Časopisa „Financijski propisi i praksa“ broj: 03/20

Neograničen broj pregledaNeograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godineDostupna izdanja od 2012 god.
Mogućnost preuzimanja seminaraMogućnost preuzimanja časopisa

TRENDOVI I OSCILACIJE SVI STRAHUJU, BOGATI NAJVIŠE - mr. sc. Mirjana Popović
Kada je slavni Nobelovac Jose Saramago prije petnaestak godina odlučio napisati fantastičnu storiju «Kolebanje smrti» nije mu, vjerojatno, bilo ni na kraj pameti da će njegovi najzahvalniji čitatelji biti ekonomisti. Dakako, našlo bi se tu štošta i za one koji vole bajke, pa i za one koji vole ljubavne romane, ali na svoje su došli prije svega oni koji vole ekonomiju i njezine predvidljive i manje predvidljive zavrzlame. Portugalski je književnik, naime, pokušao i uspio odgovoriti na pitanje svih ljudskih pitanja: što bi se dogodilo da Smrt, ta crna dama s oštrom kosom, jednoga dana odluči ne raditi svoj strašni posao?! I to ne samo jedan ili dva dana, već punih sedam mjeseci, počevši od 31. prosinca neke godine u neimenovanoj zemlji kada ljudi jednostavno prestanu umirati. Rezultat?

RAČUNOVODSTVO - REVIZIJA KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI PREMA MSFI 10 - Dr. sc. Dragan Gabrić.
Cilj je konsolidiranih financijskih izvještaja osigurati informacije o financijskom položaju i financijskoj uspješnosti grupe povezanih pravnih osoba. Izbjegavanjem pravilnog provođenja konsolidacije može se značajno narušiti realnost i objektivnost financijskog rezultata i financijske uspješnosti pravne osobe. Novi standard za konsolidaciju je MSFI-ja 10 - Konsolidirani financijski izvještaji, koji je zamijenio „stari” MRS 27 Konsolidirani i odvojeni financijski izvještaji. U narednom tekstu će se posebna pozornost posvetiti računovodstvenom i zakonskom okviru konsolidacije financijskih izvještaja, s posebnim osvrtom na konsolidacijske postupke opisane u MSFI 10.

PROFESIONALNA ETIKA U FINANCIJSKOM IZVJEŠTAVANJU - Dr. sc. Jozo Piljić
U financijskom izvještavanju pojam transparentnosti se povezuje s blagovremenim i adekvatnim objavljivanjem informacija o poslovnom i financijskom učinku poduzeća, a u vezi s vlasništvom, upravom i poslovnim procesima. Pitanje transparentnosti financijskog izvještavanja odražava napore da se izgradi povjerenje korisnika u financijske izvještaje i neposredno se odražava na tržišnu vrijednost izvještajnog društva. S druge strane, transparentno tržišno okruženje, čini tržište kapitala efikasnim i pozitivno utječe na gospodarski prosperitet. U uvjetima globalizacije tržišta, internacionalizacije poslovanja i razvoja informacijske tehnologije, pitanje transparentnosti financijskih izvještaja postaje sve aktualnije, posebno nakon financijskih skandala s početka ovog stoljeća, koji su upravo prouzrokovani neistinitim i nepoštenim informiranjem.“ Inzistiranje na povjerenju javnosti u financijske izvještaje prouzrokovano je nepostojanjem izravne povezanosti između vlasništva i neposredne kontrole, što vodi k pojavi tzv. agencijskog problema

KLJUČNA REVIZIJSKA PITANJA U REVIZORSKIM IZVJEŠĆIMA - Mag. oec. Lucić Magdalena, Mag. oec. Špionjak Gabrijela
Radom se istražuje učinak izmjene Međunarodnog revizijskog standarda 701 – Priopćavanje ključnih revizijskih pitanja u izvješću neovisnog revizora na sadržaj i izgled financijskog izvještaja revizora. U svrhu razmatranja navedene tematike u prvome dijelu rada definira se pojam revizije i revizorovo izvješće, a na poseban način se pokušava objasniti novi model financijskog izvještavanja, koji je nastao kao posljedica uvođenja MRevS-a 701. Revizorov izvještaj je glavni output revizije, kojim se korisnicima priopćavaju revizijski nalazi provedenog ispitivanja. Revizorovo mišljenje ima velik utjecaj kako na pouzdanost financijskih izvještaja, a samim time i na proces donošenja odluka investitora i zainteresiranih korisnika. Novi prošireni model revizijskog izvještavanja, odnosno uvođenje MRevS-a 701, koji uvodi koncept „ključnih revizijskih pitanja“ u revizorovo izvješće ima za cilj povećati informativnost i transparentnost revizijskog izvješća što će doprinijeti vraćanju povjerenja korisnika financijskih izvještaja u financijsko izvještavanje i reviziju. Ovim radom je na poseban način prikazana važnost uvođenja ključnih revizijskih pitanja u revizorov izvještaj. Cilj novog modela revizijskog izvještavanja je poboljšati uvid u rad revizora i poboljšati čitljivost revizorovog izvješća, te osigurati veću transparentnost njegovog rada. Još jedan od ciljeva ovog rada je potaknuti korisnike revizijskih izvještaja da iskoriste sve nove performanse izvještaja neovisnog revizora kroz ključna revizijska pitanja. Predmet ovog rada je objasniti novi model revizijskog izvještaja, u čemu glavnu ulogu ima uvođenje Međunarodnog revizijskog standarda 701 - Priopćavanje ključnih revizijskih pitanja u izvješću neovisnog revizora. Nova forma izvještaja omogućuje detaljnije, relevantnije i transparentnije izvještavanje revizora. Dakle, radom će se objasniti i analizirati priroda ključnih revizijskih pitanja, te će se objasniti način odabira donošenja odluka o onim područjima, koja zahtijevaju veću pažnju revizora pri obavljanju postupka revizije. Ključna revizijska pitanja su ona pitanja koja po revizorovoj profesionalnoj prosudbi od najveće važnosti u reviziji financijskih izvještaja tekućeg razdoblja. Ona trebaju biti prilagođena okolnostima, činjenicama i mogućim pojavama, s ciljem da osiguraju relevantne, točne, detaljne i smislene informacije namijenjene korisnicima revizorskog izvještaja. Promjene su nastale uvođenjem MRevS-a 701, odnosno uvođenje ključnih revizijskih pitanja u revizorovo izvješće doprinijele su jačanju vjerodostojnosti revizijske struke. Zahvaljujući odjeljku u kojem se priopćavaju ključna revizijska pitanja korisnicima se skreće pozornost na bitne i značajne informacije i omogućuje im se da spoznaju vrijednost informacija specifičnih za obavljenu reviziju.

JAVNE FINANCIJE POREZ PO ODBITKU-OBRAČUN, PLAĆANJE I IZVJEŠTAVANJE - Augustin Mišić, dipl.oec.
Porez po odbitku obračunava se na prihod koji je ostvario nerezident obavljanjem povremene djelatnosti na teritoriju Federacije, osim prihoda koji se može pripisati poslovnoj jedinici nerezidenta u Federaciji*. Ravnajući se navedenom definicijom poreza po odbitku možemo zaključiti da se obveza obračuna poreza po odbitku vrši samo u slučaju kad strana društva, koja imaju sjedište izvan BiH, ostvaruju prihod od povremenog obavljanja djelatnosti na teritoriju FBiH, a nemaju registriranu poslovnu jedinicu u FBiH. Porez po odbitku se ne obračunava ako pravna osoba - nerezident ima registriranu poslovnu jedinicu. U tom slučaju obračun poreza na dobit ostvarenu u FBiH za tu pravnu osobu se obračunava na drugi način. Porez po odbitku se ne obračunava na svaki ostvareni prihod već je zakonom propisana djelatnost temeljem koje nerezident ostvaruje oporezivi prihod, što zahtjeva selektivan pristup ovom pitanju, a u takvom slučaju je mogućnost pogrešne procjene veća nego što bi bilo u slučaju da svaka isplata nerezidentu podliježe obvezi obračuna poreza po odbitku. Ako se ovome pridoda i potreba konsultiranja međunarodnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja onda ova priča ima još zanimljiviji scenarij – zaplet. Odgovornost za pogrešan porezni tretman isplata izvršenih nerezidentu snosi isplatitelj prihoda – rezident pa je zakonito postupanje u ovom slučaju od posebnog interesa za isplatitelja prihoda. Porez po odbitku se obračunava i plaća tijekom cijele godine pa je osvrt na ovu temu uvijek aktualan

RAČUNOVODSTVENI I POREZNI TRETMAN DONACIJE - Doc. dr. sc. Semina Škandro
Donacija je poklon koji se može dati u stvarima, uslugama i novcu, ne očekujući za to novčanu naknadu i protuuslugu. Kod evidentiranja donacija u poslovnim knjigama gospodarskog subjekta potrebno je osigurati vjerodostojnu dokumentaciju, poštujući računovodstvene i porezne propise. U ovom radu je obrađen računovodstveni i porezni tretman danih donacija u novcu, stvarima i uslugama.

CARINSKO SKLADIŠTE TIPA D - Frano Dogan, dipl. oec.
Postupak carinskog skladištenja omogućuje da se roba uvozi bez plaćanja carine, trošarine i drugih uvoznih pristojbi i bez primjene određenih posebnih mjera koje se primjenjuju kada se roba stavlja u slobodan promet. Carinska roba  koja je već uvezena i koja je već podvrgnuta nekom carinskom postupku, primjerice unutarnja obrada,  privremeni uvoz i slično može također, kada se taj postupak razdužuje, biti stavljena u postupak carinskog skladištenja kako bi se poslije ponovno izvezla. Kada posebni propisi u Bosni i Hercegovini nalažu da roba koja je smještena u carinsko skladište podliježe primjeni mjera koje se vezuju za izvoz robe, takva roba se također može smjestiti u carinsko skladište. Pored smještaja gore navedene  robe, skladište  se također može rabiti i za skladištenje robe iz BiH, uz poštivanje određenih uvjeta

GOSPODARSTVO NOVI ZAKON O TRGOVINI U REPUBLICI SRPSKOJ - Bernard Iljazović, dipl. oec.
U Republici Srpskoj djelatnost trgovine institucionalno je uređena Zakonom o trgovini kojim su uređeni oblici i uvjeti za obavljanjem te djelatnosti. Od donošenja prvotnog Zakona o trgovini 2007. g. isti je doživio nekoliko zakonskih izmjena, a kojim se nisu otklonili pravni nedostatci postojećih zakonskih normi u praksi. Uzimajući u obzir značaj trgovinske djelatnosti, a posebice maloprodajnog sektora na gospodarski rast i razvoj,  te neizravno i na ostale sektore djelatnosti, neophodno je bilo pristupiti izradi novih zakonskih pravila koja će uspješno odgovoriti na sve izazove modernog doba, te tako stvoriti pretpostavke za daljnji zamah razvoju i napretku djelatnosti trgovine na području Republike Srpske. Sukladno tome, u nastavku teksta se na sažeti način donose najznačajnije promjene koje su stupile na snagu u području trgovine u Republici Srpskoj*.

ODGOVORI NA PITANJA PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI CARINE - Tihana Bevanda, dipl.iur.

PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA - Ernevaza Hrustanović, dipl. iur.

VI STE PITALI – FIRCON ODGOVARA

STAJALIŠTA FMF I PU FBIH

NOVI PROPISI
Službene novine FBiH
Službeni glasnik BiH

GOSPODARSKA STATISTIKA
Robna razmjena s inozemstvom BiH
Vanjska trgovina
Turizam
Industrijska proizvodnja
Cijene
Zaposlenost i nezaposlenost
Plaće
Mirovine

POSLOVNE OBAVIJESTI
Svote naknada, potpora i nagrada koje se mogu isplatiti bez poreza
Osobni odbici prema članku 24. Zakona  o porezu na dohodak
Odluka o visini dnevnice za službena putovanja za proračunske korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine
Stope i osnovice  poreza na dohodak i doprinosa
Depozitni računi za prikupljanje javnih prihoda
Šifre općina
Prosječne plaće uposlenih
Indeks rasta cijena  u 2019. god
Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda
Zatezne kamate na novčana potraživanja   i javne prihode u BiH
Pregled konformnih kamatnih stopa 12%
Nazivi i vrste javnih prihoda u BiH