Časopisa „Financijski propisi i praksa“ broj: 02/20

Neograničen broj pregledaNeograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godineDostupna izdanja od 2012 god.
Mogućnost preuzimanja seminaraMogućnost preuzimanja časopisa

TRENDOVI I OSCILACIJE
VIRUS, DAVOS I ZAGREB mr. sc. Mirjana Popović
Optimisti i ljudi skloni logičkom zaključivanju rekli bi da postoji barem jedna nulta točka, bar jedan zajednički interes koji bi mogao ujediniti sve stanovnike ove naše planete. Kao, na primjer, kako osigurati preživljavanje ljudi na Zemlji, koju sve brže i temeljitije svojim djelovanjem uništavaju. Logično bi bilo očekivati da sve ljude kao društvena bića zanima i pravednija raspodjela zemaljskih  dobara. Sada, naime, dvije tisuće Zemljana raspolaže s većim bogatstvom nego što ga ukupno ima pet milijardi njihovih siromašnih sunarodnjaka

RAČUNOVODSTVO - REVIZIJA
ANALIZA KVALITETE PRIMJENE MSFI/MRS U FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA PODUZEĆA U FEDERACIJI BIH Dr. sc. Dragan Gabrić, Danijela Kvesić, mag. Oec
Od iznimne je važnosti da financijski izvještaji imaju maksimalnu informacijsku vrijednost, a to je moguće ukoliko su isti realno i objektivno prezentirani u skladu s načelima i zahtjevima iz Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, odnosno Međunarodnih računovodstvenih standarda. Cilj ovog rada je utvrditi određene MSFI/MRS kod kojih se značajno odstupa od zahtjeva u primjeni, a što u konačnici rezultira značajnim pogreškama, odnosno neodgovarajućom kvalitetom financijskih izvještaja. Nadalje, jedan od ciljeva je analizirati obilježja u primjeni MSFI/MRS-ova koji rezultiraju značajnim pogreškama u financijskim izvještajima poduzeća u Federaciji BiH.

MRS 37 I RAČUNOVODSTVENI TRETMAN REZERVIRANJA Doc. dr. sc. Semina Škandro
Pod rezerviranjem se podrazumijevaju obveze koje imaju neizvjestan rok dospijeća i iznosa. Odnosno, to su obveze koje imaju sadašnju obvezu koja je proistekla iz prošlih događaja, a čije izmirenje zahtjeva odljev - smanjenje ekonomske koristi. Obveza po osnovi rezerviranja može biti temeljena na ugovoru, zakonu ili aktivnostima gospodarskog društva koje iziskuju opravdano očekivanje druge strane da će postupiti na određeni način, tj. da će prihvatiti određene obveze. Osnovni cilj ovog rada je da se ukaže na računovodstveni tretman rezerviranja, odredbi Međunarodnog računovodstvenog standarda – 37, s fokusom na rezerviranje za troškove po garantnom roku.

PROCJENA INTRINZIČNE VRIJEDNOSTI DIONICA Mr. Sc. Stjepan Kolačević, dipl. Oec. Mr.sc. Baldo Hreljac, dipl. Oec.
Dionice su kao vlasnički instrumenti financiranja karakteristični za dionička društva kojima se stvara dionički kapital ili dionička glavnica. Vlasnici dionica ili dioničari drže dionicu kao potvrdu o uloženim sredstvima u dioničkom društvu. Nominalna (nazivna) vrijednost dionica je vrijednost koja je označena na samoj dionici. Knjigovodstvena vrijednost dionica je, pak,  vrijednost po kojoj se dionice vode u poslovnim knjigama poduzeća. Ova vrijednost se izračunava tako da se cijeli iznos kapitala (nominalna vrijednost uvećana za premiju, rezerve i zadržanu dobit) podijeli s brojem običnih dionica. S druge strane je tržišna cijena običnih dionica koja se ostvaruje njihovom kupoprodajom na sekundarnim tržištima kapitala (burzama i over-the-counter-OTC tržištu). Naime, dok se na primarnom tržištu vrši   prodaja novih dionica ulagačima kako bi se prikupio dionički kapital, na sekundarnim tržištima se izdane  dionice kupuju i prodaju među ulagačima. Što je veća potražnja za nekom dionicom to će i njezina cijena biti veća i obrnuto, veća ponuda dionica smanjuje njenu tržišnu vrijednost

JAVNE FINANCIJE
GODIŠNJA PRIJAVA POREZA NA DOHODAK  FIZIČKIH OSOBA ZA 2019. GODINU Augustin Mišić, dipl.oec. i Sonja Dujmović mr.oec
Konačno utvrđivanje obveze poreza na dohodak vrši se po isteku godine – poreznog razdoblja, i to na temelju godišnje prijave koju je porezni obveznik dužan podnijeti do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu. Prijava se podnosi  za dohodak ostvaren u tom poreznom razdoblju i to samo za oporezivi dohodak za koji nije izvršen konačan obračun poreza prilikom isplate dohotka. Znači, ako je za neki dohodak izvršen konačan obračun poreza prilikom isplate onda se takav dohodak, unatoč činjenici da se radi o dohotku koji podliježe oporezivanju, neće uključivati u godišnju poreznu prijavu. Godišnja prijava je prigoda za obveznika da ostvari pravo na umanjenje porezne obveze, koje nije mogao ostvariti tijekom godine, tako da se ona može promatrati i u kontekstu ostvarenja prva obveznika na korištenje osobnih odbitaka propisanih zakonom, a to rezultira povratom poreza nakon podnošenja prijave. Godišnja prijava daje mogućnost obveznicima (obrtnicima), koji su u ranijem razdoblju ostvarili gubitak, da izvrše pokriće poslovnog  gubitka iz ranijih godina, tako da se interes za podnošenje godišnje prijave proširuje i za takve kategorije obveznika. Razgraničenje ostvarenog dohotka na dohodak za koji je utvrđena konačna porezna obveza prilikom isplate i dohodak za koji je izvršen privremeni obračun poreza sustavom akontacije, ostvarivanje prava na korištenje zakonom propisanog osobnog odbitka i pokriće gubitka iz ranijih godina su elementi koji godišnjoj prijavi daju težinu, a od poreznog obveznika zahtijevaju obvezu da osigura dokumentaciju koja će potkrijepiti podatke iz porezne prijave.   Navedeno upućuje na zaključak da podnošenje godišnje prijave i nije neki «rutinski» posao već ozbiljna i zahtjevna obveza za svakog obveznika koji ima obvezu podnijeti godišnju poreznu prijavu. U nastavku teksta dajemo kratak osvrt na sve relevantne kategorije koje se odnose na godišnju prijavu koristeći  praktične primjere.

POREZNA UTAJA U BOSNI I HERCEGOVINI SA POSEBNIM OSVRTOM NA EU doc. dr. sc. Mirza Čaušević
Porezna utaja je suvremeni globalni, odnosno svjetski fenomen. To je problem koji razara svjetsko gospodarstvo, ali u isto vrijeme svaku od zemalja pojedinačno. Globalna ekonomija izražena kroz korporatizam i globalni organizirani kriminal, nadilaze službene državne granice, nominalne iznose državnih proračuna pojedinačnih zemalja, a pogotovo zemalja u razvoju, tranziciji i nerazvijenih zemalja. Takvo nekontrolirano stanje neminovno stvara pogodno tlo za djelovanje sve izraženijeg kriminaliteta poreznih utaja, kako na svjetskom, tako i na regionalnoj i/ili nacionalnoj razini. Tradicionalni oblik poreznih utaja razvojem znanja sve češće ustupa mjesto suvremenijim i organiziranijim oblicima kriminaliteta poreznih utaja. Razvoj znanja i korištenje suvremenih znanja u kriminalne svrhe omogućuje izvršitelji poreznog kriminaliteta brze i enormne nezakonite evazije javnih prihoda.

HARMONIZACIJA DOHOTKA GRAĐANA U ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE Prof. dr. sc. Slavko Vukić
U prvom dijelu rada ukazuje se na pojmovno određenje harmonizacije poreza u Europskoj uniji. Posebno se naglašava njezina pravna regulativa, svrha i načela harmonizacije kod neposrednih poreza. U drugom dijelu rada se analizira harmonizacija neposrednih poreza i to s aspekta dohotka građana u Europskoj uniji na primjerima: oporezivanja kamata na štednju građana, oporezivanja dividendi i oporezivanja mirovina.

GOSPODARSTVO
ZAŠTITA POTROŠAČA U BOSNI I HERCEGOVINI mr. sc. Adnan Salkić..
Ukoliko govorimo o zaštiti potrošača, tada trebamo znati da govorimo o dva termina, i to o terminu potrošač i o terminu zaštita. Zaštita potrošača podrazumijeva sva prava koje ostvaruje potrošač, a koje mu jamči država kao nositelj prava. Dakle, država donosi zakone, podzakonske akte, pravilnike i upute koje ministarstva, sudovi, inspekcije i udruge za zaštitu potrošača provode u djelo. Svi građani su potrošači, ali u pravnom smislu te riječi „potrošač je fizička osoba koja kupuje proizvode ili pribavlja usluge za svoje osobne potrebe ili potrebe svog domaćinstva“ . Ovu definiciju, ili sličnu njoj, možemo susresti u gotovo svim pravnim propisima koje su države donijele, a odnose se na zaštitu potrošača. Ono što je bitno izvući iz ove definicije, jeste da potrošač ne kupuje proizvod zbog ostvarivanja osobne koristi, već zbog zadovoljstva, a to znači da ne kupuje proizvod ili uslugu u cilju dalje prodaje. Dakle, potrošač je fizička osoba koja kupuje robu ili uslugu i kao takva ostvaruje određena prava i postaje predmet zaštite potrošača

RADNO PRAVO PROMJENA RADNE SPOSOBNOSTI REGULIRANA PROPISIMA U FBIH Nerma Rajkić, dipl. iur.
Ocjena radne sposobnosti zaposlenog je institut koji regulira pravo zaposlenika koji zbog promjene zdravstvenog stanja ima potrebu svoje radne sposobnosti uskladiti s potrebama radnog mjesta. Cilj ovog instituta jeste da se zaposlenik zaštiti od toga da dođe u situaciju da zbog svog promijenjenog zdravstvenog stanja dođe u situaciju da obavlja poslove koje više nije u stanju obavljati i da slijedom toga pogorša i naruši svoje zdravstveno stanje. U ovom radu obrađena su prava zaposlenika-osiguranika kod kojih je ustanovljena promjena radne sposobnosti (II. kategorija invalidnosti) regulirana Zakonom o radu FBiH i Zakonom o mirovinskom i invalidskom osiguranju

ODGOVORI NA PITANJA
PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI CARINE - Tihana Bevanda, dipl.iur.
PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA Ernevaza Hrustanović, dipl. iur.

VI STE PITALI – FIRCON ODGOVARA
Obavijest Porezne uprave FBiH

NOVI PROPISI
Službene novine FBiH
Službeni glasnik BiH

GOSPODARSKA STATISTIKA
Robna razmjena s inozemstvom BiH
Vanjska trgovina
Turizam
Industrijska proizvodnja
Cijene
Zaposlenost i nezaposlenost
Plaće
Mirovine

POSLOVNE OBAVIJESTI
Svote naknada, potpora i nagrada koje se mogu isplatiti bez poreza
Osobni odbici prema članku 24. Zakona o porezu na dohodak
Odluka o visini dnevnice za službena putovanja za proračunske korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine
Stope i osnovice  poreza na dohodak i doprinosa
Depozitni računi za prikupljanje javnih prihoda
Šifre općina
Prosječne plaće uposlenih
Indeks rasta cijena  u 2019. god
Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda
Zatezne kamate na novčana potraživanja  i javne prihode u BiH
Pregled konformnih kamatnih stopa 12%
Nazivi i vrste javnih prihoda u BiH