Časopisa „Financijski propisi i praksa“ broj: 03/21

Neograničen broj pregledaNeograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godineDostupna izdanja od 2012 god.
Mogućnost preuzimanja seminaraMogućnost preuzimanja časopisa

TRENDOVI I OSCILACIJE

EKONOMIJA I ZAMKE OKO NJE - mr. sc. Mirjana Popović

I druga godina teče otkako je COVID-19 krenuo na svoj pohod svijetom. Sve dotadašnje procjene o tome da će se «ispuhati» za nekoliko mjese-ci, a potom najviše za godinu dana, pokazale su se pogrešnima. Ne samo da je natjerao ljude da prekinu sa dotadašnjim aktivnostima i da se odre-knu druženja, već je pokazao i da je žilav pro-tivnik. Sposoban da se transformira u još zaraz-no efikasniji, mutirani soj. I to ne jedan. Do kraja prošle godine utvrđeno ih je čak sedam. Štete koje je, taj običnom oku nevidljivi, virus-ni nametnik nanio čovječanstvu, niti najbolji sv-jetski računari nisu u stanju ni približno iskazati. Unatoč tome već su do sada vidljive na svim sek-torima ljudskoga života: u ekonomiji, kulturi, soci-jalnim kontaktima i psihologiji, smanjen je životni vijek, te promijenjeni prioriteti u djelovanju ljudi i osmišljavanju njihovih budućih aktivnosti.

RAČUNOVODSTVO - REVIZIJA

POVRATI NEPRODANE ROBE OD KUPACA, JAMSTVA I ZAMJENA ROBE U JAMSTVENOM ROKU PREMA MSFI-JU 15 – PRIHODI OD UGOVORA S KUPCIMA - Prof. dr. sc. Vinko Belak

U ovom članku se obrađuju dvije zanimljive teme koje su regulirane odredbama MSFI-ja 15 – Priho-di od ugovora s kupcima, drugačije nego je to bilo ranije u MRS-u 18 i drugačije nego što je to prema Odjeljku 23 u MSFI za MSS. U okviru prve teme se obrađuju računovodstveni postupci kad ugovori s kupcima uključuju pravo po-vrata neprodane (ali ispravne) robe od kupaca. U tom slučaju obveza povrata inicira uključivanje sma-njenja prihoda unaprijed na početku ugovora kao i priznavanje „ugovorne obveze“. U okviru druge teme se obrađuju računovodstveni postupci kad ugovori s kupcima uključuju jamstva ili produžena jamstva na prodanu robu i zamjenu robe u jamstvenom (garantnom) roku. Pri tome je ključno odrediti kada je jamstvo zasebna obveza izvršenja a kada nije. To je bitno zbog toga što se na obračun jamstva u slučaju zasebne obveze izvršenja primjenjuju postupci propisani u MSFI-ju 15, a u slučaju kad se ne radi o zasebnoj obvezi izvršenja na obračun jamstva se primjenjuju odredbe MRS-a 37 - Rezervi-ranja, potencijalne obveze i potencijalna imovina (osim kad se kupcu pruža dodatna usluga).

RAČUNOVODSTVO OBRAČUNSKIH PLAĆANJA – ASIGNACIJA (UPUĆIVANJE)

Dr. sc. Dragan Gabrić

Jedan od zakonom predviđenih i dopuštenih načina plaćanja su i obračun-ska plaćanja asignacijom (upućivanjem). U biti se radi o pravnim poslovima, za čiju je realizaciju potrebno ispuniti određene preduvjete propisane pozitivnim zakonodavstvom. Cilj ovog rada je istražiti i utvrditi zakonske pretpostavke i ograničenja u provođenju obračunskog plaćanja asignacijom (upućivanjem) u uvjetima BiH/FBiH, te dati osvrt na financijski, računovodstveni i porezni tre-tman u poslovnim knjigama sudionika u obračunskom plaćanju asignacijom (upućivanjem).

KLASIFIKACIJA I MJERENJE FINANCIJSKE IMOVINE PREMA MSFI-u 9 S POSEBNIM OSVRTOM NA FINANCIJSKU IMOVINU PO AMORTIZIRANOM TROŠKU - Mr. sc. Stjepan Kolačević, dipl. oec. , Mr.sc. Baldo Hreljac, dipl. oec.

Financijsku imovinu ili financijsku obvezu treba priznati u bilanci kada izvještajni subjekt postane stranka ugovornih odredbi instrumenta. To se ra-zlikuje od uobičajenih kriterija priznavanja imovi-ne ili obveze. IASB-ov okvir navodi da bi stavku trebalo priznati kada postoji vjerojatni priljev ili od-ljev ekonomskih koristi. MSFI 9 Financijski instrumenti pojednostavnio je način knjiženja financijske imovine. Kao i kod financijskih obveza, standard zadržava mješoviti sustav mjerenja financijske imovine, omogućujući da se neke stavke iskazuju po fer vrijednosti, a druge po amortiziranom trošku. Financijska imo-vina mora se klasificirati i knjižiti u jednu od tri ka-tegorije: po amortiziranom trošku, po fer vrijedno-sti kroz račun dobiti i gubitka ili po fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit.

JAVNE FINANCIJE

RASPORED DOBITI NA TEMELJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2020. GODINU

Dr. sc. Željko Bošnjak

Nakon usvajanja financijskih izvještaja za 2020. godinu, skupština svakog gospodarskog društva treba donijeti odluku o rasporedu ostvarene dobiti (ili pokriću gubitka). Pritom, Informacijsku osnovu za odlučivanje o rasporedu dobiti čine financijski izvještaji za poslovnu godinu. Premda su nositelji pra-va na odlučivanje o rasporedu dobiti i prava na udjel u dobiti članovi društva, odluka o rasporedu dobiti poslovne godine treba biti donesena uz uvažavanje relevantnih odredaba Zakona o gospodarskim društvima (ZGD), kao i odreda-ba više drugih propisa. U ovom članku raspravljena je institucionalna osnova i računovodstveni tretman rasporeda dobiti kod društava kapitala (d.d. i d.o.o.) s posebnim osvrtom na ograničenja glede isplate dijela dobiti koji je raspoređen vlasnicima društva.

UVJETI I NAČIN KORIŠTENJA POREZNOG KREDITA U FBIH - Augustin Mišić, dipl. oec

Korištenje instituta poreznog kredita vezano je za neograničenog poreznog obveznika, odnosno neograničenu poreznu obvezu koja se utvrđuje za ukupno poslovanje društva bez obzira je li ono ostvareno na teritoriju FBiH ili izvan teritorija FBiH. Polazna pretpostavka za korištenje poreznog kre-dita jeste da je obveznik kod obračuna dobiti u iznos dobiti uključio i dobit koju je ostvario izvan FBiH, a na dio tako ostvarene dobit platio porez. Porezni kredit predstavlja iznos poreza koji je gospodarsko društvo – rezident Federacije platilo za dobit koju je ostvarilo od obavljanja djelatnosti izvan FBiH. Znači, pojam poreznog kredita je ak-tualan samo u slučaju ako gospodarsko društvo, koje ima registrirano sjedište u FBiH i koje obavlja djelatnost u FBiH, ostvaruje dobit i od djelatnosti koju obavlja izvan teritorija FBiH.

UPUĆIVANJE RADNIKA NA RAD U ZEMLJE EUROPSKE UNIJE OD STRANE POSLODAVCA – PRAVA I OBVEZE mr. sc. Adnan Salkić

Vaš vas poslodavac može poslati na privre-meni rad u zemlju EU-a. U tom razdoblju imat ćete status upućenog radnika te iste osnovne radne uvjete i prava koja imaju i radnici u zemlji domaćinu. Upućivanje može trajati koliko god treba da se određeni posao obavi. Kad završi, trebate se vratiti na svoje radno mjesto u zemlju iz koje ste upućeni.Na vas će se primjenjivati uvjeti zapošljavanja zemlje domaćina ako su povoljniji od uvjeta u va-šoj zemlji. Ti uvjeti zapošljavanja odnose se na: sve osnovne elemente plaće kako su definirani u nacionalnom pravu ili univerzalno primjenjivim kolektivnim ugovorima, naknade ili povrat troško-va putovanja, smještaja i hrane u zemlji domaćinu za vrijeme upućenog rada (ako morate putovati u tom razdoblju), maksimalno radno vrijeme, mi-nimalno vrijeme odmora, zdravlje i sigurnost na radu, uvjete zapošljavanja radnika putem agen-cija za privremeno zapošljavanje, uvjete zapo-šljavanja trudnica, žena koje su nedavno rodile i mladih (mlađih od 18 godina), jednako postupa-nje prema muškarcima i ženama i ostala pravila za sprječavanje diskriminacije, smještaj ako ga osigurava poslodavac.

GOSPODARSTVO

UPRAVLJANJE OBRTNIM SREDSTVIMA KOMPANIJE - doc.dr.sc. Erdin Hasanbegović

Pod obrtnim sredstvima podrazumijevamo ona sredstva kompanije koja se jednokratno utroše u procesu proizvodnje pri čemu se njihova vrijednost naj-manje jednom obrne tijekom poslovne godine. Značaj obrtnih sredstava u po-slovanju kompanije je neupitan. Ovom prilikom prikazat će se ključne kategorije obrtnih sredstava i načini njihove analize i upravljanja. Poseban osvrt je dan na sustave upravljanja obrtnim sredstvima i to posebno u domeni analize koefici-jenata koji se odnose na analizu obrtnih sredstava kompanije. Svrha ovog rada jeste da se objasni globalna međuzavisnost obrtnih sred-stava i kratkoročnih obveza koja determinira razinu obrtnih sredstava s koji-ma kompanija treba raspolagati u svakom trenutku pa i na dugi rok. Cilj ovog rada je da se pokažu ključni koraci analize i upravljanja obrtnim sredstvima kompanije.

ODGOVORI NA PITANJA

PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI CARINE
Tihana Bevanda, dipl.iur.
PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA
Ernevaza Hrustanović, dipl. iur.
VI STE PITALI – FIRCON ODGOVARA
STAJALIŠTE FMF-a – porez na dobit i dohodak

NOVI PROPISI

Službene novine FbiH
Službeni glasnik BiH

GOSPODARSKA STATISTIKA

Robna razmjena s inozemstvom BiH
Vanjska trgovina
Turizam
Industrijska proizvodnja
Cijene
Zaposlenost i nezaposlenost
Plaće
Mirovine

POSLOVNE OBAVIJESTI

Svote naknada, potpora i nagrada koje se mogu isplatiti bez poreza
Osobni odbici prema članku 24. Zakona o porezu
na dohodak
Odluka o visini dnevnice za službena putovanja
za proračunske korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine
Stope i osnovice poreza na dohodak i doprinosa..117 Depozitni računi za prikupljanje javnih prihoda
Šifre općina
Prosječne plaće uposlenih
Indeks rasta cijena u 2021. God
Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda
Zatezne kamate na novčana potraživanja i javne prihode u BiH
Pregled konformnih kamatnih stopa 12%
Nazivi i vrste javnih prihoda u BiH