Časopisa „Financijski propisi i praksa“ broj: 01/20

Neograničen broj pregledaNeograničen broj pregleda
Dostupnost 2 godineDostupna izdanja od 2012 god.
Mogućnost preuzimanja seminaraMogućnost preuzimanja časopisa

RENDOVI I OSCILACIJE
NOVA GODINA – NOVI IZAZOVI mr. sc. Mirjana Popović
Sve pravne osobe sa sjedištem u Federaciji BiH imaju obvezu sastaviti i mjerodavnoj agenciji, do 29. veljače 2020. godine, dostaviti godišnje financijske izvještaje, statističke i druge propisane obrasce godišnjeg obračuna za 2019. godinu. Osim podsjetnika na obveznike, obrasce i rokove njihovog dostavljanja u ovom se tekstu daju i temeljne napomene o sastavljanju financijskih izvještaja za pravne osobe koje knjigovodstvo vode po kontnom planu za poduzeća

RAČUNOVODSTVO - REVIZIJA GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2019. GODINU - Dr. sc. Dragan Gabrić i Zoran Ćorić, dipl.oec.
Sve pravne osobe sa sjedištem u Federaciji BiH imaju obvezu sastaviti i mjerodavnoj agenciji, do 29. veljače 2020. godine, dostaviti godišnje financijske izvještaje, statističke i druge propisane obrasce godišnjeg obračuna za 2019. godinu. Osim podsjetnika na obveznike, obrasce i rokove njihovog dostavljanja u ovom se tekstu daju i temeljne napomene o sastavljanju financijskih izvještaja za pravne osobe koje knjigovodstvo vode po kontnom planu za poduzeća.

ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA, DUGOROČNA I KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA - Prof.dr.sc. Vinko Belak
Stavke odgođenih poreznih sredstava (na kontu 090) i stavke dugoročnih vremenskih razgraničenja (na kontima 091 i 098) po svojoj prirodi pripadaju u dugoročna aktivna vremenska razgraničenja. Međutim, iako se evidentiraju na kontima skupine 09 (i u bilanci stanja iskazuju u okviru dugoročne imovine) te dvije skupine stavki se po računovodstvenom obuhvatu bitno razlikuju pa se u ovom članku obrađuju posebno. U praksi se češće pojavljuju kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja koja se evidentiraju na kontima skupine 28, te u bilanci stanja iskazuju kao stavka kratkoročne (tekuće) imovine.

UTJECAJ KREATIVNOG RAČUNOVODSTVA NA FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE Dr. sc. Jozo Piljić
„Kreativno računovodstvo“ (engl. Creative Accounting) u početku je trebalo omogućiti realni prikaz stvarnoga financijskog stanja i rezultata tvrtki. Osim toga, trebalo je osigurati iskaz tekuće vrijednosti imovine, obveza i kapitala pored njihove povijesne vrijednosti. Zato je u primjenu računovodstvenih postupaka uvedena fleksibilnost koja je utemeljena na primjeni instituta „fer vrijednosti“ i različitih modela procjene. Npr.  zgrada na povoljnoj lokaciji kupljena prije deset godina danas ima višestruko veću vrijednost od one koja je stvarno plaćena pri kupnji. Da bi se to uzelo u obzir, uveden je institut „fer vrijednosti“ koja bi trebala odraziti sadašnju vrijednost zgrade. Kod promjene vrijednosti zaliha MRS 2 (točka 28.) zahtijeva da se zalihe otpišu do neto-vrijednosti koja se može ostvariti njihovom prodajom ili upotrebom

JAVNE FINANCIJE
UTVRĐIVANJE POREZA NA DOHODAK PO VRSTAMA ZA 2019. GODINU Augustin Mišić, dipl.oec. i Sonja Dujmović mr.oec.
Postupak utvrđivanja i plaćanja poreza na dohodak nije jedinstven već ovisi od vrste dohotka koji se ostvaruje. U sustavu poreza na dohodak u FBiH primjenjuju se tri načina utvrđivanja i plaćanja poreza na dohodak u ovisnosti o kojoj vrsti dohotka se radi. Za jednu kategoriju dohotka se primjenjuje sustav akontacije, za drugu sustav poreza po odbitku, a u trećem slučaju se primjenjuje paušalni sustav obračuna i plaćanja poreza na dohodak. Svaki od navedenih načina utvrđivanja dohotka ima svojih specifičnosti, ali svi oni imaju jednu konstantu, a to je zahtjev da se na kraju obračunskog razdoblja (godine)  utvrdi konačna obveza poreza po svakoj vrsti dohotka. U nastavku autor koristeći praktične primjere daje prikaz utvrđivanja konačne obveze poreza na dohodak za one vrste dohotka kod kojih se obračun i plaćanje dohotka tijekom godine vrši sustavom akontacije.

ELEKTRONSKO DOSTAVLJANJE PODATAKA IZ KNJIGOVODSTVENIH EVIDENCIJA PREKO E-PORTALA UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE - mr. Milica Vidović
Razvoj digitalnih usluga i tehnologije imaju moć stvaranja fundamentalnih promjena u mnogim područjima porezne administracije. U svakodnevnoj komunikaciji susrećemo se s nizom pojmova iz digitalnog svijeta, a u posljednje vrijeme sve češće se spominje digitalna transformacija. Ona mijenja i utječe na poslovanje u svim sektorima gospodarstva, a osim tog mijenja svakodnevni život, rad i komunikaciju. Digitalna transformacija prisutna je i u poreznim administracijama. Budući da živimo i poslujemo u dinamičnim uvjetima, digitalna transformacija danas više nije pitanje izbora-ona je neizbježna, neophodna i nezaobilazna. Jedno od područja koje obuhvaća digitalna transformacija jeste automatizacija poslovnih procesa. Digitalna transformacija i razvoj digitalnih usluga proizvode značajne ekonomske koristi u poreznim administracijama kao što su: smanjenje troškova i povećanje dobrovoljnog poštovanja poreznih propisa

NOVI ZAKON O POREZNOM POSTUPKU U REPUBLICI SRPSKOJ -  Žarko Mionić, dipl.oec
Zakonom o poreznom postupku propisuje se organizacija i nadležnost Porezne uprave Republike Srpske, prava i obveze poreznih obveznika, porezni postupak, plaćanje poreznih obveza, redovita i prinudna naplata poreznih obveza, kao i drugi načini prestanka poreznih obveza, porezna kontrola, posebna kontrola, postupak po pravnom lijeku i nadzor u oblasti poreza u Republici Srpskoj. Od svojeg donošenja Zakon o poreznom postupku doživio je nekoliko zakonskih izmjena i dopuna. Razlog za donošenjem novog zakonskog okvira proizlazi prvenstveno radi stvaranja pravnog okvira za provođenje projekta eregistracija gospodarskih subjekata u Republici Srpskoj, uvođenja načela poreznog postupka kao općih pravila relevantnih za porezne službenike i porezne obveznike koja moraju biti poštovana u svakoj fazi vođenja poreznog postupka, preciziranjem metoda za utvrđivanje porezne osnovice procjenom, propisivanjem pravila informativne kontrole…a svrhu poboljšanja cjelokupnog poreznog postupka u Republici Srpskoj. Novi Zakon o poreznom postupku stupio je na snagu 1. siječnja 2020., te će stoga u nastavku testa biti više riječi o najznačajnijim novinama iz tog područja.

GOSPODARSTVO
DONESENA ODLUKA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJE KVOTE DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA 2020. GODINU - Alan Vajda, mag. iur.
Navedenim tekstom prikazujemo proceduru donošenja Odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanja stranaca za kalendarsku 2020. godinu koju je donijela Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 22. studenog 2019. godine (Narodne novine br. 113/2019.), time da ista stupa na snagu 30. studenog 2019. godine, te se primjenjuje počevši od 1. siječnja 2020. godine

RADNO PRAVO
OBVEZA KONSULTIRANJA VIJEĆA ZAPOSLENIKA KOD OTKAZA UGOVORA O RADU - Mr. sc. Elma Omerćajić, dipl. iur..
Sudjelovanje radnika u odlučivanju putem Vijeća Zaposlenika uređeno je Zakonom o radu FBiH. Odredbom članka 119. ovog Zakona utvrđeno je da „radnici kod poslodavca koji zapošljava najmanje 30 radnika, imaju pravo formirati vijeće zaposlenika, koje će ih zastupati kod poslodavca u zaštiti njihovih prava i interesa.” Međutim treba znati da je Vijeće zaposlenika kao oblik organiziranja radnika kod poslodavca, bliže uređen Zakonom o vijeću zaposlenika FBiH kao lex specialis.

ODGOVORI NA PITANJA
PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI CARINE - Tihana Bevanda, dipl.iur.
PITANJA I ODGOVORI IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA Ernevaza Hrustanović, dipl. iur.
VI STE PITALI – FIRCON ODGOVARA .................129

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE POREZNIH PRIJAVA

NOVI PROPISI
Službene novine FBiH
Službeni glasnik BiH

GOSPODARSKA STATISTIKA
Robna razmjena s inozemstvom BiH
Vanjska trgovina
Turizam
Industrijska proizvodnja
Cijene
Zaposlenost i nezaposlenost
Plaće
Mirovine

POSLOVNE OBAVIJESTI
Svote naknada, potpora i nagrada koje se mogu isplatiti bez poreza
Osobni odbici prema članku 24. Zakona o porezu na dohodak
Odluka o visini dnevnice za službena putovanja za proračunske korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine
Stope i osnovice  poreza na dohodak i doprinosa
Depozitni računi za prikupljanje javnih prihoda
Šifre općina
Prosječne plaće uposlenih
Indeks rasta cijena  u 2019. god
Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nepogoda
Zatezne kamate na novčana potraživanja  i javne prihode u BiH
Pregled konformnih kamatnih stopa 12%
Nazivi i vrste javnih prihoda u BiH