Časopisa „Financijski propisi i praksa“ broj: 02/21

Neograničen broj pregledaNeograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godineDostupna izdanja od 2012 god.
Mogućnost preuzimanja seminaraMogućnost preuzimanja časopisa

TRENDOVI I OSCILACIJE KAD GLOBALNO POSTANE LOKALNO mr. sc. Mirjana Popović

Razlog zbog kojega su hoteli u alpskom mondenom skijalištu ove zime ostali prikraćeni za basnoslovne zarade i bizarna izvješća o ružinim laticama u wc školjkama u apartmanima svjetskih uglednika, najavljivan je još prošle godine. Već se tada ozbiljno sumnjalo da će itko ozbiljan preuzeti rizik za zdravlje predsjednika država, ministara i drugih moćnika. Istina, postojale su nade da će koronavirus u međuvremenu biti obuzdan, ali su ih definitivno ugušile vijesti o kašnjenju vakcine i o još opasnijim mutantima zloglasnoga virusa. I tako je, umjesto velebnog skupa svjetske društvene kreme u švicarskim Alpama, Svjetski ekonomski forum održan potkraj siječnja internetski. U škrtom virtualnom izdanju. Istina, najavljen je i fizički skup sudionika, ne ispriječi li se ponovno Covid-19 ili njegov neki nasljednik, a namjerava se održati u svibnju i to u Singapuru. Mjesto je odabrano stoga što se procjenjuje da bi moglo biti i tada, kao što je i do sada bilo, uglavnom pošteđeno od korone i stoga se smatra «zdravstveno najsigurnijim».

RAČUNOVODSTVO - REVIZIJA
REZERVIRANJA ZA TROŠKOVE U BUDUĆIM RAZDOBLJIMA - II Prof. dr. sc. Vinko Belak

1. Procjena ispravka (umanjenja) vrijednosti potraživanja od kupaca pod utjecajem pandemije covid 19 kod korisnika punih msfi-ja
2. Procjena ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca pod utjecajem pandemije covid 19 kod korisnika msfi-ja za mss
3. Amandman na msfi 16 – najmovi: „koncesije za najmove povezane s covid-19“, i računovodstveni postupci na kraju godine.
4. Konačni obračun i porezni tretman viškova na kraju godine
5. Konačni obračun i porezni tretman manjkova na kraju godine

UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA U UVJETIMA GLOBALIZACIJE Dr.sc. Jozo Piljić

1. Uvod
2. Upravljanje troškovima u suvremenim tržišnim uvjetima
3. Troškovi okoliša i održivi razvoj
4. Troškovi kvalitete i konkurentnost
5. Računovodstvene pretpostavke upravljanja troškovima u uvjetima globalizacije
6. Zaključak

ORGANIZACIJA I NAČIN FUNKCIONIRANJA INTERNE REVIZIJE U JAVNOM SEKTORU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE - KONCEPT PIFC Amra Jašarević, magistar menadžmenta

Učinkovito i kvalitetno uspostavljena interna kontrola u institucijama javnog sektora u Federaciji BiH u značajnoj mjeri određuje i učinkovitost same interne revizije. Kvalitetno djelovanje internog financijskog nadzora u institucijama javnog sektora Federacije BiH, ogleda se u uspostavljenom i učinkovitom djelovanju sustava internih financijskih kontrola u javnom sektoru (PIFC - Public Internal Financial Control System). Koncept PIFC podrazumijeva sveobuhvatan sustav financijske kontrole koji ima za cilj osigurati da financijsko upravljanje i kontrola javnih rashoda bude usklađena s odgovarajućim zakonima i procedurama, proračunskim sustavom, načelima pouzdanog financijskog upravljanja, transparentnosti, učinkovitosti, djelotvornosti i svrsishodnim korištenjem javnih sredstava. Potpuni učinci djelovanja PIFC koncepta postoje samo kada su u cjelini uspostavljeni njegovi osnovni elementi. Ovako shvaćen sustav internih financijskih kontrola od strane rukovodstva i svih zaposlenih u institucijama treba dati pozitivne učinke, na opću korist svih sudionika u procesu.

JAVNE FINANCIJE
PRIMJENA NAČELA PAŽNJE DOBROG GOSPODARSTVENIKA I POREZNI UČINCI Augustin Mišić, dipl. oec

„Načelo ili princip (lat. principium ishodište, početak) je osnova iz koje potječe sve što jest. Također se tumači i kao temeljna istina. Načelo je pravilo ili zakon kojeg se slijedi ili kojeg je poželjno slijediti. Načela odnosno principi nekog sustava i kako ga poimaju njegovi korisnici, je bitna značajka tog sustava, te odražava svrhu osmišljanja dotičnog sustava. Načela su jako bitna za učinkovito upravljanje ili korištenje nekog sustava, jer zaobilaženje ili zanemarivanje samo jednog pravila može naštetiti njegovom djelovanju ili učinkovitosti “.


PROMJENE U OBRAČUNU I UPLATI NAKNADA I ČLANARINA ZA GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2020. GODINU Filip Lončar, MBA

Jedan od zadataka računovođa prilikom izrade godišnjeg obračuna svakako je obračun i uplata naknada i članarina. Obračun naknada i članarina u FBiH zbog „pravnog vakuuma“ većinom je propisan županijskim zakonima i uredbama, stoga posebnu pažnju potrebno je obratiti prilikom obračuna naknada i članarina za izdvojene poslovne jedinice koje pripadaju različitim županijama. Iako se obračun za većinu naknada obavlja po istom načelu kao i u prethodnom razdoblju (opća i posebna vodna naknada-OVN, članarine komorama, posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća-ZS, naknada za rehabilitaciju, osposobljavanje i zapošljavanje osoba s invaliditetom), ipak županijske vlasti su tijekom 2020. godine donijele određene olakšice u vidu ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom COVID-a 19 na način da su gospodarstvenici u pojedinim županijama oslobođeni akontacija i/ili naknada i članarina za 2020. godinu. Ovaj članak je stoga koncipiran prvenstveno kao pomoć računovođama u isticanju najvažnijih izmjena u obračunu i uplati naknada za godišnji obračun za 2020. godinu u odnosu na prethodno razdoblje.

NEGATIVNI ASPEKTI POREZNE KONKURENCIJE U EUROPSKOJ UNIJI doc.dr.sc Mirza Čaušević

Članak se isključivo bavi određenim negativnim aspektima porezne konkurencije u Europskoj uniji. Neusklađenost poreznih sustava predstavlja veliku prepreku ostvarenju ciljeva, a čije rješenje se može ostvariti jedino kontinuiranim usklađivanjem poreznih sustava. U praksi se pokazalo kako je takvu koordinaciju vrlo teško postići na području oporezivanja u cjelini. Neki rezultati su se, ipak, uspjeli ostvariti i to na području neizravnih poreza, dok su učinci unutar izravnih poreza znatno slabiji. Autor naglašava da će proširenje Unije i priključivanje novih članica produbiti problem s jedne, i povećati potrebu za usklađivanjem poreza s druge strane. Negativna porezna konkurencija nije problem samo u Uniji već i šire, a u procesu globalizacije može se promatrati kao međunarodno pitanje koje utječe na društveno-ekonomske tokove u cijelom svijetu. Uzroci njezinog nastanka postojali su i prije, samo što je njihov utjecaj posebno došao do izražaja krajem prošlog i početkom novog stoljeća.

GOSPODARSTVO ANALIZA IZVORA FINANCIRANJA PROJEKTA doc.dr.sc. Erdin Hasanbegović.

Projektni menadžment je područje unutar organizacijske teorije i prakse koje se konstantno razvija. Upravljanje projektima i prilagođavanje poslovnih procesa zahtjevima tržišta i kupaca izazov je za svaku kompaniju s obzirom da je nužno kontinuirano prilagođavanje s ciljem opstanka na tržištu. Uspješna kompanija treba uz financijska sredstva posjedovati i određen stupanj stabilnosti kao i sposobnosti za promjene. Upravljanje poslovnim procesima je važno pri stvaranju fleksibilne kompanije koja u realnom vremenu može odgovoriti na sve potrebe poslovanja. Izvori financiranja pokazuju odakle potiču sredstva kojima raspolaže kompanija. Struktura izvora financiranja predstavlja kvalitativan i kvantitativan izraz oblika vlasništva, financijske konstrukcije. Predmet rada jeste da se prikažu potencijalne mogućnosti financiranja projekata, počevši od vlastitog izvora financiranja, pozajmljenih, iz uloga trećih osoba itd. Cilj rada je pokazati da kompanija ima različite mogućnosti po pitanju prikupljanja kapitala, pri čemu menadžment kompanije treba iznaći najbolju kombinaciju istih, kada su u pitanju izvori financiranja projekta.

ODGOVORI NA PITANJA PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI CARINE - Tihana Bevanda, dipl.iur.


PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA - Ernevaza Hrustanović, dipl. iur.


VI STE PITALI – FIRCON ODGOVARA

NOVI PROPISI Službene novine FBiH
Službeni glasnik BiH

GOSPODARSKA STATISTIKA

Robna razmjena s inozemstvom BiH
Vanjska trgovina
Turizam
Industrijska proizvodnja
Cijene
Zaposlenost i nezaposlenost
Plaće
Mirovine

POSLOVNE OBAVIJESTI

Svote naknada, potpora i nagrada koje se mogu isplatiti bez poreza
Osobni odbici prema članku 24. Zakona o porezu na dohodak
Odluka o visini dnevnice za službena putovanja za proračunske korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine
Stope i osnovice poreza na dohodak i doprinosa
Depozitni računi za prikupljanje javnih prihoda
Šifre općina
Prosječne plaće uposlenih
Indeks rasta cijena u 2021. god
Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda
Zatezne kamate na novčana potraživanja i javne prihode u BiH
Pregled konformnih kamatnih stopa 12%
Nazivi i vrste javnih prihoda u BiH