilično ublažiti utjecaj negativnih učinaka ove pandemije na zdravlje stanovništva, a i na koliko-toliko očuvanje gospodarskih aktivnosti. Narodna skupština Republike Srpske donijela je Odluku o proglašenju izvanrednog stanja za teritorij Republike Srpske broj: 02/1-021-299/20 od 28. ožujka 2020. godine1, zbog epidemiološke situacije u Republici Srpskoj uslijed širenja virusa SARS-CoV-2 i oboljenja uzrokovanog ovim virusom – COVID-19.

POREZNI UČINCI TRANSFERNIH CIJENA - Augustin Mišić, dipl.oec.
Jedno od vrlo aktualnih pitanja u miljeu računovodstvene profesije u Federaciji BiH jeste pitanje transfernih cijena. Važnost ovom pitanju daje činjenica da pogreške kod primjene transfernih cijena imaju za posljedicu porezni učinak, a kad je u pitanju porezni učinak onda raste i interes porezne vlasti za to pitanje, što svakako nije u interesu poreznih obveznika. Izvorište pitanja je Zakon o porezu na dobit koji koristi pojam «transfernih cijena», koji se treba primijeniti u slučaju kada se transakcije obavljaju između povezanih osoba.

PRIVREMENI UVOZ KONTEJNERA - Frano Dogan, dipl. oec.
Privremeni uvoz je carinski postupak s ekonomskim učinkom, a ujedno je i postupak s odgođenim plaćanjem uvoznih pristojbi. Postupak privremenog uvoza robe predstavlja uvoz robe koja nije bh. roba uz potpuno ili djelomično oslobođenje od plaćanja uvoznih pristojbi  i bez njenog podlijeganja mjerama trgovinske politike, a koja je namijenjena za ponovni izvoz i nije pretrpjela bilo kakvu promjenu izuzev uobičajenog smanjenja vrijednosti radi njezinog korištenja za vrijeme trajanja  privremenog uvoza. Dok se nalazi u privremenom uvozu, roba ne podliježe trgovinskim mjerama predviđenim propisima Bosne i Hercegovine, izuzev ako se takve mjere odnose na ulazak robe u carinsko područje Bosne i Hercegovine, primjerice predočenje propisane uvozne dozvole pri ulasku robe  u carinsko područje Bosne i Hercegovine.

OSTALO SLOBODA  PRISTUPA INFORMACIJAMA U F BIH OD JAVNOG ZNAČAJA ZA INSTITUCIJE - mr. sc. Adnan Salkić.
Zakon o slobodi pristupa informacijama u F BiH jamči svakoj fizičkoj i pravnoj osobi pristup informacijama, Prvi korak s kojim se službenik za informiranje susreće prilikom rješavanja zahtjeva za pristup informacijama je zaprimljeni zahtjev. Zakonom o pravu na pristup informacijama su određeni kratki rokovi za rješavanje zahtjeva stoga je neophodno osigurati da zahtjev za pristup informacijama koje je tijelo javne vlasti zaprimilo i upisalo u određeni upisnik prema pravilu uredskog poslovanja, bude dostavljen u rad službeniku za informiranje u što kraćem roku. Svaki zahtjev, bez obzira je li podnesen usmenim ili pisanim putem, službenik za informiranje je obvezan upisati u Službeni upisnik koji tijela javne vlasti trebaju voditi u skladu s odredbama Pravilnika o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija. U Službeni upisnik se upisuju po redoslijedu primitka, osim zahtjeva za pristup informacijama i zahtjevi za dopunu ili ispravak informacije te zahtjevi za ponovnu uporabu informacija. Po svim zahtjevima za pristup informacijama, bez obzira na koje su načine podneseni, službenik za informiranje treba postupati, pri čemu je bitno da zahtjev za pristup informacijama ima osnovne dijelove koje Zakon o pravu na pristup informacijama propisuje. Zbog toga službenik za informiranje treba provjeriti je li zahtjev potpun i razumljiv odnosno sadrži li zahtjev osnovne podatke o korisniku i sadrži li podatke na temelju kojih može jasno utvrditi koju informaciju korisnik traži.

POSLOVANJE U UVJETIMA UZROKOVANIM KORONA VIRUSOM - akti mjerodavnih ZAKON O  UBLAŽAVANJU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA (PRIJEDLOG)

ODLUKAO PROGLAŠENjU STANjA NESREĆE UZROKOVANO POJAVOM KORONAVIRUSA (COVID 19) NA PODRUČJU  FEDERACIJE BIH

ODLUKA O PROPISIVANJU MJERA NEPOSREDNE KONTROLE CIJENA

STANJE BROJA ZAPOSLENIH RADNIKA U FEDERACIJI BIH

NOVI ROKOVI ZA PODNOŠENJE POREZNIH PRIJAVA

OBAVIJEST ZA POREZNE OBVEZNIKE EKSTERNE KORISNIKE KOJI POREZNE PRIJAVE PODNOSE ELEKTRONSKI

ODLUKA O PRIVREMENIM MJERAMA KOJE LIZING DRUŠTVA I MIKROKREDITNE ORGANIZACIJE PRIMJENJUJU ZA UBLAŽAVANJE NEPOVOLJNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA UZROKOVANIH POJAVOM VIRUSNOG OBOLJENJA „COVID-19“

MORATORIJ ZA SVE GRAĐANE KOJIMA SU UMANJENA PRIMANJA  ILI SE UOPĆE NE ISPLAĆUJU
Radi potpunijeg informiranja javnosti kao i dodatnog pojašnjenja donesenih mjera, Agencija za bankarstvo FBiH izdaje saopćenje za javnost u vezi s primjenom moratorija na kredite fizičkih i pravnih osoba. Agencija za bankarstvo FBiH obavještava javnost i građane da će biti uveden moratorij ili neka druga olakšica na otplatu kredita svim građanima kojima je smanjena kreditna sposobnost kao posljedica negativnih učinaka proglašenog stanja nesreće u Federaciji BiH.

ODGOVORI NA PITANJA PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI CARINE - Tihana Bevanda, dipl.iur.

PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA - Ernevaza Hrustanović, dipl. iur.

VI STE PITALI – FIRCON ODGOVARA
NOVI PROPISI Službene novine FBiH
Službeni glasnik BiH

GOSPODARSKA STATISTIKA
Robna razmjena s inozemstvom BiH
Vanjska trgovina
Turizam
Industrijska proizvodnja
Cijene
Zaposlenost i nezaposlenost
Plaće
Mirovine

POSLOVNE OBAVIJESTI
Svote naknada, potpora i nagrada koje se mogu isplatiti bez poreza
Osobni odbici prema članku 24. Zakona o porezu na dohodak
Odluka o visini dnevnice za službena putovanja za proračunske korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine
Stope i osnovice  poreza  na dohodak i doprinosa
Depozitni računi za  prikupljanje javnih prihoda
Šifre općina
Prosječne plaće uposlenih
Indeks rasta cijena  u 2020. god
Posebna naknada za  zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda
Zatezne kamate na novčana  potraživanja  i javne prihode u BiH
Pregled konformnih kamatnih stopa 12%
Nazivi i vrste javnih prihoda u BiH